Tak­si Cam­meo od ko­lo­vo­za i u Ljub­lja­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jb)

Cam­meo će od ko­lo­vo­za po­če­ti vo­zi­ti i u Ljub­lja­ni. Na slo­ven­sko će se tr­ži­šte pro­ši­ri­ti, na­vo­de u Cam­meu, zbog ogra­ni­če­nog bro­ja do­zvo­la za tak­si­je u Hr­vat­skoj. U Slo­ve­ni­ji će za­pos­li­ti 220 lju­di i u tri go­di­ne inves­ti­ra­ti do pet mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.