No­va Šek­so­va knji­ga

Lord Da­vid Owen pred­la­gao da se Ba­ra­nja pri­po­ji Sr­bi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Zar­ko.iv­ko­vic@ve­cer­nji.net Pri­re­dio Žar­ko Iv­ko­vić ZAGREB

Tuđ­man je na po­čet­ku iz­vi­jes­tio svo­je gos­te ka­ko je na stra­nač­koj ko­nven­ci­ji “uk­lo­nio li­je­ve i des­ne ek­s­tre­me iz vod­stva HDZ-a”

Za raz­ma­tra­nje Tuđ­ma­no­ve po­li­ti­ke prema BiH simp­to­ma­ti­čan je nje­gov raz­go­vor sa su­pred­sje­da­te­lji­ma Me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je o biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji lor­dom Da­vi­dom Owe­nom i Thor­val­dom Stol­ten­ber­gom ko­ji se do­go­dio 18. lis­to­pa­da 1993. u Za­gre­bu. Prema trans­krip­tu s to­ga sas­tan­ka, Tuđ­man je od­mah na po­čet­ku oba­vi­jes­tio svo­je gos­te ka­ko je na ne­tom odr­ža­nom Dru­gom op­ćem sa­bo­ru HDZ-a “uk­lo­nio li­je­ve i des­ne ek­s­tre­me iz vod­stva HDZ-a” te da će taj po­tez po­mo­ći u rje­ša­va­nju kri­ze i u BiH i u Hr­vat­skoj. (Me­đu li­je­ve ek­s­tre­me svr­stao je Jo­si­pa Ma­no­li­ća i Sti­pu Me­si­ća, ko­ji su, kao pred­sjed­ni­ci Žu­pa­nij­skog i Zas­tup­nič­kog do­ma Hr­vat­skog sa­bo­ra, os­ta­li čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, ali bez pra­va gla­sa! Pre­dvod­ni­ci­ma des­nih ek­s­tre­ma sma­trao je Vla­di­mi­ra Šek­sa, ko­je­ga je os­ta­vio na mjes­tu pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, i Vi­cu Vu­ko­je­vi­ća.) Lord Owen po­tom je oba­vi­jes­tio Tuđ­ma­na da su on i Stol­ten­berg pret­hod­nu ve­čer bi­li u Be­ogra­du te da su pet sa­ti raz­go­va­ra­li sa Slo­bo­da­nom Mi­lo­še­vi­ćem, ko­ji bi “za­is­ta htio da se po­no­vo vra­ti­mo rje­ša­va­nju bo­san­skog pi­ta­nja”. Ta­ko­đer, po­ku­ša­va­ju do­go­vo­ri­ti sas­ta­nak Ali­je Izet­be­go­vi­ća i Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća, mo­žda i Mi­lo­še­vi­ća, te mis­le ka­ko ima iz­gle­da “da ih na­ve­de­mo da se za­is­ta po­za­ba­ve pi­ta­njem te­ri­to­ri­ja”. Prem­da su skep­tič­ni, nas­to­jat će na dnev­ni red vra­ti­ti pri­jed­log da se BiH ure­di kao uni­ja tri­ju re­pu­bli­ka.

