TKO TO LIJEČI I OZDRAVLJA LJU­DE U MEĐUGORJU?

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ob­ljet­ni­ca me­đu­gor­skih uka­za­nja uvi­jek je pri­li­ka za po­vra­tak u one pr­ve da­ne, u po­čet­ke to­ga fe­no­me­na, ko­ji tra­je već 36 pu­nih go­di­na. Bi­li su to da­ni šo­ka i iz­ne­na­đe­nja, da­ni u ko­ji­ma se ni­su ni slu­ti­le di­men­zi­je ci­je­le pri­če, nje­zi­no tra­ja­nje i in­ten­zi­tet. I od sa­mih po­če­ta­ka, ka­da su dje­ca pr­vi pu­ta do­tr­ča­la u se­lo i rek­la da su vi­dje­la Gos­pu na br­du Cr­ni­ca, u pre­dje­lu zva­nom Pod­br­do, 24. lip­nja, pa slje­de­ćeg da­na, 25. lip­nja (ka­da se i služ­be­no obi­lje­ža­va ob­ljet­ni­ca), ono što se baš ta­da do­go­di­lo u Međugorju iz­mi­je­ni­lo je sli­ku svi­je­ta. Ka­ko se ta sli­ka mi­je­nja­la naj­bo­lje se vi­di kroz plo­do­ve Me­đu­gor­ja. To je i naj­re­al­ni­ja i naj­o­bjek­tiv­ni­ja sli­ka, ko­ja ne na­gi­nje ni­ti na jed­nu stra­nu, jer je poz­na­to ka­ko se me­đu­gor­ski fe­no­men na­la­zi traj­no iz­me­đu če­ki­ća i na­kov­nja odo­bra­va­nja i po­dr­ža­va­nja do os­po­ra­va­nja i ne­gi­ra­nja. Je­dan od plo­do­va Me­đu­gor­ja su i oz­drav­lje­nja. Ka­ko tje­les­na ta­ko i du­šev­na. Sto­ti­ne i ti­su­će lju­di svje­do­če kao im je Me­đu­go­rje pro­mi­je­ni­lo ži­vot, ka­ko ih je oz­dra­vi­lo. Što je to što ozdravlja u Međugorju? Od­go­vor je opet evan­đe­oski – to je vje­ra. Lju­di su po­hr­li­li u Me­đu­go­rje tih pr­vih da­na, toč­no pri­je 36 go­di­na, ka­ko bi se su­sre­li sa svo­jom vje­rom. Baš kao što su evan­đe­lji­ma hr­li­li za Isu­som, ka­da su ču­li da je ov­dje ili on­dje. Ču­li su da on či­ni ču­da, da ozdravlja i liječi, da opra­šta gri­je­he i iz­go­ni de­mo­ne... Htje­li su ga ču­ti i do­tak­nu­ti upra­vo svo­jom vje­rom ka­ko bi to uči­nio i u nji­ho­vim ži­vo­ti­ma. Taj is­ti po­vi­jes­ni i evan­đe­oski Isus Krist i da­nas je u Međugorju. Upra­vo on on­dje ozdravlja i liječi. Do­ga­đa se to kroz sa­kra­men­te. Naj­pri­je kroz sa­kra­ment is­po­vi­je­di, za­tim kroz po­ko­ru i na­kon to­ga kroz sa­kra­ment euha­ris­ti­je te du­bo­ke za­hval­nos­ti i kla­nja­nja ži­vo­me Kris­tu u Pre­sve­tom ol­tar­skom sa­kra­men­tu. “Lju­di, Isus je ov­dje, u cr­k­vi! Vra­ti­te se! Ne idi­te na br­do!”, vi­kao je za lju­di­ma pred praz­nom cr­k­vom on­daš­nji me­đu­gor­ski žup­nik fra Jo­zo Zov­ko, ko­ji su toč­no pri­je 36 go­di­na hr­li­li na Pod­br­do sva­ko­ga da­na ka­ko bi on­dje bi­li u vri­je­me uka­za­nja. Cr­k­va se na­pu­ni­la tek ka­da je po­li­ci­ja za­bra­ni­la od­la­ske na Pod­br­do, a on­da su dje­ca uka­za­nja po­če­la ima­ti i u sa­moj cr­k­vi. Fra Jo­zi­na že­lja se is­pu­ni­la. Od­nos­no, tek da­nas je ona vid­lji­va u svoj svo­joj di­men­zi­ji, jer se oko 40 mi­li­ju­na ho­do­čas­ni­ka, ko­li­ko se ra­ču­na da ih je proš­lo u ova tri i pol de­set­lje­ća, dos­lov­ce vra­ti­lo cr­k­vi i s ma­lim i s ve­li­kim slo­vom “C”. To je naj­ve­ći mis­te­rij Me­đu­gor­ja, pred ko­jim će u ču­du sta­ja­ti i sve ko­mi­si­je ovo­ga svi­je­ta, cr­k­ve­ne i znans­tve­ne, jer od­go­va­ra na pi­ta­nje ko­je se pos­tav­lja još iz evan­đe­oskih vre­me­na, a ono pos­tav­lja sam Krist pi­ta­ju­ći bo­les­no­ga vje­ru­je li mo­že li ga on oz­dra­vi­ti. Tak­vo, kris­to­cen­trič­no Me­đu­go­rje, snaž­na je po­ru­ka da­naš­njem svi­je­tu. Svje­ti­onik i pu­to­kaz po­vrat­ku vje­re u onom naj­e­van­đe­oski­jem obli­ku. Ko­ji se, kao što je poz­na­to, naj­bo­lje mo­že pre­poz­na­ti upra­vo po svo­jim plo­do­vi­ma.

