Kad ne ga­si­mo po­žar, on­da u ba­zi vjež­ba­mo pod pu­nom spre­mom

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić

Pr­va gru­pa za­gre­bač­kih ga­si­te­lja u is­po­moć ko­le­ga­ma na Ja­dran kre­će već kra­jem ovog tjed­na, a iz­mje­nji­vat će se ti­je­kom ci­je­le se­zo­ne Bez­briž­no sun­ča­nje uz do­bro šti­vo na pla­ži za­gre­bač­ki va­tro­gas­ci bez raz­miš­lja­nja mi­je­nja­ju za “ku­ha­nje” na usi­ja­nim sti­je­na­ma i ne­pris­tu­pač­nim ja­dran­skim te­re­ni­ma. Umjes­to ku­pa­ćih ga­ći­ca, na se­be na­vu­ku de­be­le kom­bi­ne­zo­ne, sta­ve 30-ak ki­lo­gra­ma opre­me i kre­nu u “obra­čun” s va­trom pod sva­ku ci­je­nu, ka­ko ne bi ugro­zi­la ku­će i u opas­nost do­ve­la do­ma­ći­ne i tu­ris­te. I ta­ko sva­ko lje­to, bez iz­nim­ki.

Pro­ble­me stva­ra i bu­ra

– Naj­go­re je bi­lo pri­je če­ti­ri go­di­ne u Ma­kar­skoj, bio je sli­čan po­žar kao ovaj pri­je ne­ko­li­ko da­na, sa­mo ma­lo za­pad­ni­je. Pu­ha­la je ja­ka bu­ra i ši­ri­la po­žar, a zrač­ne sna­ge za­to ni­su mo­gle le­tje­ti. Nas dva­de­se­tak ga­si­lo je po­žar noć i dan – pri­sje­ća se va­tro­ga­sac Ivi­ca Ko­ci­jan ko­ji će i ovo lje­to, po­čet­kom ko­lo­vo­za, 19. go­di­nu za­re­dom, put Dal­ma­ci­je. Ivi­ca je dio In­ter­vent­ne pos­troj­be za­gre­bač­kog JVP-a ko­ja bro­ji 70 pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji su sva­ke se­zo­ne dis­lo­ci­ra­ni u ba­zi u Di­vu­lja­ma, iz ko­je kre­ću ga­si­ti po­ža­re po ci­je­lom Ja­dra­nu. Naj­ve­ća su i naj­sta­ri­ja va­tro­gas­na In­ter­vent­na pos­troj­ba u Hr­vat­skoj. U is­po­moć ko­le­ga­ma ko­ji se bo­re s buk­ti­nja­ma ti­su­će kva­drat­nih me­ta­ra šu­ma, ka­me­nja­ra i otvo­re­nih pros­to­ra, od­la­zi po šes­te­ro za­gre­bač­kih va­tro­ga­sa­ca u gru­pi. Ci­je­lu se­zo­nu, sva­kih 15 da­na za­mje­nju­je ih no­va gru­pa, dok se oni vra­ća­ju u me­tro­po­lu. Pr­vih šes­te­ro ga­si­te­lja na Ja­dran kre­će već kra­jem ovog tjed­na. – Odeš na in­ter­ven­ci­ju i go­re si ne­ko­li­ko da­na, ne vi­diš ba­zu, spa­vaš u vre­ća­ma, ako uop­će bu­de pri­li­ke. Kad uga­siš va­tru, stro­va­liš se na ka­men ili pr­vo na što na­iđeš. Kad smo bli­zu ku­ća, lju­di nam zna­ju do­ni­je­ti hra­nu, ali to­li­ko bu­de vru­će da pa­šte­tu češ­će po­pi­je­mo ne­go po­je­de­mo. Lju­di nas čes­to pi­ta­ju iz­gle­da li to kao na fil­mu, a za­pra­vo je još i go­re. Ne­kad sve ra­diš na opip, ideš ta­mo di je va­tra – objaš­nja­va nam Da­vor Do­min ko­ji će za mje­sec da­na kre­nu­ti u Di­vu­lje. Ka­ko bi u sva­kom tre­nut­ku bi­li pri­prav­ni, ka­da ne ga­se po­ža­re, u ba­zi su na obu­ci, ko­ja je iz­ra­zi­to važ­na jer se ga­še­nje na oba­li raz­li­ku­je od ga­še­nja na kop­nu.

