Mer­kel odjed­nom vi­še ni­je ni pro­tiv gay bra­ko­va

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Kao „asi­me­trič­nu de­mo­bi­li­za­ci­ju“ocje­nju­ju se i Mer­ke­li­či­no skre­ta­nje uli­je­vo, od­nos­no pre­uzi­ma­nje pro­gra­ma so­ci­ja­lis­tič­kih stra­na­ka. Naj­no­vi­ji za­okret jest pres­ta­nak pro­tiv­lje­nju ho­mo­sek­su­al­nim bra­ko­vi­ma i na­pu­tak kan­ce­lar­ke da zas­tup­ni­ci CDU/CSU u Bun­des­ta­gu o gej bra­ko­vi­ma gla­su­ju “po svo­joj sa­vjes­ti, a ne stra­nač­koj ste­zi”. Uvi­jek su stran­ke „kra­le“tu­đe ide­je. Ne­ka­da su u Nje­mač­koj snaž­ni bi­li Ze­le­ni, pa je nji­hov bio, od 1998. do 2005., i mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Jos­c­h­ka Fis­c­her. Da­nas stran­ka Ze­le­nih go­to­vo ne pos­to­ji jer su ne sa­mo sve stran­ke u svo­je pro­gra­me ugra­di­le za­šti­tu oko­li­ša već je to pos­ta­la po­li­ti­ka dr­ža­va. Die Ze­it u po­seb­nom član­ku opi­su­je ka­ko će Sc­hulz te­ško na­dok­na­di­ti za­os­ta­tak jer se CDU mo­der­ni­zi­rao. Ne­ki su to na­zva­li „so­ci­jal­de­mo­kra­ti­za­ci­jom CDU-a“.

Kan­ce­lar­ka po­zva­la svo­je zas­tup­ni­ke da gla­sa­ju po svo­joj svi­jes­ti o gej bra­ko­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.