Kon­cer­tom di­ri­gi­ra ma­es­tro Krešimir Ba­ti­nić

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Di­ri­gent Krešimir Ba­ti­nić ro­đen je 1983. u Osi­je­ku, a da­nas je rav­na­telj za­gre­bač­kog Ka­za­li­šta Ko­me­di­ja na či­joj se po­zor­ni­ci afir­mi­rao mno­gim us­pješ­nim iz­ved­ba­ma ope­re­ta i mju­zik­la. Stu­dij di­ri­gi­ra­nja po­čeo je u Lo­vra­nu u glaz­be­nom uči­li­štu Ina Mir­ko­vi­ća, a za­vr­šio na Mu­zič­koj aka­de­mi­ji u Za­gre­bu kao je­dan od po­s­ljed­njih uče­ni­ka Vje­kos­la­va Šu­te­ja. S or­kes­trom Za­gre­bač­ke fil­har­mo­ni­je su­ra­đu­je već go­di­na­ma, oso­bi­to na edu­ka­tiv­nim kon­cer­ti­ma za dje­cu i mla­de, a ta­ko­đer i kao di­ri­gent vr­lo us­pješ­nog i po­pu­lar­nog glaz­be­no­film­skog cik­lu­sa “Fil­m­har­mo­ni­ja” ko­ji or­kes­tar os­tva­ru­je u su­rad­nji s ki­nom Eu­ro­pa.

I film­ska in­dus­tri­ja po­mo­gla je u pro­mo­ci­ji bor­be­nih zra­ko­plo­va. Je­dan od poz­na­ti­jih fil­mo­va bio je i Top Gun, u ko­jem je Tom Cru­ise po­ka­zao što zra­ko­plo­vi mo­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.