Ofen­zi­va prema Ne­umu

Po­tom je lord Owen re­kao: “Ne znam što vi mis­li­te o Izet­be­go­vi­će­vim na­mje­ra­ma. Na­ma se či­ni da se on po­mi­rio s ti­me da ne­ka­ko pre­gu­ra zi­mu, oja­ča svo­je sna­ge i po­ku­ša po­kre­nu­ti ofen­zi­vu u pro­lje­će. Či­ni mi se da nje­mu ni­je sta­lo do dalj­njih pre­go­vo­ra.” Tuđ­man je uz­vra­tio ka­ko Izet­be­go­vi­ćev za­po­vjed­nik Arif Pa­ša­lić pri­pre­ma ofen­zi­vu prema Ne­umu, da je Ar­mi­ja BiH na­ba­vi­la tri ru­ska tran­s­port­na avi­ona te da gra­de aero­drom po­kraj Vi­so­kog. Na upit lor­da Owe­na: “Je­su li do­volj­no ja­ki da to iz­ve­du?”, od­go­vo­rio je: “Ne, ne­će mo­ći. To ne bi­smo do­pus­ti­li.” U nas­tav­ku raz­go­vo­ra Tuđ­man je jas­no iz­nio svo­je sta­ja­li­šte ka­ko bi BiH tre­ba­lo ure­di­ti kao uni­ju tri­ju re­pu­bli­ka. Go­vo­re­ći o po­li­tič­kom rje­še­nju za Hr­vat­sku, Tuđ­man je iz­ne­na­da re­kao ka­ko je čuo da pred­stav­nik UNPROFOR-a u Hr­vat­skoj Ce­dric Thor­n­ber­ry ši­ri in­for­ma­ci­ju “kao da pos­to­ji ne­ka­kav do­go­vor iz­me­đu me­ne i Mi­lo­še­vi­ća, da bih ja bio vo­ljan iz­vr­ši­ti za­mje­nu Ba­ra­nje, da im pre­pus­tim Ba­ra­nju za ne­što”. Tuđ­man je nas­ta­vio: “Ni­ka­da iz­me­đu me­ne i Mi­lo­še­vi­ća ni­je bi­lo ri­je­či o to­me. Ja sam re­kao: mo­že bi­ti po­li­tič­kog rje­še­nja sa­mo na te­me­lju me­đu­sob­nog priz­na­nja gra­ni­ca i, mo­lim, tra­že­nja su­glas­nos­ti i rje­še­nja unu­tar bo­san­skog rje­še­nja na te­me­lju te uni­je tri re­pu­bli­ke.” Po­tom se lor­du Owe­nu obra­tio Hr­vo­je Ša­ri­nić, ko­ji je u to vri­je­me bio za­du­žen za od­no­se s UNPROFOR-om: “Ima ne­kih gla­si­na da ste iz­ni­je­li miš­lje­nje da će pro­blem pri­pa­ja­nja Ba­ra­nje Hr­vat­skoj bi­ti vr­lo te­ško ri­je­ši­ti i da mis­li­te da bi mo­žda mo­glo do­ći do za­mje­ne te­ri­to­ri­ja, ta­ko da Ba­ra­nja u ne­kom ko­nač­nom rje­še­nju bu­de u Sr­bi­ji. Jes­te li o to­me raz­go­va­ra­li sa Mi­lo­še­vi­ćem?” Lord Owen hlad­no­krv­no je sla­gao: “Ne, ni­sam.” Tuđ­man je na to objas­nio lor­du da Ba­ra­nja ne mo­že do­ći u pi­ta­nje “jer je ona pre­te­ži­to hr­vat­sko po­dru­čje, i ova Ba­ra­nja i ona Ba­ra­nja ko­ja je u sas­ta­vu Ma­đar­ske, sa tim Pe­ču­hom. Ta­mo je ži­vje­lo oko sto­ti­nu ti­su­ća Hr­va­ta, u Ma­đar­skoj. Me­đu­tim, zbog ko­mu­nis­tič­ke po­li­ti­ke i sr­p­ske po­li­ti­ke za ma­njin­sko vod­stvo tih Hr­va­ta u Pe­ču­hu su im na­met­nu­li sr­p­ske pra­vos­lav­ne po­po­ve.”

Gra­ni­ca na Dra­vi

En­glez je ne­uvjer­lji­vo uz­vra­tio: “Po­šte­no go­vo­re­ći, ni­sam o to­me raz­go­va­rao s njim (s Mi­lo­še­vi­ćem). No, ne bih is­klju­čio mo­guć­nost da se kar­ta iz 1939. o ko­joj smo nas dvo­ji­ca čes­to raz­go­va­ra­li, ako BiH ne mo­že­mo odr­ža­ti za­jed­no, tj. ako nas­ta­nu tri neo­vis­ne re­pu­bli­ke, ta­da bih ja raz­mo­trio kar­tu iz 1939. U tom slu­ča­ju, jed­na od op­ci­ja ko­ja bi se tre­ba­la ba­rem raz­mo­tri­ti bi­la bi ri­je­ka Du­nav, tj. da Dra­va ta­da bu­de gra­ni­ca sa Sr­bi­jom prema kar­ti iz 1939. Sr­bi­ja je na toj kar­ti iš­la do Dra­ve. Me­đu­tim, sve is­pod to­ga, Šid, bi­lo je u Hr­vat­skoj. Ako se vra­ti­mo na kar­tu iz 1939. go­di­ne, bit će po­treb­no niz po­de­ša­va­nja. Mo­gli bis­te uze­ti u ob­zir Dra­vu, do ko­je je Sr­bi­ja po­vi­jes­no iš­la, za­tim ni­že po­de­ša­va­nje oko Ši­da, ali i Po­sa­vi­na je iš­la dub­lje. Mis­lim da ni o jed­nom od tih pi­ta­nja ne mo­že­mo raz­go­va­ra­ti sve dok ne pos­ta­ne jas­no što će se do­go­di­ti u BiH, a mo­žda ni ta­da.” Taj go­to­vo dvo­sat­ni raz­go­vor de­mons­tri­rao je pro­sr­p­sku ori­jen­ta­ci­ju lor­da Owe­na, nje­go­vo ra­zu­mi­je­va­nje za Mi­lo­še­vi­će­ve po­te­ze te pri­kri­ve­nu na­mje­ru da se Sr­bi­ji uči­ne te­ri­to­ri­jal­ni us­tup­ci na ra­čun Hr­vat­ske. Vla­di­mir Šeks zbog to­ga ga je na­zvao “kr­va­vom na­ka­zom” (blo­ody crip­ple).

En­glez je tvr­dio da je, prema kar­ti iz 1939., gra­ni­ca Sr­bi­je bi­la na ri­je­ci Dra­vi!?

(Su­tra: Ma­no­lić-Me­si­će­va uro­ta)

Mi­rov­ni po­sred­ni­ci Thor­vald Stol­ten­berg i lord Da­vid Owen (pr­vi i dru­gi sli­je­va) na jed­nom od sas­ta­na­ka u Pred­sjed­nič­kim dvo­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.