Šet­nja Hel­len Kel­ler za pra­va glu­hos­li­je­pih oso­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (amk)

Tra­di­ci­onal­na po­vor­ka glu­hos­li­je­pih oso­ba ko­jom že­le skre­nu­ti po­zor­nost na pro­ble­me s ko­ji­ma se su­sre­ću, poz­na­ti­ja kao “Šet­nja Hel­len Kel­ler”, odr­ža­va se da­nas u 18 sa­ti. Start je kod Glaz­be­nog pa­vi­ljo­na na Zri­njev­cu, a svi su gra­đa­ni po­zva­ni da se pri­dru­že šet­nji i obi­lje­ža­va­nju tjed­na svjes­nos­ti o glu­ho­s­lje­po­ći. Pri­je šet­nje, u 17 sa­ti, or­ga­ni­zi­ra se glaz­be­no-scen­ski nas­tup na zna­kov­nom je­zi­ku, os­no­ve ko­jeg mo­že­te na­uči­ti i na ra­di­oni­ci ko­ja po­či­nje u 15 sa­ti. Cilj je osvi­jes­ti­ti jav­nost da oso­be s te­ško­ća­ma mo­gu bi­ti rav­no­prav­ni su­di­oni­ci druš­tva ako im se pru­ži pot­po­ra.

THINKSTOCK

Zna­kov­ni je­zik U 15 sa­ti na Zri­njev­cu odr­žat će se ra­di­oni­ca na ko­joj mo­že­te na­uči­ti os­no­ve zna­kov­nog je­zi­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.