Vu­či­ćev jas­treb Vu­lin mi­nis­tar je obra­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Pred­sjed­nik ma­lo­ga Po­kre­ta so­ci­ja­lis­ta od ve­li­ko­ga je po­vje­re­nja pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je – za nje­ga ka­žu da go­vo­ri ono što Vučić mis­li bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net I pri­je ne­go što je man­da­tar­ka za sas­tav no­ve vla­de Sr­bi­je Ana Br­na­bić pred­sta­vi­la svoj plan i pro­gram, što će se do­go­di­ti da­nas, na Vi­dov­dan u Skup­šti­ni, poz­nat je sas­tav no­ve Vla­de Sr­bi­je. Broj mi­nis­tar­sta­va po­rast će za dva na 18 pri če­mu su dva no­va li­ca Go­ran Tri­van (mi­nis­tar eko­lo­gi­je) i Ne­nad Po­po­vić (mi­nis­tar bez re­so­ra). Ipak, naj­vi­še po­le­mi­ke iz­a­zva­la je naj­a­va ka­ko će do­sa- daš­nji mi­nis­tri Aleksandar Vu­lin i Zo­ran Đor­đe­vić iz ne­ko­ga raz­lo­ga za­mi­je­ni­ti mjes­ta. Ta­ko će Đor­đe­vić pos­ta­ti mi­nis­tar za rad, za­poš­lja­va­nje i so­ci­jal­na pi­ta­nja, dok će mi­nis­tar obra­ne pos­ta­ti Aleksandar Vu­lin (45), pred­sjed­nik Po­kre­ta so­ci­ja­lis­ta.

Ne­od­mje­re­ne iz­ja­ve

Vu­lin je ti­je­kom pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na sa svo­jom ma­lom stran­kom stal­no dio vla­de. Poz­nat je kao „Vu­či­ćev jas­treb“, kao oso­ba ko­ja jav­no go­vo­ri ono što Vučić mis­li. I da­nas su poz­na­te broj­ne nje­go­ve ne­od­mje­re­ne iz­ja­ve na ra­čun Hr­vat­ske. On bi tre­bao pos­ta­ti mi­nis­tar obra­ne u vri­je­me ka­da na ju­gu Sr­bi­je, prema gra­ni­ci s Ko­so­vom, i da­nas pos­to­je ten­zi­je. Na­vod­no se s iz­bo­rom Vu­li­na za mi­nis­tra obra­ne ne sla­že ni ve­le­pos­la­nik SAD-a u Sr­bi­ji Kyli Scott ko­ji je u nes­luž­be­nom raz­go­vo­ru, na mar­gi­na­ma jed­no­ga od sas­ta­na­ka, na­zoč­ni­ma re­kao da Vu­lin ni­je do­bro rje­še­nje za čel­no mjes­to jed­no­ga ta­ko važ­no­ga mi­nis­tar­stva. Dan pos­li­je pred­sjed­nik Sr­bi­je Aleksandar Vučić de­man­ti­rao je bi­lo kak­ve pri­ti­ske i po­zi­ve, pa ta­ko i Scot­to­ve, u sve­zi ime­no­va­nja Vu­li­na mi­nis­trom obra­ne. – Čuo sam s vi­še stra­na da se ve­le­pos­la­nik Scott ras­pi­tu­je za mo­je zdrav­lje i na to­me mu se za­hva­lju­jem. Do­bro sam i zdra­vo. Slu­žim Sr­bi­ji, a ne Ame­ri­ci ili bi­lo ko­joj dru­goj zem­lji. Ho­ću li bi­ti mi­nis­tar obra­ne, ovi­si o sna­zi pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća da iz­dr­ži ogrom­ne pri­ti­ske iz ino­zem­s­tva, ali i unu­traš­njih lo­bi­ja da na če­lu mi­nis­tar­stva bu­de net­ko bli­zak is­klju­či­vo za­pa­du – re­kao je Vu­lin či­ju smje­nu je Scott na­vod­no i ra­ni­je tra­žio.

Vje­či­ti Ra­sim Lja­jić

Ka­da je ri­ječ o no­voj Vla­di Sr­bi­je, ve­ći­na mi­nis­ta­ra je na svo­jim „mjes­ti­ma“već go­di­na­ma. Tu su i da­lje ne­za­mje­nji­vi Ra­sim Lja­jić, Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić, Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, Ivi­ca Da­čić… Prema svim sa­daš­njim na­pi­si­ma naj­ve­ći te­ret pod­ni­jet će upra­vo bu­du­ća pre­mi­jer­ka, Ana Br­na­bić, i to pri­je sve­ga zbog či­nje­ni­ce da je nes­tra­nač­ka oso­ba u dr­ža­vi gdje je vla­da­ju­ći SNS da­le­ko is­pred svih os­ta­lih po­li­tič­kih su­par­ni­ka i gdje opor­ba tre­nu­tač­no go­to­vo i ne pos­to­ji.

Vu­lin: Čuo sam s vi­še stra­na da se ame­rič­ki ve­le­pos­la­nik ras­pi­tu­je za mo­je zdrav­lje

MAR­KO MRKONJIĆ/PIXSELL

Aleksandar Vu­lin bio je mi­nis­tar ra­da i so­ci­ja­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.