Za me­ne kao po­vje­re­ni­cu za pra­vo­su­đe od ključ­ne je važ­nos­ti snaž­ni­ja bor­ba pro­tiv pra­nja nov­ca i fi­nan­ci­ra­nja te­ro­riz­ma. To ni­je sa­mo pi­ta­nje si­gur­nos­ti već i pra­ved­nos­ti. Ne­dos­ta­tak tran­s­pa­rent­nos­ti olak­ša­va po­či­ni­te­lji­ma kaz­ne­nih dje­la fi­nan­ci­ra­nje te­ro­ris­tič­kih ak­tiv­nos­ti. Bla­gi pro­pi­si u po­dru­čju bor­be pro­tiv pra­nja nov­ca olak­ša­va­ju uta­ji­va­či­ma po­re­za dis­kret­no vra­ća­nje ne­pri­jav­lje­nih iz­no­sa u gos­po­dar­stvo. Zbog pri­ho­da iz­gub­lje­nih na ta­kav na­čin vla­de ne mo­gu pro­ves­ti neo­p­hod­na ula­ga­nja u obra­zo­va­nje i in­fras­truk­tu­ru te mo­gu po­ve­ća­ti po­re­ze po­šte­nim gra­đa­ni­ma. Pa­nam­ski do­ku­men­ti ot­kri­li su štet­nost uta­je po­re­za za europ­sko gos­po­dar­stvo. Ka­da po­či­ni­te­lji kaz­ne­nih dje­la obav­lja­ju pra­nje nov­ca ste­če­nog, pri­mje­ri­ce, tr­go­vi­nom dro­gom, oni ga “očis­te” od svih tra­go­va ko­ji bi upu­ći­va­li na nje­go­vo ne­za­ko­ni­to po­dri­je­tlo. Prem­da je te­ško pro­ci­je­ni­ti op­seg tog kaz­ne­nog dje­la, ne­ke pro­cje­ne upu­ću­ju na to da se pra­njem nov­ca sva­ke go­di­ne iz­gu­bi od 2 do 5 % BDP-a di­ljem svi­je­ta. Osim to­ga, taj je no­vac po­tre­ban kri­mi­nal­nim i te­ro­ris­tič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma za funk­ci­oni­ra­nje nji­ho­vih kri­mi­nal­nih mre­ža i no­va­če­nje te za te­ro­ris­tič­ka dje­la. Spre­ča­va­njem pra­nja nov­ca spre­ča­va­ju se i po­či­ni­te­lji kaz­ne­nih dje­la u pla­ni­ra­nju ne­za­ko­ni­tih ak­tiv­nos­ti. Što EU či­ni u bor­bi pro­tiv pra­nja nov­ca? Ju­čer su na sna­gu stu­pi­li no­vi pro­pi­si o bor­bi pro­tiv pra­nja nov­ca u zem­lja­ma Europ­ske uni­je. Nji­ma će se oja­ča­ti tran­s­pa­rent­nost i osi­gu­ra­ti učin­ko­vi­to spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­ci­ra­nja te­ro­riz­ma di­ljem Europ­ske uni­je. No­vim se pro­pi­si­ma oja­ča­va­ju pro­vje­re ba­na­ka i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja ka­da uoče ri­zič­ne tran­sak­ci­je. Od ju­čer su fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je, pri­je us­pos­ta­ve pos­lov­nih od­no­sa i pro­vo­đe­nja tran­sak­ci­ja kli­je­na­ta, duž­ne pro­ves­ti sus­tav­ni­je i de­talj­ni­je pro­vje­re uzi­ma­ju­ći u ob­zir raz­li­či­te čim­be­ni­ke ri­zi­ka, kao što su kli­jent, pro­izvod, zem­ljo­pis­no po­dru­čje i ka­nal. Ta­ko­đer su duž­ne do­ka­za­ti da su po­du­ze­le od­go­va­ra­ju­će mje­re za spre­ča­va­nje tih ri­zi­ka. Do­dat­na no­vost su i stro­ži zah­tje­vi za tran­s­pa­rent­nost prema