Na­pra­vi­li smo do­bar po­sao pa otva­ra­mo još 2 no­ve tr­go­vi­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Mi­ros­lav Ku­sku­no­vić/VL

Svo­je pro­izvo­de pro­da­je na saj­mo­vi­ma, kuć­nom pra­gu i ma­loj tr­go­vi­nu na tr­ž­ni­ci Ja­run. Na je­sen će otvo­ri­ti još dvi­je tr­go­vi­ne u Za­gre­bu. Mi­ros­lav.Ku­sku­no­vic@ve­cer­nji.net Mla­da po­ljo­pri­vred­ni­ca Ma­ri­na Do­bo­šić, vlas­ni­ca OPG-a Bu­či­no ulje Tik­va­ri­ći iz Žab­ni­ce kod vr­bov­ca, pre­poz­na­ta je na tr­ži­štu sa svo­jim uljem, ali i pro­izvo­di­ma do­da­ne vri­jed­nos­ti od braš­na, sje­men­ki bu­če, čo­ko­lad­nih sje­men­ki i sve po­pu­lar­ni­jim na­ma­zi­ma od bu­či­na ulja po ko­ji­ma je pos­ta­la poz­na­ta u Za­gre­bu, a i ši­rom Hr­vat­ske. Svo­je pro­izvo­de pro­da­je na saj­mo­vi­ma, kuć­nom pra­gu, ali i u svo­joj tr­go­vi­ni na tr­ž­ni­ci Ja­run. Na to­me ne pla­ni­ra sta­ti jer usko­ro otva­ra još dvi­je tr­go­vi­ne. – Pro­izvo­di­mo na 80 ha, od to­ga je 50 ha tik­ve. Sva­ke go­di­ne inves­ti­ra­mo, a tre­nu­tač­no u pla­nu ima­mo kup­nju no­vog kom­baj­na za tik­ve. Na je­sen pla­ni­ra­mo otvo­ri­ti dvi­je tr­go­vi­ne u Ili­ci i u Vla­škoj – ka­že Ma­ri­na... – Ima­mo svo­je kup­ce, ali te­ško se ši­ri­ti jer na tr­ži­štu ima ja­ko pu­no lo­šeg ulja pa su po­tro­ša­či ra­zo­ča­ra­ni i jed­nos­tav­no vi­še ne že­le ku­po­va­ti ulje. Mis­le da su sva is­ta – ka­že. Sma­tra da je naj­ve­ći pro­blem ne­in­for­mi­ra­nost po­tro­ša­ča o to­me ka­ko pre­poz­na­ti pra­vo ulje, a i in­s­pek­cij­ski nad­zor je ja­ko slab ili ga ne­ma. Ni­šta se ne kon­tro­li­ra pa na tr­ži­štu prev­la­da­va lo­še ulje ko­je je po svom sas­ta­vu čak i kan­ce­ro­ge­no, a ra­di se od po­ga­če ko­ja nas­ta­je iz ko­šti­ce ko­joj je već iz­vu­če­no ulje – objaš­nja­va Do­bo­šić. – Čak 70 pos­to ulja je lo­še jer ulja­re ko­je pos­to­je ne pla­si­ra­ju svo­je ulje na tr­ži­šte, ne­go su sa­mo us­luž­ne ulja­re zbog po­traž­nje za uljem i la­ke za­ra­de. Na tr­ži­štu se po­jav­lju­ju šver­ce­ri ko­ji pro­da­ju ulje od po­ga­če ko­je je u pro­izvod­nji i 90 pos­to jef­ti­ni­je – ka­že. Ma­ri­na je ro­đe­na Po­že­žan­ka. Ra­di­la je u Za­gre­bu, gdje je upoz­na­la i da­naš­njeg su­pru­ga. U obi­telj Do­bo­šić doš­la je pri­je de­set go­di­na udav­ši se za Da­ni­je­la. Do ta­da je obi­telj dr­ža­la kra­ve i pro­izvo­di­la mli­je­ko. Ma­ri­na je doš­la s no­vim ide­ja­ma i vi­zi­ja­ma, obi­telj je na­pus­ti­la sto­čar­stvo i po­če­la se is­klju­či­vo ba­vi­ti ra­tar­stvom. Po­kre­nu­li su uz­goj tik­va go­li­ca i nji­ho­vu pre­ra­du u bu­či­no ulje. Uz­ga­ja­ju još i pir, helj­du, zob, pše­ni­cu i ku­ku­ruz.