Vr­hov­ni sud na­kon go­di­nu da­na Si­nov­či­ću re­kao “ne” na žal­be iz is­tra­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Obra­na je tra­ži­la da se iz spi­sa kao ne­za­ko­ni­ti do­ka­zi iz­dvo­je is­ka­zi svje­do­ka, što je sud od­bio, a tu je od­lu­ku po­t­vr­dio i Vr­hov­ni sud Iva­na Ja­ke­lić Ko­li­ko je br­zo i efi­kas­no hr­vat­sko pra­vo­su­đe, vi­di se i na pri­mje­ru Re­ne Si­nov­či­ća, ko­ji je s još ne­ko­li­ci­nom oso­ba kon­cem 2015. op­tu­žen u afe­ri Ri­bar, a op­tuž­ni­ca još ni­je pra­vo­moć­na. A ka­ko bi i bi­la pra­vo­moć­na, ka­da je od svib­nja 2016. sve do­ne­dav­no, po žal­ba­ma od­vjet­ni­ka, bi­la na Vr­hov­nom su­du. Jer Vr­hov­nom su­du tre­ba­lo je go­di­nu da­na da od­lu­či o tim žal­ba­ma i od­bi­je ih na­kon če­ga je spis vra­ćen za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du, na ko­jem bi se u sr­p­nju tre­ba­lo od­lu­či­va­ti o pra­vo­moć­nos­ti op­tuž­ni­ce. No pi­ta­nje je ho­će li sjed­ni­ce op­tuž­nog vi­je­ća i ta­da bi­ti jer su Re­no Si­nov­čić i Da­li­bor Ze­bić os­ta­li bez do­sa­daš­njih od­vjet­ni­ka. Su­du sto­ga ne pre­os­ta­je do pri­če­ka­ti ho­će li dvo­jac na sjed­ni­cu op­tuž­nog vi­je­ća do­ći s no­vim od­vjet­ni­ci­ma ili će im ih sud pos­ta­vi­ti po služ­be­noj duž­nos­ti. Ka­ko god bu­de, no­vi će od­vjet­ni­ci vje­ro­jat­no tra­ži­ti da im sud da ne­ko vri­je­me za upoz­na­va­nje sa spi­som pa je vr­lo iz­vjes­no da op­tuž­ni­ca ne­će bi­ti po­t­vr­đe­na pri­je je­se­ni. A Si­nov­čić, poz­nat i kao vanj­ski su­rad­nik NK Za­dra, te­re­ti se za zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja te­šku oko 120 mi­li­ju­na ku­na. Osim nje­ga, još su op­tu­že­ni No­vi­ca Er­lić, biv­ši di­rek­tor NK Za­dra, Da­li­bor Ze­bić, pred­sjed­nik NK Za­dra te po­rez­ni­ci Vje­kos­lav Jur­li­na, Sto­ja Mu­ča­ji, Že­ljan Pej­ko­vić, Mar­ko Lo­zan­čić i Ire­na Anić, a op­tu­že­no je i Si­nov­či­će­vo tr­go­vač­ko druš­tvo VOX. Si­nov­čić i os­ta­li bi­li su uhi­će­ni u pro­sin­cu 2014., a iz Re­me­tin­ca su iz­aš­li uz jam­če­vi­ne u ras­po­nu od ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća ku­na do 10 mi­li­ju­na ku­na. Ta je jam­če­vi­na bi­la odre­đe­na Si­nov­či­ću, ko­ji ju je skup­ljao dva mje­se­ca, a ka­da ni­je us­pio sku­pi­ti no­vac, go­to­vin­sko jam­s­tvo za­mi­je­nio je jam­s­tvom u ne­kret­ni­na­ma. Po iz­la­sku iz Re­me­tin­ca ka­zao je da ni­je kriv te je us­t­vr­dio da će na su­du do­ka­za­ti svo­ju ne­vi­nost. Op­tuž­ni­com pro­tiv nje­ga i os­ta­lih obu­hva­će­na je i pri­va­ti­za­ci­ja NK Za­dra, ali i pred­ste­čaj­na na­god­ba VOX-a te ne­pla­ća­nje po­re­za. USKOK tra­ži i da se Si­nov­či­ću i nje­go­vim su­op­tu­že­ni­ci­ma oduz­me 120 mi­li­ju­na ku­na pro­tu­prav­no ste­če­ne imo­vin­ske ko­ris­ti, a Si­nov­či­ću je dio imo­vi­ne zbog po­rez­nog du­ga za­vr­šio na draž­bi. Nje­go­va je obra­na na op­tuž­nom vi­je­ću u svib­nju 2016. tra­ži­la da se iz spi­sa kao ne­za­ko­ni­ti do­ka­zi iz­dvo­je is­ka­zi svje­do­ka is­pi­ta­ni u USKOK-u bez na­zoč­nos­ti od­vjet­ni­ka, što je sud od­bio, a tu od­lu­ku su­da je sa­da na­kon go­di­nu da­na po­t­vr­dio i Vr­hov­ni sud.

ALEKSANDAR VUČIĆ: Ako ima­ju no­vac, ne­ka se na­oru­ža­va­ju, ako ima­ju zdra­vu eko­no­mi­ju, ne­ka se na­oru­ža­va­ju. Že­lim im pu­no us­pje­ha...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.