Pi­onir­ski is­ko­rak u per­so­na­li­zi­ra­noj me­di­ci­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rok) (tk)

Bol­ni­ca Sv. Ka­ta­ri­na i Phi­lips pot­pi­sa­li su ugo­vor o part­ner­stvu u per­so­na­li­zi­ra­noj me­di­ci­ni. – Hr­vat­sko zdrav­s­tvo či­ni pi­onir­ski is­ko­rak u uvo­đe­nju in­te­gri­ra­nog kon­cep­ta per­so­na­li­zi­ra­ne me­di­ci­ne – ka­zao je pri­tom prof. Dra­gan Pri­mo­rac. mi­li­ju­na eura odo­bri­la je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja iz ko­he­zij­skog fon­da EU za dru­gu fa­zu grad­nje no­vog ter­mi­na­la Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik, pri­op­će­no je ju­čer iz EK u Bruxel­le­su. - EU pu­no ula­že u bo­lju po­ve­za­nost unu­tar Hr­vat­ske, od Zrač­ne lu­ke Du­brov­nik do Pe­lje­škog mos­ta. Proš­le sam go­di­ne ima­la pri­li­ku vi­dje­ti ra­do­ve u zrač­noj lu­ci i dra­go mi je da se fon­do­vi­ma EU po­du­pi­re pro­jekt ko­ji će omo­gu­ći­ti ugod­ni­je pu­to­va­nje i ma­nje če­ka­nja - rek­la je eu­rop­ska po­vje­re­ni­ca za re­gi­onal­nu po­li­ti­ku Co­ri­na Cre­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.