In­te­sa pre­uze­la Ban­cu Po­po­la­re i Ve­ne­to Ban­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

In­te­sa San­pa­olo, vlas­ni­ca PBZ-a, je­di­na je da­la po­nu­du za pre­uzi­ma­nje Ban­ce Po­po­la­re di Vi­cen­za i Ve­ne­to Ban­ce, ko­ja ima po­druž­ni­cu i u Hr­vat­skoj, u či­joj će do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji su­dje­lo­va­ti do 1,2 ml­rd. eura. Čel­nik In­te­se Car­lo Me­ssi­na is­ti­če da bi bez nji­ho­ve po­nu­de na jav­noj draž­bi ta­li­jan­ske vla­de kri­za dvi­ju ba­na­ka zna­čaj­no utje­ca­la na ta­li­jan­ski ban­kar­ski sek­tor i ugro­zi­la opo­ra­vak zem­lje. – Na­ša će in­ter­ven­ci­ja omo­gu­ći­ti za­šti­tu oko 50 ml­rd. eura šted­nje i dva mi­li­ju­na kli­je­na­ta, uklju­ču­ju­ći 200.000 po­du­ze­ća. In­te­gra­ci­jom ba­na­ka i za­pos­le­ni­ka uprav­ljat će se bez ot­pu­šta­nja i sa­mo kroz do­bro­volj­ne od­la­ske uz ot­prem­ni­nu – ka­že Me­ssi­na. Ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma usko­ro će kroz no­vu plat­for­mu Za­gre­bač­ke bur­ze bi­ti omo­gu­će­no pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la ko­ji ne mo­gu do­bi­ti u ban­ci. Pred­sjed­ni­ca upra­ve Za­gre­bač­ke bur­ze Iva­na Ga­žić ka­že da se bur­za uklju­či­la u pro­jekt Uni­je tr­ži­šta ka­pi­ta­la Europ­ske ko­mi­si­je kroz ko­ju se, iz­me­đu os­ta­lo­ga, že­li ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma omo­gu­ći­ti br­ži pris­tup ka­pi­ta­lu te ta­ko ja­či ra­zvoj i ve­ća mo­guć­nost inves­ti­ra­nja. Upra­vo zbog ogra­ni­če­nih mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja pos­lo­va­nja pu­tem tr­ži­šta ka­pi­ta­la u EU u od­no­su na ame­rič­ko, pro­fil ri­zič­nos­ti inves­ti­ci­ja ko­je se fi­nan­ci­ra­ju znat­no je kon­zer­va­tiv­ni­ji ne­go u Eu­ro­pi. Ta­ko čes­to ino­va­tiv­ne i vi­so­ko­teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je ne mo­gu fi­nan­ci­ra­ti svoj rast.

Ka­ko je ini­ci­ja­ti­va nas­ta­la te tko će mo­ći do ka­pi­ta­la po­mo­ću bur­ze i ko­ji su uvje­ti?

