Ban­dić po­pus­tio ucje­ni Pa­ve­li­će­vih sljed­be­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibv)

ZAGREB SDP-ov Ne­nad Sta­zić po­ru­ču­je ka­ko će nje­go­va stran­ka za­gre­bač­kom tr­gu vra­ti­ti ime mar­ša­la Ti­ta. – Pro­mi­je­ni­li ste ime Tr­ga žr­ta­va fa­šiz­ma, pa smo ga vra­ti­li, i ovo će­mo vra­ti­ti – re­kao je Sta­zić. Uvje­ren je ka­ko je za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik po­pus­tio “ucje­na­ma dvo­je Pa­ve­li­će­vih sljed­be­ni­ka”. – Ti­to­vo ime no­se uli­ce u Ita­li­ji, Egip­tu, Tu­ni­su, Bra­zi­lu, Ci­pru, In­di­ji, Ru­si­ji, An­go­li itd. te da je po nje­mu na­zvan čak i je­dan as­te­ro­id. Svi ga na svi­je­tu ci­je­ne i ni­su ove uli­ce na­zva­li po ti­ra­ni­nu, ne­go po he­ro­ju ko­ji je i hr­vat­ski na­rod odveo na stra­nu po­bjed­ni­ka – re­kao je Sta­zić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.