Vr­hov­ni sud dig­nuo Trum­pa iz nog­da­una

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (luc)

CNN je od­lu­čio ski­nu­ti s pro­gra­ma pri­ču o po­ve­za­nos­ti Trum­pa i ru­skog fon­da pa su tro­ji­ca vo­de­ćih no­vi­na­ra da­la os­tav­ke Na­kon što je bio na ko­nop­ci­ma i go­to­vo u nok­da­unu, od­lu­ka Vr­hov­nog su­da ko­ja je dje­lo­mič­no po­t­vr­di­la Trum­po­vu pro­tu­use­lje­nič­ku po­li­ti­ku da­la je ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku no­vi vje­tar u le­đa za pro­vo­đe­nje po miš­lje­nju mno­gih kon­tro­verz­nih od­lu­ka. “Kao pred­sjed­nik, ne mo­gu do­pus­ti­ti da u na­šu zem­lju ula­ze lju­di ko­ji nam že­le zlo. Že­lim lju­de ko­ji mo­gu vo­lje­ti SAD i nje­go­ve gra­đa­ne i ko­ji će bi­ti do­bri rad­ni­ci”, is­tak­nuo je Trump u pri­op­će­nju. “Od­lu­ka ko­ju je jed­no­glas­no do­nio Vr­hov­ni sud jas­na je po­bje­da za na­šu na­ci­onal­nu si­gur­nost”, do­dao je, is­tak­nuv­ši da je nje­go­va pr­va od­go­vor­nost kao vr­hov­nog za­po­vjed­ni­ka jam­či­ti Ame­ri­kan­ci­ma si­gur­nost. Od­lu­kom Vr­hov­nog su­da ta­ko na sna­zi os­ta­je iz­vr­š­na na­red­ba ko­jom se pri­vre­me­no za­bra­nju­je ula­zak dr­žav­lja­ni­ma šest mus­li­man­skih ze­ma­lja - Si­ri­je, Li­bi­je, Ira­na, Su­da­na, So­ma­li­je i Je­me­na - u SAD. Ame­rič­ki pred­sjed­nik uda­rio je i na svog pret­hod­ni­ka Ba­rac­ka Oba­mu za­tra­živ­ši i is­pri­ku zbog is­tra­ge o na­vod­nom uple­ta­nju Ru­si­je i mo­gu­ćem dos­lu­hu s nje­go­vim iz­bor­nim sto­že­rom. “Raz­log što pred­sjed­nik Oba­ma ni­je uči­nio ni­šta gle­de Ru­si­je na­kon što ga je CIA oba­vi­jes­ti­la o mi­je­ša­nju je to što je oče­ki­vao da će Clin­ton po­bi­je­di­ti... pa ni­je že­lio ‘lju­lja­ti ča­mac’. Ni­je se ‘za­grc­nuo’, bio je u dos­lu­hu ili je op­s­tru­irao, a to ni­je po­mo­glo de­mo­kra­ti­ma ni ne­po­šte­noj Hil­lary”, na­pi­sao je na Twit­te­ru. Kao po­s­lje­di­ca sve­ga, CNN je od­lu­čio po­vu­ći pri­ču o po­ve­za­nos­ti Trum­pa i ru­skog inves­ti­cij­skog fon­da, na­kon če­ga su tri vo­de­ća no­vi­na­ra, Tho­mas Frank, autor spo­me­nu­tog tek­s­ta, Lex Har­ris, vo­di­telj no­ve re­dak­ci­je za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo, i Eric Lic­h­t­blau, ured­nik re­dak­ci­je, da­li os­tav­ke.

Ame­rič­ki pred­sjed­nik pro­zvao je Oba­mu i tra­ži is­pri­ku is­tra­ži­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.