Za pro­jekt smo osi­gu­ra­li sred­stva pu­tem teh­nič­ke po­mo­ći EBRD-a te an­ga­ži­ra­li KPMG kao kon­zul­tan­ta. Že­lje­li smo vi­dje­ti kak­va je si­tu­aci­ja u os­ta­lim zem­lja­ma te se pri­pre­mi­ti na no­vu re­gu­la­ti­vu EU i ini­ci­ja­ti­vu EK ko­ja stu­pa na sna­gu 1. si­ječ­nja 2018. go­di­ne, a ko­joj je cilj ja­ča­nje tr­ži­šta ka­pi­ta­la. U EU se oko 70% sred­sta­va pri­kup­lja kre­di­ti­ma, a 30% na bur­za­ma, dok je u SAD-u obr­nu­to. Zbog tak­vog omje­ra fi­nan­ci­ra­nja ino­va­tiv­nost kom­pa­ni­ja u Eu­ro­pi u od­no­su na Ame­ri­ku je sma­nje­na, bu­du­ći da ban­ke fi­nan­ci­ra­ju ma­nje ri­zič­ne pro­jek­te, a tra­že i ins­tru­men­te osi­gu­ra­nja ko­je kom­pa­ni­je čes­to ne mo­gu osi­gu­ra­ti. Ni­smo još de­fi­ni­ra­li toč­ne uvje­te ko­je tvrt­ke mo­ra­ju is­pu­ni­ti ve­za­no za vi­si­nu ka­pi­ta­la, ali jas­no je da druš­tvo mo­ra bi­ti di­onič­ko, a ako to sa­da ni­je, mo­že se pre­obli­ko­va­ti. Zna se da će mo­ći pri­ku­pi­ti ka­pi­tal po­mo­ću po­seb­ne plat­for­me, pri­mje­ri­ce iz­no­se do pet mi­li­ju­na eura, da će­mo ima­ti lis­tu sa­vjet­ni­ka ko­ji će dvi­je go­di­ne pru­ža­ti pot­po­ru tvrt­ka­ma oko po­treb­nih iz­vje­šta­va­nja ili dru­gih us­lu­ga. Za pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la tvrt­ke ne­će mo­ra­ti iz­ra­đi­va­ti pros­pekt, već in­for­ma­cij­ski me­mo­ran­dum, dak­le pos­tu­pak će bi­ti jed­nos­tav­ni­ji i jef­ti­ni­ji. Odo­bra­va­njem lis­te sa­vjet­ni­ka bur­za će osi­gu­ra­ti kva­li­tet­nu po­dr­šku kom­pa­ni­ja­ma za iz­ra­du po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je, a inves­ti­cij­ski od­bor ko­ji će se os­no­va­ti od­lu­čit će o odo­bre­nju iz­la­ska tvrt­ke na no­vu tr­go­vin­sku plat­for­mu.

Bez pros­pek­ta mo­rat će­te si­gur­no vi­še paž­nje po­sve­ti­ti ana­li­zi tvrt­ke?

Da, ti­me će za bur­zu ri­zik i od­go­vor­nost bi­ti ve­ći, bu­du­ći da će­mo sa­mi mo­ra­ti na­pra­vi­ti se­lek­cij­ski pos­tu­pak ka­ko bi­smo ut­vr­di­li ko­je su tvrt­ke sprem­ne za plat­for­mu – kak­vi su im iz­vje­šta­ji, bi­lan­ca, što nu­de ula­ga­či­ma... Jes­te li već kon­tak­ti­ra­li s po­ten­ci­jal­nim tvrt­ka­ma i sa­vjet­ni­ci­ma? Odr­ža­li smo ne­ko­li­ko ra­di­oni­ca, sa­vjet­ni­ci su is­ka­za­li in­te­res, a i tvrt­ke. Po­sao sa­vjet­ni­ka će ov­dje mo­žda tra­ži­ti i vi­še ak­tiv­nos­ti, jer ve­će tvrt­ke ko­je se sa­vje­tu­ju već ima­ju is­kus­tva s pra­vi­li­ma bur­ze. I In­te­res tvrt­ki pos­to­ji, ne­ke od njih su se već ra­ni­je ja­vi­le ka­ko bi pri­ku­pi­le no­vac kroz Fo­un­der­be­am, no ka­ko je me­đu nji­ma bi­lo i ve­ćih tvrt­ki, sa­mi smo im pred­lo­ži­li da pri­če­ka­ju na­šu no­vu plat­for­mu za pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la. Za­gre­bač­ka bur­za že­li stvo­ri­ti okru­že­nje u ko­jem će se pru­ža­ti us­lu­ga i mo­guć­nos­ti kom­pa­ni­ja u raz­li­či­tim fa­za­ma nji­ho­va ras­ta. Jer sve su tvrt­ke, pri­mje­ri­ce Atlan­tic gru­pa, po­če­le kao star­tup, pa su s vre­me­nom na­ras­le. U ci­je­li taj pro­ces že­li­mo uklju­či­ti i dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je, HAMAG, HBOR i Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva. Dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je mo­gu mo­bi­li­zi­ra­ti ras­po­lo­ži­va sred­stva u tu svr­hu iz EU, ako pos­to­ji do­bra ko­mu­ni­ka­cij­ska plat­for­ma gdje se spa­ja­ju po­nu­da i po­traž­nja. Dr­ži­mo da tak­va plat­for­ma do­sad ni­je pos­to­ja­la i da je na­ša no­va plat­for­ma od­lič­na pod­lo­ga za una­pre­đe­nje okru­že­nja u ko­jem pos­lu­ju ma­la i sred­nja po­du­ze­ća.

