Za “Sje­ver Hr­vat­ske” tra­že mi­li­jar­du €

Pr­vi pro­jekt je br­za že­ljez­nič­ka pru­ga do Za­gre­ba, ali i br­za ces­ta Čakovec Va­ra­ždin - Kra­pi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti ČAKOVEC

To je in­te­res­no po­ve­zi­va­nje, a ne po­li­tič­ko. Ne­ma tu lju­ba­vi, ali ima za­jed­nič­kog in­te­re­sa, ka­že me­đi­mur­ski žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec Žu­pa­ni Me­đi­mur­ske, Va­ra­ždin­ske i Kra­pin­sko-za­gor­ske žu­pa­ni­je, u ko­ji­ma ži­vi oko 422.000 sta­nov­ni­ka, pot­pi­sa­li su ju­čer u Ča­kov­cu spo­ra­zum o su­rad­nji na pro­jek­tu „Sje­ver Hr­vat­ske“. Shva­ti­li su da su za­jed­no ja­či u pre­go­vo­ri­ma s pre­mi­je­rom An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem i nje­go­vim mi­nis­tri­ma, ko­ji­ma će već u po­ne­dje­ljak u Po­že­gi pred­sta­vi­ti svo­ju lis­tu že­lja „te­šku“čak mi­li­jar­du eura, ali i u nas­tu­pu pred europ­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma.

Ne­for­mal­na re­gi­ona­li­za­ci­ja

Naj­ve­ći pro­jekt je po­ve­zi­va­nje sa Za­gre­bom br­zom že­ljez­nič­kom pru­gom, tu je za­tim i br­za ces­ta Čakovec - Va­ra­ždin - Kra­pi­na, a tre­ći je pro­jekt iz­jed­na­ča­va­nje pro­sječ­ne pla­će u te tri žu­pa­ni­je, ko­je za­os­ta­ju 19 pos­to, s na­ci­onal­nim pro­sje­kom. Su­ra­đi­vat će i na dru­gim po­lji­ma. Žu­pa­ni će se sas­ta­ja­ti naj­ma­nje sva­ka dva mje­se­ca i os­no­va­ti ko­le­gij žu­pa­na u ko­jem će ih, po po­tre­bi, mi­je­nja­ti pro­čel­ni­ci, dru­gi duž­nos­ni­ci i struč­nja­ci ko­je ime­nu­ju. – To je in­te­res­no po­ve­zi­va­nje, a ne po­li­tič­ko. Ne­ma tu lju­ba­vi, ali ima za­jed­nič­kog in­te­re­sa. Osim to­ga, kad raz­go­va­ra­te s pre­mi­je­rom i mi­nis­trom, jed­no je kad do­đe je­dan žu­pan, a dru­go je kad do­đu tro­ji­ca, to je od­mah pu­no oz­bilj­ni­je – ka­že me­đi­mur­ski žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec (HNS) ko­ji će se da­nas sas­ta­ti i sa žu­pa­ni­ma Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ke i Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­ske žu­pa­ni­je, Dar­kom Ko­re­nom i Da­mi­rom Baj­som, a pri­dru­žit će im se i va­ra­ždin­ski žu­pan Ra­di­mir Ča­čić (Re­for­mis­ti), ko­ji ne vi­di ni­šta lo­še u to­me što ne­ki su­rad­nju tri­ju žu­pa­ni­ja, a usko­ro mo­žda i pet, pris­ta­nu li na su­rad­nju i Ko­ren i Bajs, vi­de kao ne­for­mal­nu re­gi­ona­li­za­ci­ju. – Pa o to­me go­vo­rim već go­di­na­ma. Ra­di se o to­me da EU pre­poz­na­je re­gi­je kao ključ­ne part­ne­re za re­ali­za­ci­ju pro­je­ka­ta. Čak 95 pos­to pro­je­ka­ta ide pre­ko NUTS – 2 re­gi­ja re­da ve­li­či­ne 800.000 lju­di i vi­še, a ne na ra­zi­ni dr­ža­va – is­ti­če Ča­čić. Hr­vat­ska je po­di­je­lje­na na dvi­je sta­tis­tič­ke re­gi­je, ja­dran­sku i kon­ti­nen­tal­nu Hr­vat­sku, a ra­zu­man pris­tup bio bi, sma­tra, pet re­gi­ja, no što je, tu je. – Sre­diš­nja vlast ni­kad ni­je po­ka­zi­va­la sklo­nost da­ti ne­ku sna­gu tim pri­rod­nim cje­li­na­ma, Hr­vat­ska je os­ta­la na laž­noj po­dje­li na dvi­je sta­tis­tič­ke re­gi­je i 21 žu­pa­ni­ju. Sad mi taj pros­tor ko­ji pri­ro­da stva­ri tra­ži po­pu­nja­va­mo na svoj na­čin – po­jaš­nja­va Ča­čić i do­da­je da je i HDZ-ova Vla­da to sa­ma pre­poz­na­la i do­ni­je­la po­se­ban pro­gram za Sla­vo­ni­ju “te­žak” 2,5 mi­li­jar­di eura, što je oz­bi­ljan dio od 10,67 mi­li­jar­di eura ko­li­ko je Hr­vat­skoj na ras­po­la­ga­nju.

Nor­mal­na su­rad­nja

– Vla­da je, dak­le, po­vuk­la po­tez, ali sa­mo prema Sla­vo­ni­ji, a os­ta­li ku­da ko­ji mi­li mo­ji, tko šta ili nit­ko ni­šta. Mi sa­mo po­ku­ša­va­mo re­ći da ne tra­ži­mo vi­še, ali i ne oče­ku­je­mo ma­nje – ka­že Ča­čić. Žu­pan KZZ-a Željko Ko­lar (SDP) pak na­po­mi­nje da ni­je ne­uobi­ča­je­na prak­sa u europ­skim zem­lja­ma da Vla­da odre­đi­va­nje fi­nan­cij­ske omot­ni­ce pre­pus­ti svo­jim re­gi­onal­nim je­di­ni­ca­ma. Ta­ko je, na pri­mjer, u Polj­skoj. Prof. dr. Ivan Ko­prić s Prav­nog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, struč­njak za jav­nu upra­vu, ka­že da mu je dra­go što su se žu­pa­ni slo­ži­li oko tak­vog obli­ka su­rad­nje. – Kod nas su žu­pa­ni­je ne­s­klo­ne me­đu­sob­noj su­rad­nji i ovo vi­dim kao po­če­tak nor­mal­nog in­te­res­nog po­ve­zi­va­nja me­đu nji­ma. Ne mis­lim da je to po­če­tak for­mal­ne re­gi­ona­li­za­ci­je, vi­še je to nor­ma­li­za­ci­ja, od­nos­no nor­mal­na su­rad­nja za do­bro­bit gra­đa­na i za­jed­ni­ce. Sva­ka­ko, do­bar put i do­bar znak u mo­ru tmur­nih vi­jes­ti – re­kao je za Ve­čer­nji list prof. dr. Ko­prić.

M. Po­sa­vec sas­ta­je se sa žu­pa­ni­ma Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor. i Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je EU pre­poz­na­je re­gi­je kao ključ­nog part­ne­ra za re­ali­za­ci­ju pro­je­ka­ta – ka­že Ra­di­mir Ča­čić

Su­rad­nja Me­đi­mur­ski žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec, va­ra­ždin­ski žu­pan Ra­di­mir Ča­čić i kra­pin­sko­za­gor­ski žu­pan Željko Ko­lar

Dar­ko Ko­ren žu­pan je Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je

Da­mir Bajs, bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ski žu­pan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.