Za­gre­bač­kim ga­si­te­lji­ma naj­go­re je bi­lo pri­je če­ti­ri go­di­ne u Ma­kar­skoj ka­da je bu­ra ši­ri­la po­žar

Naj­vi­še im fa­li obi­telj

– Obvez­no vjež­ba­mo he­li­kop­ter­ski de­sant jer se zbog ne­pris­tu­pač­nos­ti te­re­na po­ne­kad mo­ra­mo s po­mo­ću de­be­log uže­ta spus­ti­ti iz zra­ka bu­du­ći da po­kri­va­mo ci­je­li Ja­dran, oto­ke, Ve­le­bit, Bi­oko­vo. Ja­ko je važ­na su­rad­nja nas i zrač­nih sna­ga jer mi bez njih i oni bez nas, ne­ma­mo šan­se – is­pri­čao nam je član In­ter­vent­nog ti­ma Pa­trik Čun­čić. Priz­na­je da on i ko­le­ge po­ne­kad je­dva iz­vu­ku ži­vu gla­vu i da do­za stra­ha na in­ter­ven­ci­ji uvi­jek pos­to­ji. Naj­te­že im pa­da odvo­je­nost od obi­te­lji, a ka­da se vra­te u Zagreb, ne­ma pre­da­ha jer od­mah nas­tav­lja­ju s pos­lom. – Na mo­ru su pro­blem ne­pris­tu­pač­ni te­re­ni, bu­ra i ve­li­ka po­vr­ši­na za ga­še­nje, ali do­ma nas ne­kad vi­še od to­ga iz­mo­ri dva sa­ta bor­be s va­trom u vi­so­kim stam­be­nim objek­ti­ma. Me­đu lju­di­ma nas­ta­ne pa­ni­ka pa se mo­ra­mo po­bri­nu­ti i oko to­ga – za­klju­ču­je va­tro­ga­sac Ivan Cve­tić.

Spro­vo­di i is­pra­ća­ji u sri­je­du 28. lip­nja Mi­ro­goj: Jer­ka Pe­rić (92) u 12.30, Sla­va Fi­ljak (77) u 13.20, So­fi­ja Kre­ko­vić (93) u 14.10, Jo­sip Her­ja­vec (69) u 15 sa­ti. Kre­ma­to­rij, ve­li­ka dvo­ra­na: Ma­ri­ja Žu­pa­nec (83) u 10, Kse­ni­ja Kos (79) u 10.40, Zdrav­ko Ko­sek (63) u 11.20, Mi­ros­lav An­drić (70) u 12.10, Da­ni­jel Bo­ško­vić (55) u 12.50, Ja­dran­ka Ku­drić-Haf­ner (70) u 13.35, Bran­ka Ku­vek-Bo­ja­nić (62) u 14.30. Kre­ma­to­rij, ma­la dvo­ra­na: Te­re­zi­ja Ha­tlak (86) u 10.15, Dra­gu­tin Fad­lje­vić (93) u 10.55, Ve­ra Kr­kač (91) u 11.35, Ma­ri­ja Vo­la­rić (76) u 12.15, Mi­jo Pa­taf­ta (96) u 12.55, An­dri­ja Ra­no­ga­jec (83) u 13.40, Ne­delj­ka Do­mo­vić (83) u 14.20, Ai­da Pre­indl (59) u 15 sa­ti. Mi­ro­še­vac: Mi­le Ga­nić (80) u 11.40, Mi­lan Pa­rać (57) u 13.20, Ma­ri­jo Be­li­nak (44) u 14.10, Sti­pe Špor­čić (68) u 15, Jas­na Me­co (64) u 15.50. Mar­ko­vo Po­lje: An­ton To­s­sman (70) u 10, Dan­ka Gli­gić (81) u 12.30, To­mis­lav Pla­ni­nić (75) u 13.20, An­to Ko­zić (63) u 14.10, Zden­ka Mi­loš (46) u 15 sa­ti. Ste­nje­vec: Te­re­zi­ja Zo­re (80) u 15 sa­ti. Gor­nje Vrap­če: Dra­gi­ca Fo­čić (91) 13 sa­ti. Mar­ku­še­vec: Mil­ki­ca Jel­ko­vić (79) u 14.30, Mil­ka Fe­ren­čak (87) u 15 sa­ti. Res­nik: Ka­ti­ca Bo­go­vić (85) u 13 sa­ti. Ja­ku­še­vec: Ju­raj Fi­li­po­vić (86) u 15 sa­ti. Luč­ko: Bran­ko Đoz­lić (80) u 13 sa­ti. Ču­če­rje: Ni­ko­la Šu­ško­vić-Ja­ko­pac (76) u 15 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.