Ma ka­kav ver­bal­ni de­likt, nul­ta sto­pa to­le­ran­ci­je na na­si­lje s we­ba

Go­vor mrž­nje ko­ji već go­di­na­ma tru­je jav­ni pros­tor kul­mi­ni­rao je u vir­tu­al­nom svi­je­tu i za­to sank­ci­oni­ra­nje tre­ba poz­dra­vi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Re­na­ta Ra­šo­vić

Naj­pri­je je, sre­di­nom lip­nja, iz­vjes­ni Fa­bi­jan Špr­ljan za­vr­šio u pri­tvo­ru ši­ben­ske po­li­ci­je na­kon što je na svom pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku biv­šoj gra­do­na­čel­ni­ci Vo­di­ca po­ru­čio da je “ne­će spa­si­ti ni sa­bor­ski imu­ni­tet” i “zna se što sli­je­di”, sil­no lju­tit zbog na­vod­nih mal­ver­za­ci­ja sa zem­lji­štem u nje­zi­noj re­ži­ji. Po­tom je ne­kom An­dre­asu Ju­ri­ću zbog pri­jet­nje pre­mi­je­ru An­dre­ju Plen­ko­vi­ću - opet pre­ko Fa­ce­bo­oka - odre­đe­no 15 da­na is­traž­nog za­tvo­ra u Re­me­tin­cu, na­kon što je po­li­ci­ja pro­ci­je­ni­la da sta­tu­si po­put “kad iz­i­đe­mo na uli­ce, po­go­dit ću vas ka­me­nom”, “upu­cat će­mo vas i go­to­vo”, zvu­če kao do­volj­no oz­bilj­na pri­jet­nja da se čo­vje­ka uhi­ti i za­tvo­ri. Ina­če, ta je pri­jet­nja objav­lje­na sre­di­nom trav­nja na ra­ču­na­lu u Aus­tri­ji, gdje spo­me­nu­ti i ži­vi, no ka­ko je u tom tre­nut­ku bio ne­dos­tu­pan hr­vat­skoj po­li­ci­ji, uhi­ćen je ka­da je do­šao u Hr­vat­sku na od­mor. “Ha­san­be­go­vić, Sti­er i Esih te nji­ho­va druž­ba do­kaz su da par­ti­za­ni u Ble­ibur­gu i u pos­li­je­rat­noj Ju­gos­la­vi­ji ni­su oba­vi­li po­sao ka­ko tre­ba. Tko nam po­ku­ša ski­nu­ti ta­blu s ime­nom Ti­ta, ne­će do­bro pro­ći. Bit će kr­vi i pa­dat će gla­ve. A sad nek ovaj post shva­ti ka­ko tko že­li...”, ri­je­či su ko­je su 30 da­na pri­tvo­ra sta­ja­le Gor­da­na Bi­ča­ka jer je po­li­ci­ja, is­pos­ta­vi­lo se, taj post shva­ti­la toč­no ona­ko ka­ko ga je tre­ba­lo shva­ti­ti. Na oba­vi­jes­nom raz­go­vo­ru u Sla­von­skom Bro­du za­vr­šio je D. M. Car­kov, 44-go­diš­nji hr­vat­ski rat­ni voj­ni inva­lid iz Da­vo­ra ko­ji ži­vi u No­voj Gra­di­ški. Na svom pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku obja­vio je ko­men­ta­re hr­vat­skih gra­đa­na ko­ji su se od­no­si­li na pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća, prem­da su bi­li već objav­lje­ni i jav­no dos­tup­ni, no on ih je, u do­ko­li­ci, od­lu­čio ma­lo kom­pi­li­ra­ti. Po­tom je ri­ječ­ki mod­ni di­zaj­ner Car­lo Mel­lo­ni Ho­mol­ka pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću os­ta­vio pri­je­te­ću po­ru­ku u in­box. “Tre­ba lik­vi­di­ra­ti i te­be i ci­je­lu hr­vat­sku vla­du. Kad mi do­đe­mo na vlast u Ri­je­ci...”, na­pi­sao je, ali za­hva­lju­ju­ći promp­t­noj re­ak­ci­ji po­li­ci­je či­ni se da ipak ne­će lik­vi­di­ra­ti ni­ko­ga pa ni pre­mi­je­ra, a pri­jet­nje je od­mah priz­nao bra­ne­ći se da je to uči­nio u pri­pi­tom sta­nju. Po­pri­lič­nu pra­ši­nu po­di­glo je još jed­no uhi­će­nje, ono Ili­je Kom­ši­ća iz Tis­nog ko­ji je - opet po­mo­ću Fa­ce­bo­oka - upu­tio pri­jet­nju si­sač­kom bi­sku­pu Ko­ši­ću, po či­joj je pri­ja­vi po­li­ci­ja i pos­tu­pa­la. Po­ru­ke ti­pa “zak­lat će­mo te­be i sve tak­ve idi­ote usko­ro”, uz pso­va­nje bi­sku­po­ve “Cr­k­ve i fa­mi­li­je”, oci­je­ni­li su oz­bilj­nom pri­jet­njom, što ona u bi­ti i jest, jer shva­ti­ti bi­lo kak­vu pri­jet­nju neo­z­bilj­nom bi­lo bi za­is­ta neo­z­bilj­no. A taj je me­ha­ni­zam funk­ci­oni­rao upra­vo ta­ko. Go­vor mrž­nje ko­ji već go­di­na­ma tru­je jav­ni pros­tor kul­mi­ni­rao je u vir­tu­al­nom svi­je­tu gdje po­je­din­ci skri­ve­ni naj­češ­će iza laž­nih ime­na du­go i pre­du­go pro­la­ze ne­kaž­nje­ni, za­šti­će­ni, ulju­lja­ni u ano­nim­nost, ko­ja, sre­ćom, to vi­še ni­je. Neo­z­bilj­no je od opor­be da tak­vo pos­tu­pa­nje po­li­ci­je stav­lja u is­tu re­če­ni­cu s re­pre­si­jom i uvo­đe­njem ver­bal­nog de­lik­ta. Bu­de li se sank­ci­oni­ra­nje pro­vo­di­lo ne­se­lek­tiv­no i bez dvos­tru­kih mje­ri­la, va­lja ga poz­dra­vi­ti i pri­tom pro­gla­si­ti nul­tu sto­pu to­le­ran­ci­je na ver­bal­no na­si­lje, po­go­to­vo ono na in­ter­ne­tu, ko­je je po­li­ti­ka na­po­s­ljet­ku ipak od­lu­či­la obuz­da­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.