Kon­tro­la kva­li­te­te na tr­ži­štu ni­je do­bra, pre­vi­še je si­ve zo­ne

Ve­čer­nji list i Agro­biz.hr nas­tav­lja­ju s otva­ra­njem ključ­nih te­ma iz agra­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Sa­ša Pa­pa­rel­la/PD sa­sa.pa­pa­rel­la@pos­lov­ni.hr

Ula­skom u EU otvo­ri­lo se tr­ži­šte za uvoz jef­ti­ni­jih pro­izvo­da ko­ji ni­skom ci­je­nom štete do­ma­ćoj sve kva­li­tet­ni­joj pro­izvod­nji. Hr­vat­ska je na 13. mjes­tu u EU po bro­ju za­šti­će­nih autoh­to­nih pro­izvo­da, ko­ji pos­ti­žu dva do tri pu­ta ve­ću ci­je­nu od os­ta­lih, is­tak­nu­la je Je­le­na Đu­gum po­moć­ni­ca mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de na okru­glom sto­lu odr­ža­nom pod na­zi­vom „Autoh­to­ni hr­vat­ski pro­izvo­di“– med, bu­či­no i mas­li­no­vo ulje, odr­ža­nom u or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta, Pos­lov­nog dnev­ni­ka i por­ta­la Agro­biz u Za­gre­bu. “Prema sta­tis­ti­ka­ma, pro­met tak­vim pro­izvo­di­ma u svi­je­tu go­diš­nje dos­ti­že 50 mi­li­jar­di eura, što je oko šest pos­to ukup­ne tr­go­vi­ne po­ljo­pri­vred­nim pro­izvo­di­ma. U ne­kim zem­lja­ma, či­ni i do 15 pos­to ukup­nog po­ljo­pri­vred­nog iz­vo­za”, rek­la je Đu­gum. Do­da­la je i ka­ko Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de po­ma­že pro­izvo­đa­či­ma u spe­ci­fi­ka­ci­ji i za­šti­ti nji­ho­vih pro­izvo­da već tre­ću go­di­nu, i to s mak­si­mal­nim iz­no­som do 75.000 ku­na. Na zah­tjev pro­izvo­đa­ča me­da mi­je­nja se pra­vil­nik i na te­gli­ca­ma će mo­ra­ti bi­ti na­ve­de­na zem­lja po­dri­je­tla, vi­še ne­će bi­ti do­volj­no da pi­še sa­mo “EU” ili “ne-EU”. Is­to ta­ko, mo­rat će bi­ti naz­na­če­no ako se u bo­ci bu­či­nog ulja na­la­zi vi­še od 20 pos­to sun­co­kre­to­vog ulja. „Kva­li­te­ta hra­ne kon­tro­li­ra se pu­no vi­še ne­go ra­ni­je i ne­ma vi­še pro­da­je iz auta.

Su­rad­nja sa Slo­ven­ci­ma

Na za­šti­ti autoh­to­nih pro­izvo­da zad­njih se go­di­na su­ra­đu­je i sa su­sje­di­ma Slo­ven­ci­ma, a na­kon za­šti­te pr­šu­ta sa­da se ra­di na za­jed­nič­koj za­šti­ti ek­s­tra dje­vi­čan­skog mas­li­no­vog ulja, me­da i ku­le­na te još ne­kih pro­izvo­da iz Za­gor­ja i Me­đi­mur­ja. Ina­če, u EU svo­je autoh­to­ne pro­izvo­de naj­vi­še šti­te me­di­te­ran­ske zem­lje po­put Fran­cu­ske, Ita­li­je i Špa­njol­ske, dok pri­mje­ri­ce Es­to­ni­ja ni­je za­šti­ti­la ni­ti je­dan pro­izvod. Ma­ri­na Do­bo­šić, či­ja obi­telj go­diš­nje pro­izve­de iz­me­đu 10.000 i 12.000 li­ta­ra bu­či­nog ulja upo­zo­ri­la je da taj po­sao pos­ta­je ne­is­pla­tiv zbog uvo­za iz Slo­ve­ni­je. „Ta­mo se bo­ca bu­či­nog ulja, u ko­joj je 90 pos­to sun­co­kre­to­vo ulje, pro­da­je po ci­je­ni od 11 ku­na. Tak­vo se ulje u ko­jem bu­če sko­ro da i ne­ma on­da pro­da­je u hr­vat­skim du­ća­ni­ma po 40 ku­na, i ja­ko mu je te­ško kon­ku­ri­ra­ti s pra­vim bu­či­nim uljem ko­je ko­šta od 70 do čak 150 ku­na. A do­ma­ći pro­izvo­đa­či se uni­šta­va­ju me­đu­sob­no umjes­to da pri­ja­ve šverc“, rek­la je. Za kva­li­te­tan pro­izvod ipak ima

Bu­či­no ulje i med ima­ju rast pro­izvod­nje, ali su pro­izvo­đa­či usit­nje­nji i ni­su još kon­ku­rent­ni i te­ško se no­se sa jef­ti­ni­jim uvo­zom na­kon ula­ska u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.