Vož­nja auto­ces­ta­ma HAC-a i ARZ-a skup­lja 10 pos­to

Vi­še ci­je­ne ces­ta­ri­ne lje­ti dio su do­go­vo­ra Hr­vat­ske sa Svjet­skom ban­kom oko res­truk­tu­ri­ra­nja ces­tar­skog sek­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZAGREB

U su­bo­tu 1. sr­p­nja na sna­gu stu­pa­ju skup­lje, ljet­ne ta­ri­fe ces­ta­ri­ne za mo­to­cik­le i osob­ne auto­mo­bi­le na auto­ces­ta­ma ko­ji­ma uprav­lja­ju Hr­vat­ske auto­ces­te i Au­to­ces­ta Ri­je­ka – Zagreb. Ces­ta­ri­ne će do 30. ruj­na bi­ti 10% skup­lje u od­no­su na zim­ske ta­ri­fe. Od su­bo­te će vož­nja auto­ces­tom osob­nim vo­zi­lom, pri­mje­ri­ce, od Za­gre­ba do Spli­ta umjes­to 181 ku­nu ko­šta­ti 199 ku­na. Ljet­na ta­ri­fa ces­ta­ri­ne na re­la­ci­ji Zagreb – Ri­je­ka iz­no­sit će 77 ku­na, se­dam vi­še u od­no­su na zim­sku ta­ri­fu. Vož­nja lje­ti od Za­gre­ba do Osi­je­ka bit će 12 ku­na skup­lja i iz­no­sit će 134 ku­ne. No ces­ta­ri­na na ne­kim di­oni­ca­ma au­to­ces­ta HAC-a i ARZ-a i na­kon stu­pa­nja na sna­gu ljet­ne ta­ri­fe os­tat će is­te, a na ne­ki­ma će bi­ti po­ve­ća­na i vi­še od 10% zbog me­to­do­lo­gi­je iz­ra­ču­na ces­ta­ri­ne. A prema toj me­to­do­lo­gi­ji, ci­je­na ces­ta­ri­ne iz­ra­ču­na­va se i na­pla­ću­je prema uda­lje­nos­ti iz­me­đu dvi­je toč­ke na­pla­te, sku­pi­ni vo­zi­la te je­di­nič­noj ci­je­ni po ki­lo­me­tru. Iz­ra­čun ces­ta­ri­ne za di­oni­cu s vi­še me­đu­di­oni­ca (pri­mje­ri­ce Zagreb – Ku­ti­na uklju­ču­je če­ti­ri me­đu­di­oni­ce) ra­ču­na se ta­ko da se za sva­ku po­je­di­nu di­oni­cu iz­ra­ču­na iz­nos ces­ta­ri­ne, a ci­je­na kom­plet­ne di­oni­ce zbroj je ci­je­na me­đu di­oni­ca­ma. Ko­nač­ni iz­nos ces­ta­ri­ne obra­ču­na­va se u ku­na­ma, bez li­pa, od­nos­no za­okru­žu­je se na iz­nos u ku­na­ma. Ci­je­na ces­ta­ri­ne po ki­lo­me­tru je 0,483 ku­ne pa ta­ko na pri­mje­ru di­oni­ce od Zagreb – is­tok do Iva­nić Gra­da (24,655 ki­lo­me­ta­ra) zim­ska ta­ri­fa iz­no­si za osob­na vo­zi­la 11,908 ku­na, a taj se iz­nos za­okru­žu­je na 12 ku­na. S 10% po­skup­lje­nja ces­ta­ri­na na toj re­la­ci­ji iz­no­si 13 ku­na. Na di­oni­ci od Iva­nić Gra­da do Kri­ža zim­ska ta­ri­fa iz­no­si 4,588 ku­na, a to se za­okru­žu­je na pet ku­na. S 10% po­skup­lje­nja ce- sta­ri­na na toj di­oni­ci iz­no­si 5,038 ku­na, a to se za­okru­žu­je na pet ku­na pa je ta­ko na toj di­oni­ci is­ta ta­ri­fa i lje­ti i zi­mi. No na di­oni­ci od Kri­ža do Po­po­va­če ljet­ne ci­je­ne ces­ta­ri­ne bit će 10 pos­to vi­še. Na toj di­oni­ci zi­mi ces­ta­ri­na za osob­na vo­zi­la iz­no­si šest ku­na, što je za­okru­že­ni iz­nos od 6,459 ku­ne. S 10 pos­to po­ve­ća­nja iz­nos se pe­nje na 7,099 ku­na, što se za­okru­žu­je na se­dam ku­na. Ljet­ne ta­ri­fe na auto­ces­ta­ma HAC-a i ARZ-a do­go­vo­re­no su u sklo­pu spo­ra­zu­ma Hr­vat­ske i Svjet­ske ban­ke oko res­truk­tu­ri­ra­nja ces­tar­skog sek­to­ra. Dio tog spo­ra­zu­ma bi­lo je i ujed­na­ča­va­nje ces­ta­ri­ne HAC-a i ARZ-a ko­jim su pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci po­ve­ća­ne ci­je­ne ces­ta­ri­na pod HAC-ovim uprav­lja­njem pet pos­to. Ta­ko je na auto­ces­ta­ma HAC-a ovo dru­go po­skup­lje­nje u ovoj go­di­ni pa će ovo lje­to vo­za­či u od­no­su na proš­lo pla­ća­ti 15 pos­to skup­lju ces­ta­ri­nu. Po­pus­ti za ENC se pak ne mi­je­nja­ju pa vo­za­či mo­gu, ko­ris­te­ći se elek­tro­nič­kom na­pla­tom ces­ta­ri­ne, ušte­dje­ti oko 20 pos­to po vož­nji. Ljet­ne ta­ri­fe ces­ta­ri­ne već je pri­je uveo kon­ce­si­onar na Is­tar­skom ip­si­lo­nu Bi­na Is­tra, i to za sve ka­te­go­ri­je vo­zi­la. Vož­nja je lje­ti skup­lja 10 pos­to u od­no­su ne os­ta­tak go­di­ne, a ljet­na ta­ri­fa je on­dje na sna­zi od 1. lip­nja do 30 ruj­na.

Bi­na Is­tra već je pri­je uve­la ljet­ne ces­ta­ri­ne, i to za sve ka­te­go­ri­je vo­zi­la

Auto­ces­ta­ma će se skup­lje vo­zi­ti do 30. ruj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.