Pče­lar­stvo ni­je sa­mo pro­izvod­nja te­gle me­da

Bez pos­tav­lja­nja jas­nih nor­mi i kon­tro­le kva­li­te­te pče­lar­stvo će os­ta­ti ne­kon­ku­rent­no i u si­voj zo­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ivan Bra­čić, os­ni­vač PIP-a i sa­daš­nji sa­vjet­nik upra­ve, sma­tra ka­ko je ključ­no da dr­ža­va pos­ta­vi smjer u ko­jem će se ra­zvi­ja­ti pče­lar­stvo.

Kak­vo je sta­nje u pro­izvod­nji me­da u Hr­vat­skoj?

Hr­vat­sko će pče­lar­stvo bez ra­zvo­ja, ino­va­ci­ja i stva­ra­nja pro­izvo­da do­da­ne vri­jed­nos­ti os­ta­ti na ni­skom ni­vou. Naš je cilj uoz­bi­lji­ti pče­lar­stvo kroz pro­izvod­nju fi­nal­nih pro­izvo­da s do­da­nom vri­jed­noš­ću i kroz ino­va­ci­je po­ve­ća­ti vri­jed­nost, što smo i na­pra­vi­li su­rad­njom s aka­dem­skom za­jed­ni­com ko­ja ima ogrom­no zna­nje. Go­vo­ri­ti o hr­vat­skom me­du da je naj­bo­lji na svi­je­tu ni­šta ne vri­je­di jer je „gos­po­din ku­pac“taj ko­ji će re­ći što vri­je­di i što je brend.

Hr­vat­ska ima sve vi­še ma­lih pče­la­ra s ma­lim bro­jem pče­li­njih za­jed­ni­ca?

Pro­izvod­nja je u pri­mar­nom seg­men­tu usit­nje­na i ni­ka­da ne­će bi­ti ve­li­ka kao što je to u SAD-u ili pak Aus­tra­li­ji gdje pče­la­ri ima­ju 5000 do 15.000 za­jed­ni­ca. Kod nas ta­ko ne­što ni­je re­al­no jer i oni ko­ji ima­ju 100 pče­li­njih za­jed­ni­ca već su ve­li­ki i oz­bilj­ni pro­izvo­đa­či po ko­li­či­ni pro­izve­de­nog me­da. Oz­bi­ljan pro­izvo­đač mo­ra bi­ti i onaj ko­ji ima pet za­jed­ni­ca u smis­lu od­go­vor­nos­ti i po­zi­tiv­nom od­no­su prema do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja, kva­li­te­ti, za­šti­ti pri­ro­de i sl.

Za­do­vo­lja­va li Hr­vat­ska svo­je po­tre­be i ko­li­ko je laž­nog me­da na tr­ži­štu?

Kao što kri­mi­nal­ci že­le teh­no­lo­ški na­dvi­si­ti po­li­ci­ju svo­jim me­to­da­ma, ta­ko je i u pče­lar­stvu, jer oni ko­ji že­le pa­tvo­ri­ti med to će ra­di­ti sve dok ne bu­du ja­ke kon­tro­le kva­li­te­te. Stal­no po­nav­ljam ka­ko ne­ma­mo do­bar sus­tav kon­tro­le kva­li­te­te i da je to raz­log ne­sre­đe­nos­ti tr­ži­šta. Uvi­jek po­nav­ljam da pče­le pro­izvo­de med, a ne pče­la­ri. Pče­la­ri ne mo­gu po­pra­vi­ti med, mo­gu ga sa­mo pok­va­ri­ti i bo­lji je onaj ko­ji ga ma­nje pok­va­ri. Pa­tvo­re­nje da­nas ni­je ako sa­mo do­da­te ne­što dru­go u med ne­go i kad med teh­no­lo­ški uni­šti­te jer ne­ma­te od­go­va­ra­ju­ću teh­no­lo­gi­ju, zna­nje ili opre­mu. Sma­tram ka­ko je va­žan kva­li­te­tan sus­tav kon­tro­le ko­ji će in­te­gri­ra­ti sve mje­re i pos­tup­ke ana­li­ze me­da i pče­li­njih pro­izvo­da na tr­ži­štu. Važ­no je da na­ši la­bo­ra­to­ri­ji ra­de ujed­na­če­no i da se kon­tro­li­ra kva­li­te­ta od ma­lih pče­la­ra, uvoz­ni­ka i tr­go­vač­kih la­na­ca do tvrt­ki. Kao pred­stav­nik HGK za­tra­žio sam od mi­nis­tar­stva da se akre­di­ta­cij­ska agen­ci­ja ja­če uklju­či i ujed­na­či stan­dar­de kva­li­te­te i pa­ra­me­ta­ra na­ših la­bo­ra­to­ri­ja jer oni da­nas ni­su is­ti. Ne­ma­ju ujed­na­če­ne me­to­de kod te­melj­nih pa­ra­me­ta­ra pa ta­ko je­dan pro­izvod u jed­nom la­bo­ra­to­ri­ju mo­že bi­ti pro­gla­šen is­prav­nim, a u dru­gom ne­is­prav­nim. Od­go­vo­ri­li su mi da je pre­sku­po us­kla­di­ti ana­li­tič­ke me­to­de svih la­bo­ra­to­ri­ja i ne­ka os­ta­ne ova­ko ka­ko je to sad. To sa­mo po­t­vr­đu­je da ne­ma vo­lje i že­lje da dr­ža­va pos­ta­vi smjer u ko­jem že­li us­mje­ri­ti tr­ži­šte.

Ko­li­ko je ve­li­ko do­ma­će tr­ži­šte me­da i ko­li­ko je na­ras­lo?

