ME­SO I PRERAĐEVINE Tem­pe­ra­tu­ra obra­de je važ­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Već do­bra ter­mič­ka obra­da na­mir­ni­ca mo­že po­mo­ći da hra­na bu­de si­gur­na za kon­zu­ma­ci­ju. Po­seb­no pa­zi­te na mlje­ve­no me­so, ko­sa­no i ro­la­no pe­če­nje, ve­li­ke ko­ma­de me­sa i ci­je­lu pe­rad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.