Htje­li mu odves­ti dijete dok je ope­ri­rao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Stu­de­ni 2013. go­di­ne U pe­trinj­skom pri­grad­skom na­se­lju Moš­će­ni­ci po­li­caj­ci, sud­ski ovr­ši­telj, služ­be­ni­ci Cen­tra za so­ci­jal­nu skrb i pred­stav­ni­ci si­gur­ne ku­će u Ri­je­ci, u ko­joj tre­nu­tač­no ži­vi maj­ka dje­ča­ka, doš­li su ocu Da­li­bo­ru uze­ti tro­go­diš­njeg si­na. Sto­ti­njak me­ta­ra od ku­će u autu je če­ka­la maj­ka Ve­dra­na.

Ožu­jak 2016. go­di­ne U Žu­pi du­bro­vač­koj dva i pol sa­ta tra­ja­la je dra­ma u ko­joj su dje­lat­ni­ci Cen­tra za so­ci­jal­nu skrb uz prat­nju po­li­ci­je po­ku­ša­li pro­ves­ti ovr­hu nad de­ve­to­go­diš­nja­kom ko­ji se oti­mao i pla­kao. Dje­čak ži­vi s ocem i nje­go­vim ro­di­te­lji­ma, a ovr­ha je po­ku­ša­na jer je tre­bao ići k maj­ci za vi­kend, če­mu se opi­rao.

Tra­vanj 2016. go­di­ne Ovr­ha je pro­ve­de­na nad tro­go­diš­njim dje­te­tom ko­je je vri­šta­lo, za­po­ma­ga­lo i pla­ka­lo. Dje­čak je ži­vio s ocem dvi­je go­di­ne, ali od­lu­kom su­da u Za­dru mo­rao je nas­ta­vi­ti ži­vje­ti sa psi­hič­ki nes­ta­bil­nom maj­kom.

Ožu­jak 2016. go­di­ne Po­ku­ša­na je ovr­ha nad osmo­go­diš­njim si­nom Din­ka Štim­ca, pred­stoj­ni­ka Kli­ni­ke za ne­uro­ki­rur­gi­ju KBC-a Ri­je­ka, i to dok je on u bol­ni­ci ope­ri­rao. To je bi­la kap ko­ja je pre­li­la ča­šu, na­kon če­ga je od­lu­čio svo­ju pri­ču jav­no iz­ni­je­ti. “Na­kon ras­pra­ve na su­du, gdje se bo­rim za skr­b­niš­tvo nad dje­te­tom, po­žu­rio sam u bol­ni­cu. Dok sam bio u dvo­ra­ni, eki­pa je s dva­de­se­tak vo­zi­la otiš­la u mo­je Ge­ro­vo u na­mje­ri da po­no­vi ovr­hu nad dje­te­tom ko­je za maj­ku ne že­li ču­ti”, tvr­dio je ta­da Din­ko Šti­mac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.