Re­iza­bra­ni Edi Ra­ma vo­di Al­ba­ni­ju prema EU

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H) (H)

Nad­moć­na po­bje­da so­ci­ja­lis­tič­kog pre­mi­je­ra Edi­ja Ra­me nad des­ni­com na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u Al­ba­ni­ji – osvo­jio je ap­so­lut­nu ve­ći­nu, od­nos­no 74 od 140 zas­tup­nič­kih mjes­ta. Ra­min je cilj u dru­gom man­da­tu po­kre­nu­ti pre­go­vo­re s EU. Žr­ta­va Žal­be­ni sud po­t­vr­dio je da Ni­zo­zem­ska sno­si dje­lo­mič­nu od­go­vor­nost za oko 300 mus­li­man­skih žr­ta­va po­ko­lja u Sre­bre­ni­ci ko­ji su bi­li iz­ba­če­ni iz ba­ze UN-a ko­ju je osi­gu­ra­vao ni­zo­zem­ski kon­tin­gent, a na­kon što su okol­no po­dru­čje pre­ga­zi­le pos­troj­be bo­san­skih Sr­ba. Pre­su­da Žal­be­nog su­da u Den Ha­agu po­t­vr­di­la je od­lu­ku okruž­nog su­da iz 2014. da su ni­zo­zem­ski voj­ni­ci u sas­ta­vu UN-a tre­ba­li zna­ti da će mu­škar­ce, ko­ji su po­tra­ži­li uto­či­šte u voj­noj ba­zi kod se­la Po­to­ča­ri, Sr­bi ubi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.