Tri od de­set gri­je­ha ko­je je fa­kat šte­ta pro­pus­ti­ti

Sjaj­ne fo­to­gra­fi­je ko­je je An­to Mag­zan sni­mio u kam­pa­nji Styri­ji­ne agen­ci­je Con­tent En­gi­ne uvr­šte­ne su u pos­tav ko­ji se otva­ra su­tra u 19 sa­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - ZAGREB pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net Pe­tra Ba­li­ja

“Pri­mi­je­nje­no – stro­go kon­tro­li­ra­ni uvje­ti”, iz­lož­ba ko­ja se otva­ra su­tra u 19 sa­ti u ga­le­ri­ji Hr­vat­ske udru­ge li­kov­nih umjet­ni­ka pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti (ULUPUH) u Tkal­či­će­voj 14, pred­sta­vit će ra­do­ve 17 čla­no­va nje­zi­ne fo­to­graf­ske sek­ci­je, me­đu ko­ji­ma i tri dje­la Pixsel­lo­va re­por­te­ra An­te Mag­za­na nas­ta­la u kam­pa­nji “10 gri­je­ha agen­ci­ja”. Ri­ječ je o kam­pa­nji agen­ci­je Con­tent En­gi­ne, ko­ja se sas­to­ji od tri Styri­ji­ne tvrt­ke, RedPo­in­ta, Pixsel­la i New­sro­oma. – Pro­ve­li smo ano­nim­no in­ter­net­sko is­tra­ži­va­nje u ko­je­mu je sto­ti­njak mar­ke­tin­ških dje­lat­ni­ka pro­go­vo­ri­lo o naj­češ­ćim iz­a­zo­vi­ma na ko­je na­ila­ze u ra­du sa svo­jim part­ne­ri­ma. No, umjes­to di­rek­to­ra mar­ke­tin­ga, pi­ta­li smo za miš­lje­nje ko­le­ge ope­ra­tiv­ce, pa smo po­pi­sa­li de­set naj­ve­ćih gre­ša­ka ko­je agen­ci­je či­ne u sva­kod­nev­nom ra­du s kli­jen­ti­ma. Cilj je po­bolj­ša­nje ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu agen­ci­ja i kli­je­na­ta – ka­že vo­di­telj pro­jek­ta Kar­lo Stoj­če­vić. Naj­ve­ći su pro­ble­mi aro­gan­ci­ja, is­klju­či­vost, neo­d­go­vor­nost, ne­inven­tiv­nost..., a tih je de­set gri­je­ha Mag­zan “po­deb­ljao” fo­to­ilus­tra­ci­ja­ma, pri če­mu mu je po­mo­gla Ma­ja Fran­ko­vić, ta­ko­đer pixsel­lov­ka, ko­ja je bi­la mo­del. – Poslao sam tri fo­to­gra­fi­je i ži­ri je sve uvr­stio u pos­tav. Jed­na je na­zva­na “Svi smo kr­va­vi is­pod ko­že” i go­vo­ri o to­me da je u tre­nu­ci­ma ka­da je lju­di­ma te­ško do­volj­no po­ka­za­ti ma­lo so­li­dar­nos­ti. Tre­ba­lo je sat i pol da je sni­mi­mo. Za po­la sa­ta smo pri­pre­mi­li laž­nu krv, a on­da smo shva­ti­li da tre­ba­mo i po­de­ra­ti ča­ra­pu – ka­že Mag­zan. Na iz­lož­bi će pred­sta­vi­ti i fo­to­gra­fi­ju na­zva­nu “Ne na­ru­čuj­te pi­će ne­ko­me tko je vid­no pi­jan” te onu snim­lje­nu u Mu­ze­ju ilu­zi­ja ko­ja sim­bo­li­zi­ra tim­ski rad, a kod nje je, is­ti­če autor, bi­lo iz­nim­no zah­tjev­no u so­bi zr­ca­la ne uhva­ti­ti se­be u ka­dru. Pos­tav će se mo­ći raz­gle­da­ti do 14. sr­p­nja.

Pixsel­lov­ka kao mo­del “Tim­ski rad je su­per...” (go­re), “Ne na­ru­čuj­te pi­će ne­ko­me tko je vid­no pi­jan” (li­je­vo) te “Svi smo kr­va­vi is­pod ko­že” (do­lje). Po­zi­ra­la je Ma­ja Fran­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.