Mi smo 90-ih go­di­na bi­li zem­lja uvoz­ni­ca me­da. Pro­izvo­di­li smo 1200 to­na sa 65.000 pče­li­njih za­jed­ni­ca i ima­li smo oko 6500 pče­la­ra. Da­nas ima­mo oko 600.000 pče­li­njih za­jed­ni­ca, a po mo­joj je pro­cje­ni oko 15.000 pče­la­ra te smo sti­gli do 12.000 to­na. Ka­da je ri­ječ o po­troš­nji, sta­tis­ti­ka ka­že da je po­troš­nja oko 0,5 kg po gla­vi sta­nov­ni­ka što je ja­ko čud­no i ne­što u sta­tis­ti­ci ne šti­ma. PIP zad­njih go­di­na ni­je uve­zao ni gra­ma me­da, sa­mo smo iz­vo­zi­li. Da­nas od ukup­nih ko­li­či­na uvoz­nog me­da, a to je neg­dje oko 1400 to­na, bli­zu 40 pos­to uvo­ze tr­go­vač­ki lan­ci. Oko 500 to­na uvo­ze pče­lar­ske tvrt­ke ko­je po­la od to­ga iz­ve­zu kroz fi­nal­ne pro­izvo­de. Ni­je pro­blem uvoz, već kon­tro­la kva­li­te­te ono­ga što se na tr­ži­štu pro­da­je i nu­di.

Si­vo tr­ži­šte je ja­ko ve­li­ko?

Me­ni ni­je kon­ku­ren­ci­ja Štef iz Bed­nje ko­ji ima 30 koš­ni­ca i ko­ji pro­da­je na kuć­nom pra­gu. Kad bi mi on bio kon­ku­ren­ci­ja, mo­gao bih od­mah za­tvo­ri­ti tvrt­ku. Pro­blem je ako taj Štef po­ša­lje ne­ko­li­ko to­na svog me­da Ivi, Sti­pi ili Ju­ru u Dal­ma­ci­ju i Is­tru, a oni ga pro­da­ju kao dal­ma­tin­ski ili is­tar­ski med. Ne­ka svi ša­lju svoj med na ana­li­zu, pla­te po­re­ze, pro­da­ju le­gal­no, on­da će­mo go­vo­ri­ti o tr­ži­štu. Vri­jed­nost pče­lar­skog ko­la­ča kon­so­li­di­ra­no iz­no­si oko 500 mi­li­ju­na ku­na, a tu ula­zi sve. Tvrt­ke su zad­njih go­di­na ulo­ži­le oko 15 mi­li­ju­na eura i re­ali­zi­ra­ju oko 100 mi­li­ju­na ku­na, što je oko 20 pos­to, a 80 pos­to je u si­voj zo­ni. Zad­njih 5 go­di­na ogro­man je pro­blem s nes­ta­ši­com me­da od ka­du­lje. Mi pla­ća­mo čak 55 ku­na u ot­ku­pu za ki­lo­gram. Taj med mi mo­že­mo sa­mo pro­da­ti u iz­vo­zu. A po­gle­daj­te ko­li­ko ga i po ko­jim ci­je­na­ma ima na na­šim ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma i štan­do­vi­ma. To je pro­blem.

Ko­li­ko vam u ukup­noj pro­izvod­nji či­ni iz­voz i ka­mo iz­vo­zi­te?

PIP oko 30 do 40 pos­to svo­je pro­izvod­nje iz­vo­zi, od BiH, pre­ko svih dru­gih dr­ža­va biv­še Ju­gos­la­vi­je, Nje­mač­ke, Ja­pa­na, SAD-a i dru­gih tr­ži­šta. Iz­voz nam je neg­dje oko 8 mi­li­ju­na ku­na.

Ka­ko je mo­gu­će suz­bi­ti si­vo tr­ži­šte?

Po­li­ti­ka je ta ko­ja mo­ra re­ći u ko­jem smje­ru že­li ići i kak­vo tr­ži­šte ima­ti. Lju­di će se br­zo pri­la­go­di­ti, sa­mo je po­treb­no da dr­ža­va po­ša­lje jas­nu po­ru­ku. Pče­la­ri mo­ra­ju ra­di­ti na ra­zvo­ju no­vih pro­izvo­da i kon­ku­rent­nos­ti. Mo­ra­ju vi­še pro­izvo­di­ti pro­po­lis, pe­lud, bi­olo­ški ma­te­ri­jal, ma­tič­nu mli­ječ te vi­še ra­di­ti na zna­nju, edu­ka­ci­ji, uvo­đe­nju no­vih teh­no­lo­gi­ja. A to se mo­že sa­mo ako bu­de­mo mu­dri­ji.

Pče­lar­ski sa­vez naj­av­lju­je uvo­đe­nje na­ci­onal­ne stak­len­ke za med?

Ne­mam raz­lo­ga bi­ti pro­tiv to­ga. Sve što je za do­bro­bit sek­to­ra poz­drav­ljam. No ja se bo­jim da će pče­la­ri to boj­ko­ti­ra­ti. Svi po­te­zi ko­ji se ra­de na bo­ljoj pri­či o Hr­vat­skoj su do­bri, ali se mo­ra kre­nu­ti od pos­tav­lja­nja nor­mi.

Pro­izvod­nja ras­te, sve je vi­še pče­la­ra, a na­ša sta­tis­ti­ka po­ka­zu­je da tro­ši­mo 0,5 kg me­da

Me­ni kon­ku­ren­ci­ja ni­je Štef iz Bed­nje ko­ji pro­da­je na kuć­nom pra­gu, već ogrom­no si­vo tr­ži­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.