Pac­kard 120 iz 1937. još ide kao avi­on

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Umi­rov­lje­ni sto­ma­to­log Ivan Ba­ga­rić (68) iz No­ve Gra­di­ške vlas­nik je jed­nog od tri pre­os­ta­la poz­na­ta pri­mjer­ka Pac­kar­da 120 iz 1937. go­di­ne u svi­je­tu. Ri­ječ je o vo­zi­lu gan­g­s­ter­skog sti­la kak­vo su ne­ka­da vo­zi­li poz­na­ti ma­fi­ja­ši kao što je zlo­glas­ni Al Ca­po­ne, ali i po­li­ti­ča­ri po­put Jo­si­pa Bro­za te biz­ni­sme­ni. Ba­ga­rić je svoj pri­mje­rak na­ba­vio pri­je pet i pol go­di­na u Ame­ri­ci. Atrak­tiv­nim di­zaj­nom i po­seb­nim kons­truk­cij­skim rje­še­nji­ma, ovaj auto­mo­bil priv­la­či po­zor­nost svih. - Pro­na­šao sam ga na in­ter­net­skom ogla­su. Od­lič­no je oču­van i ide kao avi­on, ta­ko da ni­je bi­lo po­treb­no da ga res­ta­uri­ram. Pre­la­zim s njim po 500 km u da­nu i ni­ka­da se ni­je pok­va­rio – ka­že Ba­ga­rić. U ra­du s ol­d­taj­me­ri­ma jed­na­ko je pe­dan­tan i po­sve­ćen kao i u svo­me zu­bar­skom pos­lu. - Pri res­ta­ura­ci­ji ne ža­lim ni tru­da ni nov­ca, pre­kra­san je osje­ćaj od od­ba­če­ne stva­ri stvo­ri­ti ne­što no­vo. Za me­ne su ol­d­taj­me­ri sa­mo auto­mo­bi­li na­prav­lje­ni 1960. i sta­ri­ji. Vo­zi­la tog vre­me­na ra­đe­na su druk­či­je, ima­ju du­šu. Sve mla­đe od to­ga je već vi­đe­no – is­ti­če Ba­ga­rić.

Ivan Ba­ga­rić (68) umi­rov­lje­ni je sto­ma­to­log iz No­ve Gra­di­ške

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.