Voj­ni oba­vje­šta­jac ubi­jen u eks­plo­zi­ji auto­mo­bi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Čas­nik ukra­jin­ske voj­ne oba­vje­štaj­ne služ­be ubi­jen je u uto­rak u eks­plo­zi­ji auto­mo­bi­la u Ki­je­vu ko­ju su ukra­jin­ske vlas­ti oci­je­ni­le kao “pla­ni­ra­ni te­ro­ris­tič­ki čin”. U su­bo­tu je na se­pa­ra­tis­tič­kom is­to­ku Ukra­ji­ne stu­pi­lo na sna­gu jed­no u ni­zu pri­mir­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.