ko­ji­ma su po­du­ze­ća duž­na ču­va­ti toč­ne i ažu­ri­ra­ne in­for­ma­ci­je o svo­jim stvar­nim vlas­ni­ci­ma. Dr­ža­ve čla­ni­ce sa­da su duž­ne us­pos­ta­vi­ti sre­diš­nje re­gis­tre stvar­nih vlas­ni­ka po­du­ze­ća i fon­do­va. S po­mo­ću njih sve će ban­ke mo­ći br­zo i jed­nos­tav­no ot­kri­ti tko je pra­vi vlas­nik po­du­ze­ća ko­je že­li iz­vr­ši­ti tran­sak­ci­ju. Ta­ko će ban­ke bi­ti u mo­guć­nos­ti pro­vje­ri­ti slo­že­nu struk­tu­ru po­du­ze­ća i blo­ki­ra­ti bi­lo ko­ju sum­nji­vu tran­sak­ci­ju, a da ne upo­zo­re kli­jen­ta. No­vom di­rek­ti­vom sa­da su obu­hva­će­na i po­du­ze­ća ko­ja se ba­ve igra­ma na sre­ću jer u tom sek­to­ru sku­pi­ne or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la čes­to obav­lja­ju pra­nje nov­ca od ne­za­ko­ni­tih rad­nji. Svi pru­ža­te­lji us­lu­ga iga­ra na sre­ću sa­da će bi­ti duž­ni pro­vje­ri­ti iden­ti­tet igra­ča i po­ve­za­nost nje­go­vih tran­sak­ci­ja, uklju­ču­ju­ći iz­vor sred­sta­va. Bit će duž­ni oba­vi­jes­ti­ti na­ci­onal­no nad­lež­no ti­je­lo (fi­nan­cij­sko-oba­vje­štaj­na je­di­ni­ca) o bi­lo ko­joj sum­nji na pra­nje nov­ca, a ono će is­tra­ži­ti slu­čaj i o to­me oba­vi­jes­ti­ti po­li­ci­ju. Dr­ža­ve čla­ni­ce tre­ba­le bi is­prav­no pro­vo­di­ti te pro­pi­se. Po­zi­vam dr­ža­ve čla­ni­ce ko­je to još ni­su uči­ni­le da to uči­ne bez od­go­de. U slu­ča­ju pri­mje­ne ni­žih stan­dar­da u jed­noj zem­lji i da­lje će pos­to­ja­ti ru­pe u za­ko­no­dav­s­tvu, a ti­me će se os­la­bi­ti na­ša bor­ba di­ljem EU. Kao od­go­vor na skan­dal ot­kri­ven u Pa­nam­skim do­ku­men­ti­ma i ri­zik od no­vih te­ro­ris­tič­kih ak­tiv­nos­ti, Ko­mi­si­ja je u sr­p­nju proš­le go­di­ne pred­lo­ži­la dalj­nje ja­ča­nje pro­pi­sa o bor­bi pro­tiv pra­nja nov­ca. Po­zi­vam Eu­rop­ski par­la­ment i dr­ža­ve čla­ni­ce da što je pri­je mo­gu­će za­klju­če ras­pra­ve ka­ko bi se osi­gu­ra­lo da se na­ši pro­pi­si pri­la­go­de pos­to­je­ćim pri­jet­nja­ma. Čvrst i pre­ven­ti­van ok­vir klju­čan je za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la i te­ro­riz­ma. S po­mo­ću ovih no­vih pro­pi­sa bo­lje smo pri­prem­lje­ni na za­jed­nič­ku bor­bu pro­tiv tih kaz­ne­nih dje­la.

Pro­cje­nju­je se da se pra­njem nov­ca go­diš­nje u svi­je­tu iz­gu­bi 2-5 % BDP-a. No­vim se pro­pi­si­ma oja­ča­va­ju pro­vje­re ba­na­ka i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja ka­da uoče ri­zič­ne tran­sak­ci­je

Igrač­ni­ce mo­ra­ju o sum­nji na pra­nje nov­ca oba­vi­jes­ti­ti nad­lež­ne ins­ti­tu­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.