TI­TO IMA MJES­TO U PO­VI­JES­TI, ALI NE I U JAV­NOS­TI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zvo­ni­mir Des­pot

Tuđ­man bi na­pra­vio ova­ko, ne bi do­zvo­lio ovo… I ta­ko go­di­na­ma, ot­ka­ko je umro, slu­ša­mo što ži­vu­ći dr­že ka­ko bi se Tuđ­man da­nas po­na­šao. Ta­ko je Tuđ­man čes­to uzi­man i kao pri­mjer kod pre­ime­no­va­nja za­gre­bač­kog Tr­ga mar­ša­la Ti­ta. No za­nim­lji­vo je da se na Tuđ­ma­na ne po­zi­va­ju sad iz HDZ-a, ne­go da su se na nje­ga od Mi­la­no­vi­ća po­če­li po­zi­va­ti i iz SDP-a, HNS-a, uglav­nom i oni ko­ji bi ga svo­je­dob­no bi­li ra­do iz­ru­či­li Ha­aškom su­du, ko­ji su mu bi­li smrt­ni po­li­tič­ki ne­pri­ja­te­lji i ko­ji ga ni osob­no ni­su mo­gli smis­li­ti. Ne­ki od njih ni Hr­vat­sku! Tuđ­ma­na sad svi va­de, prema po­tre­bi. I sva­šta mu stav­lja­ju u us­ta. Me­đu­tim, ni­ti je Tuđ­man bio sve­tac, ni­ti su sve nje­go­ve ide­je i pos­tup­ci bi­li bes­pri­je­kor­ni, ni­ti je sva nje­go­va po­li­ti­ka bi­la tak­va, ni­ti je bio bez­gre­šan, da bi ga se da­nas bes­po­go­vor­no ko­pi­ra­lo. Čak ni rim­ski pa­pa ni­je bez­gre­šan, osim u ja­ko iz­nim­nim slu­ča­je­vi­ma, ali ko­ji ima­ju ve­ze sa­mo s vje­rom. Ta­ko da­nas od Tuđ­ma­na tre­ba uze­ti ono do­bro, a sve dru­go pre­pus­ti­ti po­vi­jes­ti i ocje­na­ma po­vjes­ni­ča­ra. Jer mno­ge Tuđ­ma­no­ve sta­vo­ve tre­ba sta­vi­ti u kon­tekst i u Tuđ­ma­no­vu osob­nost, a ne s nji­ma da­nas ma­ni­pu­li­ra­ti. Da­nas je pak vi­še ne­go jas­no da je Hr­vat­ska zem­lja biv­šeg europ­skog ko­mu­nis­tič­kog blo­ka ko­ja je za­ci­je­lo još i da­nas naj­za­do­je­ni­ja ko­mu­niz­mom i so­ci­ja­liz­mom, 28 go­di­na od pa­da Ber­lin­skog zi­da. U Hr­vat­skoj ne pos­to­ji ni­jed­na ja­ča po­li­tič­ka sna­ga ko­ja pro­pa­gi­ra neo­us­taš­tvo i slič­ne ide­olo­gi­je. Ali ima­mo iz­gub­lje­nu lje­vi­cu ko­ja se ne mo­že od­mak­nu­ti od Ti­ta i ko­mu­niz­ma. U de­mo­krat­skoj zem­lji ključ­na mjes­ta u druš­tvu, pa i ona sim­bo­lič­ka, kao tr­go­vi, ne mo­gu pri­pa­da­ti zlo­čin­ci­ma, dik­ta­to­ri­ma, lju­di­ma za či­jeg su vla­da­nja po­či­nje­ni ma­sov­ni i or­ga­ni­zi­ra­ni zlo­či­ni i sva mo­gu­ća kr­še­nja ljud­skih pra­va, ko­ji su bi­li pre­dvod­ni­ci dik­ta­tu­ra. Ti­to ima mjes­to u po­vi­jes­ti, ali ne i u jav­nos­ti. No važ­ni­je je od sve­ga da HDZ, na­kon mi­ca­nja Ti­ta, pres­ta­ne bi­ti vo­de­ća so­ci­ja­lis­tič­ka stran­ka te da i u gos­po­dar­stvu i drug­dje ko­nač­no iz­a­đe­mo iz Ti­to­va so­ci­ja­liz­ma. Ne sa­mo na sim­bo­lič­koj ra­zi­ni!

Važ­ni­je je od sve­ga da HDZ, na­kon mi­ca­nja Ti­ta, pres­ta­ne bi­ti vo­de­ća so­ci­ja­lis­tič­ka stran­ka i da u gos­po­dar­stvu iz­a­đe­mo iz Ti­to­va so­ci­ja­liz­ma KREŠO BELJAK: Ri­ječ je o re­vi­zi­ji proš­los­ti ko­ja ne­ma ve­ze s do­mo­ljub­ljem, već s pri­kup­lja­njem jef­ti­nih po­li­tič­kih bo­do­va Pred­sjed­nik HSS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.