Sa­mo jed­na kap so­ka za­ra­že­nog me­sa mo­že nas smjes­ti­ti u bol­ni­cu

Kam­pi­lo­bak­ter, sal­mo­ne­le, vi­ru­si, sta­fi­lo­kok­na tro­va­nja, pa­ra­zi­ti... lje­ti su još ve­ća pri­jet­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn

Ako je­lo ni­je po­hra­nje­no u hlad­njak, pa­to­ge­ni i os­ta­li mi­kro­or­ga­niz­mi br­zo se mo­gu um­no­ži­ti i pos­ta­ti pri­jet­nja za na­še zdrav­lje Vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re ovih da­na ni­su po­gub­ne sa­mo za lju­de ne­go i hra­nu u ko­joj mi­kro­or­ga­niz­mi pu­no br­že bu­ja­ju, a ia­ko su ovih da­na zbog sal­mo­ne­le na loš glas doš­li i ne­ki poz­na­ti hr­vat­ski res­to­ra­ni, ku­ćans­tva su ne­dvoj­be­no naj­češ­će mjes­to iz­la­ga­nja pa­to­ge­nu. Za in­fek­tiv­nu do­zu sal­mo­ne­le, ko­ja je naj­češ­ći uz­roč­nik tro­va­nja hra­nom u ljet­nim mje­se­ci­ma, po­treb­ni su mi­li­ju­ni bak­te­ri­ja. No ru­ku­je­mo li hra­nom pr­lja­vim ru­ka­ma ili pri­bo­rom, ili je me­so ko­je smo ku­pi­li na naš stol već doš­lo za­ra­že­no, a ni­smo ga do­volj­no ter­mič­ki obra­di­li (iznad 70 na ko­rak smo od uz­bu­ne ko­ja u naj­ek­s­trem­ni­jim slu­ča­je­vi­ma mo­že ima­ti i smrt­ni is­hod.

Pas­te­ri­zi­raj­te svje­že mli­je­ko

An­drea Gross-Bo­ško­vić, rav­na­te­lji­ca Hr­vat­ske agen­ci­je za hra­nu (HAH), ka­že ka­ko se sal­mo­ne­la pre­no­si si­ro­vim ili ne­do­volj­no ter­mič­ki obra­đe­nim me­som (naj­češ­će me­som pe­ra­di, ali i me­som os­ta­lih ži­vo­ti­nja), ja­ji­ma i mli­ječ­nim pro­izvo­di­ma. No, prem­da su pu­no rje­đe, ni­su za­ne­ma­ri­ve ni epi­de­mi­je sal­mo­ne­lo­za iz vo­ća, po­vr­ća i pe­kar­skih pro­izvo­da, kao što su ko­la­či iz do­ma­će ra­di­nos­ti s ter­mič­ki neo­bra­đe­nim ja­ji­ma, krem­š­ni­te i slič­ne slas­ti­ce. Si­ro­va pi­le­ti­na i svje­že mli­je­ko mo­gu bi­ti kon­ta­mi­ni­ra­ni kam­pi­lo­bak­te­rom ko­ji se uobi­ča­je­no na­la­zi u ži­vo­tinj­skom iz­me­tu. Za raz­li­ku od sal­mo­ne­lo­za, za zo­ono­zu kam­pi­lo­bak­te­ri­ozu do­vo­ljan je i ma­li broj bak­te­ri­ja, ko­je mo­že sa­dr­ža­va­ti i sa­mo jed­na kap so­ka in­fi­ci­ra­nog me­sa da bi se ja­vio pro­ljev, vru­ći­ca, bo­lo­vi u tr­bu­hu, a u te­žim slu­ča­je­vi­ma i kom­pli­ka­ci­je po­put bak­te­ri­je­mi­je (pro­dor bak­te­ri­ja u krv), he­pa­ti­ti­sa... Sto­ga je nuž­na do­bra ter­mič­ka obra­da pi­le­ti­ne i pas­te­ri­za­ci­ja svje­žeg mli­je­ka, kao i os­ta­lih pos­tu­pa­ka do­bre hi­gi­jen­ske prak­se, upo­zo­ra­va Gross-Bo­ško­vić. Lje­ti su čes­ta i sta­fi­lo­kok­na tro­va­nja

hra­nom kao po­s­lje­di­ca ne­pri­mje­re­ne po­hra­ne os­ta­ta­ka hra­ne i po­nov­nog pod­gri­ja­va­nja. Na­ime, ter­mič­kom obra­dom će se uni­šti­ti sta­fi­lo­ko­ki, ali se ne­će uni­šti­ti tok­sin ko­ji su oni pro­izve­li.

Oprez­no i s ro­šti­ljem

Zbog vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra sva je hra­na pod­lož­ni­ja i br­žem kva­re­nju te je pre­po­ru­ka da se u slu­ča­ju sva­ke pro­mje­ne bo­je, mi­ri­sa, kon­zis­ten­ci­je i oku­sa tak­va hra­na ne kon­zu­mi­ra. Po­seb­no se br­zo kva­re pri­prav­ci od vo­ća i po­vr­ća ko­je je nuž­no pri­pre­ma­ti ne­po­sred­no pri­je kon­zu­ma­ci­je i ne os­tav­lja­ti za pos­li­je. Kod hra­ne po­put lu­be­ni­ca, du­nja i kras­ta­va­ca, tre­ba pa­zi­ti da se u hlad­nja­ke po­hra­ne do­bro očiš­će­ne, jer čes­to na nji­ma zna za­os­ta­ti zem­lje ko­ja on­da mo­že kon­ta­mi­ni­ra­ti i dru­gu hra­nu u hlad­nja­ku. – Lje­ti su po­pu­lar­ni ro­šti­lji, no ni­ka­ko ne tre­ba jes­ti pre­pe­če­ne di­je­lo­ve tam­ne bo­je zbog mo­gu­ćeg sa­dr­ža­va­nja po­li­cik­lič­kih aro­mat­skih ug­lji­ko­vo­di­ka. Ove se po­ja­ve dje­lo­mič­no mo­gu ubla­ži­ti ko­ri­šte­njem ma­ri­na­da s mas­li­no­vim uljem i za­či­ni­ma kao što su ru­žma­rin i ori­ga­no jer sa­dr­že an­ti­ok­si­dan­se ko­ji spre­ča­va­ju stva­ra­nje po­ten­ci­jal­no štet­nih tva­ri u me­su pri vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma obra­de – ka­že Gross-Bo­ško­vić. Ja­ko je važ­no os­tat­ke je­la po­hra­ni­ti u hlad­njak, ina­če se za ne­ko­li­ko sa­ti pa­to­ge­ni i os­ta­li mi­kro­or­ga­niz­mi mo­gu um­no­ži­ti i utje­ca­ti na nje­zi­nu si­gur­nost te ona pos­ta­je pri­jet­nja za zdrav­lje.

SRIJEDA, 28. LIP­NJA 2017.

je vr­lo osjet­lji­va hra­na ko­ja je čes­to uz­rok cri­jev­nih pro­ble­ma kod lju­di i sto­ga zah­ti­je­va po­seb­ne uvje­te skla­di­šte­nja i hi­gi­jen­sko ru­ko­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.