– Su­prug i ja ni­smo bi­li za­do­volj­ni ži­vo­tom u Za­gre­bu i htje­li smo po­kre­nu­ti svoj biz­nis i od­lu­či­li smo se vra­ti­ti u nje­go­vo se­lo. Ni­sam vo­lje­la kra­ve i sto­čar­stvo, ci­je­na je mli­je­ka pa­da­la i od­lu­či­li smo se za ra­tar­stvo. Za­do­volj­na sam jer smo na­pra­vi­li ve­li­ki is­ko­rak i po­sao nam do­bro ide – ka­že 28-go­diš­nja Ma­ri­na. – Po­če­ci su bi­li te­ški, uči­li smo iz vlas­ti­tih po­gre­ša­ka. Na­kon pr­ve go­di­ne od­lu­či­li smo ra­di­ti sa­mi i bo­ri­mo se na tr­ži­štu s vlas­ti­tim bren­do­vi­ma. Da­nas pro­da­ja ide sve bo­lje, sve je ve­ći in­te­res za na­ma­zi­ma ko­je ra­di­mo od pe­če­nih sje­men­ki i pos­ta­li su pra­vi gas­tro­nom­ski hit – do­da­je mla­da po­ljo­pri­vred­ni­ca. Obra­đu­je­mo 80 ha zem­lje, ima­mo ne­ko­li­ko ko­ope­ra­na­ta i go­diš­nju pro­izvod­nju iz­me­đu 10 i 12 ti­su­ća li­ta­ra bu­či­na ulja – ka­že. Na tr­ži­šte pla­si­ra­ju čis­to bu­či­no ulje, bu­či­no ulje s do­dat­kom 20% sun­co­kre­to­vog ulja i raz­ne na­ma­ze od bu­če te braš­no od pi­ra i dr. Naj­ve­ći pro­blem im je rad­na sna­ga jer nit­ko ne­će ra­di­ti u po­ljo­pri­vre­di za­to što sma­tra­ju da je 25 ku­na po sa­tu ra­da pre­ma­lo. Ma­ri­na ne na­mje­ra­va sta­ti na sa­daš­njoj pro­izvod­nji, a u pla­nu ima i no­ve inves­ti­ci­je zbog ko­jih se jav­lja na sred­stva iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja. – Ja­vi­la sam se na mje­ru 6.1.1 i oče­ku­jem da bih usko­ro tre­ba­la do­bi­ti od­lu­ku i sred­stva, a tre­nu­tač­no pri­kup­ljam i do­ku­men­ta­ci­ju i spre­mam inves­ti­cij­ski pro­jekt za mje­ru 4.1.1 – ka­že. Na pi­ta­nje zbog če­ga se ma­li pro­izvo­đa­či ne udru­žu­ju Do­bo­šić ka­že ka­ko je ma­lo pro­izvo­đa­ča ulja i da su tak­vi jed­nos­tav­no pre­ma­li za udru­ži­va­nje. – Sva­ka ulja­ra ra­di ulje na svoj na­čin i ima pu­no ulja lo­še kva­li­te­te pa ne mo­že­mo za­jed­no nas­tu­pi­ti s ne­jed­na­kim uljem. Kod nas to te­ško mo­že funk­ci­oni­ra­ti – za­klju­ču­je.

Čak 70 pos­to bu­či­na ulja na tr­ži­štu je lo­še kva­li­te­te i pu­no je šver­ce­ra zbog če­ga su po­tro­ša­či pos­ta­li sum­nji­ča­vi i prema oni­ma ko­ji ra­de do­bro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.