Zna­te li ko­ja zem­lja ima naj­vi­še, a ko­ja naj­ma­nje bor­be­nih avi­ona?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­pre­mio: Ma­rin Pe­na­vić

Hr­vat­ska kre­će u na­ba­vu no­ve eska­dri­le bor­be­nih avi­ona. Ne­ko­li­ko je mo­gu­ćih so­lu­ci­ja, a ko­li­ko vi zna­te o zrač­nim sna­ga­ma pro­vje­ri­te u na­šem da­naš­njem kvi­zu

1.

Ko­li­ko Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve ima­ju ukup­no ope­ra­tiv­nih ne­vid­lji­vih bom­bar­de­ra B-2 u svo­joj flo­ti? a) 5 b) 20 c) 42

2.

Pr­vi ope­ra­tiv­ni mlaz­ni bor­be­ni avi­on kons­tru­ira­li su Ni­jem­ci, a po­le­tio je pred sam kraj II. svjet­skog ra­ta. Ri­ječ je o Me­sser­s­c­h­mit­tu Me 262, a nje­go­vi pi­lo­ti u bor­ba­ma su us­pje­li obo­ri­ti ko­li­ko avi­ona? a) 542 sa­vez­nič­ka avi­ona b) 743 avi­ona c) 1208 avi­ona

3.

Osim što je bi­la naj­ve­ća ten­kov­ska bit­ka svih vre­me­na, u bit­ki kod ru­skog gra­da Kur­ska su­dje­lo­vao je i re­kor­dan broj avi­ona. O ko­jem je bro­ju ri­ječ? a) 2900 b) 4400 c) 8000

4.

U iz­ne­nad­nom na­pa­du na Pe­arl Har­bor, ame­rič­ku lu­ku na ha­vaj­skom oto­ku Oa­hu, ja­pan­ske su sna­ge, me­đu os­ta­lim, uni­šti­le: a) ni­je­dan avi­on b) 12 avi­ona c) 188 avi­ona

5.

Pr­vi so­vjet­ski mlaz­ni lo­vac ko­ji je pro­bio br­zi­nu zvu­ka je: a) MiG-19 b) MiG-21 c) MiG-29

6.

Ne­ke zem­lje ne­ma­ju zrač­ne sna­ge, a ne­ke ima­ju sa­mo ne­ko­li­ko voj­nih le­tje­li­ca. Ko­ja od na­ve­de­nih ze­ma­lja ima naj­ma­nje zrač­nih sna­ga? a) Su­ri­nam b) Oba­la Bje­lo­kos­ti c) Si­ej­ra Le­ona

7.

Prema ne­kim iz­ra­ču­ni­ma, na svi­je­tu je tre­nu­tač­no ne­što vi­še od 20.000 bor­be­nih avi­ona, a naj­vi­še ih ima u ko­joj od na­ve­de­nih ze­ma­lja: a) Ru­si­ji b) Ki­ni c) SAD-u

8.

U naj­des­truk­tiv­ni­jem po­je­di­nač­nom bom­bar­di­ra­nju gra­do­va ti­je­kom II. svjet­skog ra­ta stra­da­lo je 100.000 ci­vi­la. Ka­ko se zo­ve grad u ko­jem je to bi­lo? a) Dre­sden b) To­kio c) Lon­don

9.

Naj­bo­lji omjer u zrač­nim bit­ka­ma (omjer po­bje­da i po­ra­za) ima bor­be­ni avi­on F-15. Ko­li­ki je taj omjer, od­nos­no ko­li­ko ima po­bje­da, a ko­li­ko po­ra­za, ovaj tak­tič­ki bor­be­ni avi­on di­zaj­ni­ran za bor­be u svim vre­men­skim uvje­ti­ma? a) 154 - 2 b) 103 - 3 c) 1038 - 0

10.

Ko­ji je bor­be­ni zra­ko­plov pros­lav­ljen u po­pu­lar­nom fil­mu Top Gun u ko­jem je u glav­noj ulo­zi bio Tom Cru­ise ? a) P-36 Hawk b) F-117 Nig­h­t­hawk c) F-14 Tom­cat

11.

Ko­ji je pr­vi ne­vid­lji­vi avi­on ko­ji je ika­da ko­ri­šten u bor­bi? a) F-117 Nig­h­t­hawk b) Suk­hoi PAK FA c) A-12 Aven­ger

12.

Bri­tan­ski pod­zvuč­ni bom­bar­der Avro Vul­can sa­svim je slu­čaj­no, zbog svog di­zaj­na, us­pio pos­ti­ći? a) du­lji let zbog ušte­de go­ri­va b) ja­ko sla­bo re­gis­tri­ra­nje na ra­da­ru c) vi­so­ke le­to­ve do gor­njih di­je­lo­va at­mo­sfe­re

Di­zajn bri­tan­skog pod­zvuč­nog bom­bar­de­ra Avro Vul­can

Pe­arl Har­bor i je­dan od iz­ne­nad­nih na­pa­da ja­pan­skih sna­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.