Hr­vat­ska ne­ma kul­tu­ru pri­kup­lja­nja ka­pi­ta­la na bur­zi, je­su li tvrt­ke ko­je su i po­ka­za­le sprem­nost to ola­ko pri­hva­ti­le?

Čes­to su u stra­hu pri­je sve­ga zbog obve­za iz­vje­šta­va­nja, od­nos­no iz­lis­ta­va­nje na bur­zi sma­tra­ju kom­pli­ci­ra­nim. Ne vje­ru­ju nam ka­da im ka­že­mo da je ri­ječ o is­tim iz­vješ­ći­ma kao i oni­ma ko­je već iz­ra­đu­ju za dru­ge po­tre­be. Upra­vo za­to sma­tra­mo da je ulo­ga sa­vjet­ni­ka ključ­na ka­ko bi se ta ba­ri­je­ra uk­lo­ni­la.

Je li glav­ni cilj pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la ili pos­to­je i dru­gi raz­lo­zi zbog ko­jih bi tvrt­ke na bur­zu?

Dos­ta je in­te­re­sa vlas­ni­ka tvrt­ki os­no­va­nih de­ve­de­se­tih, ko­je sa­da že­le pre­ni­je­ti vlas­niš­tva no­vim ula­ga­či­ma, a što je pre­ko bur­ze pu­no lak­še jer je po­nu­da na tr­ži­štu otvo­re­na. Mo­tiv mo­že bi­ti i že­lja da rad­ni­ci uđu u vlas­nič­ku struk­tu­ru. Mi će­mo pru­ži­ti u stva­ri dvi­je us­lu­ge – mo­guć­nost pri­kup­lja­nja ka­pi­ta­la ili sa­mo teh­nič­ki lis­ting od­nos­no stav­lja­nje di­oni­ca tvrt­ke na plat­for­mu i po­ten­ci­jal­no stav­lja­nje na­lo­ga na pro­da­ju.

Iz ko­jih sek­to­ra je naj­ve­ći in­te­res?

Vi­di­mo in­te­res u teh­no­lo­škom sek­to­ru. Ra­di ba­zi­ra­nja pri­ho­da is­klju­či­vo na in­te­lek­tu­al­nom ra­du, nji­ma je fi­nan­ci­ra­nje oso­bi­to ve­li­ki pro­blem. Na­da­lje, po­ten­ci­jal vi­di­mo i u ka­pi­tal­no in­ten­ziv­nim tvrt­ka­ma. Iden­ti­fi­ci­ra­li smo da bi u tom kru­gu mo­gle bi­ti npr. tu­ris­tič­ke tvrt­ke te one ko­je se ba­ve pro­izvod­njom elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. Bit­no je na­po­me­nu­ti da kad ka­že­mo tu­ris­tič­ke tvrt­ke mis­li­mo na ma­la po­du­ze­ća, čak i obi­telj­ska ko­ja npr. že­le ob­no­vi­ti ili pro­ši­ri­ti svo­je ka­pa­ci­te­te. Sa­da će i za njih tr­ži­šta ka­pi­ta­la, ko­je ve­li­ka tu­ris­tič­ka po­du­ze­ća ko­ris­te, bi­ti dos­tup­na.

Za pro­jekt su osi­gu­ra­na sred­stva pu­tem teh­nič­ke po­mo­ći EBRD-a, a KPMG an­ga­ži­ran je kao kon­zul­tant

Iva­na Ga­žić Za­gre­bač­ka bur­za že­li stvo­ri­ti okru­že­nje u ko­jem će se pru­ža­ti us­lu­ga kom­pa­ni­ja­ma u raz­li­či­tim fa­za­ma nji­ho­va ras­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.