An­dri­ja Mi­ku­lić ipak kan­di­dat HDZ-a za še­fa za­gre­bač­ke Skup­šti­ne?

Pr­go­met je grad­skom HDZ-u po­nu­dio svoj skup­štin­ski man­dat na ras­po­la­ga­nje ako sma­tra da je on kriv za loš iz­bor­ni re­zul­tat u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­gre­bač­ki HDZ tra­žit će funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka za­gre­bač­ke Skup­šti­ne te 30 pos­to po­zi­ci­ja u grad­skoj vlas­ti jer Mi­la­nu Ban­di­ću do­no­si 7 man­da­ta (Bru­na Esih je za svo­jih pet pre­sud­nih do­bi­la pre- ime­no­va­nje Tr­ga mar­ša­la Ti­ta), a iz­gle­da da bi HDZ-ov kan­di­dat za tu funk­ci­ju tre­bao bi­ti An­dri­ja Mi­ku­lić, šef za­gre­bač­kog HDZ-a. To još ni­je od­lu­če­no, ali či­ni se da od­lu­ka ide prema Mi­ku­li­ću ka­ko bi se “sa­ču­vao nje­gov dig­ni­tet”, pre­no­se na­ši iz­vo­ri. Mi­ku­lić je šef za­gre­bač­kog HDZ-a, no ni­je bio kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Bu­du­ći da je u zad­nji tre­nu­tak, na na­go­vor še­fa HDZ-a Plen­ko­vi­ća, u tu utr­ku ušao Dra­go Pr­go­met, una­toč nes­lav­nom re­zul­ta­tu, sma­tra­lo se da će Plen­ko­vić nje­ga na­gra­di­ti tom po­zi­ci­jom. Grad­ski HDZ prek­si­noć je pr­vi put od iz­bo­ra imao sjed­ni­cu GO-a na ko­joj je ana­li­zi­rao re­zul­ta­te, a Pr­go­met je po­nu­dio svoj skup­štin­ski man­dat na ras­po­la­ga­nje ako vod­stvo GO-a sma­tra da je on kriv za loš re­zul­tat. Umjes­to os­tav­ke, Pr­go­met će s Mi- ku­li­ćem uime HDZ-a pre­go­va­ra­ti s Ban­di­ćem o skup­štin­skoj ve­ći­ni. Pr­go­met je na GO-u re­kao da mu je žao što na sjed­ni­ci ni­su i oni ko­ji su ga po­dr­ža­va­li da bu­de kan­di­dat na iz­bo­ri­ma (Plen­ko­vić i glav­ni taj­nik Jan­dro­ko­vić), ali i upi­tao HDZ-ov­ce za­što os­po­ra­va­ju nje­gov le­gi­ti­mi­tet kao ta­daš­njeg kan­di­da­ta ka­da je na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma osvo­jio 4000 gla­so­va, a šef Sa­bo­ra Jan­dro­ko­vić i mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Bo­ži­no­vić na te su funk­ci­je pos­tav­lje­ni ia­ko su osvo­ji­li sa­mo ne­ko­li­ko sto­ti­na gla­so­va. Us­t­vr­dio je da sva tro­ji­ca ima­ju le­gi­ti­mi­tet. Pr­go­me­ta je bra­nio Mi­ro Ko­vač i re­kao da se bo­lji re­zul­tat ni­je mo­glo ni oče­ki­va­ti jer se pre­kas­no kre­nu­lo u kam­pa­nju.

S. STRUKIĆ/PIXSELL

A. Mi­ku­lić, šef za­gre­bač­kog HDZ-a i biv­ši šef Skup­šti­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.