Tr­go­vi i par­ko­vi vi­še ne­će bi­ti za­šti­će­ne cje­li­ne

Jav­na ras­pra­va usred se­zo­ne? Ni­je ko­rek­t­no, lju­te se vo­di­či

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Rad­mi­la Ko­va­če­vić ZAGREB

Pos­to­je­ća pra­vi­la su lo­ša, ali ovo je još go­re rje­še­nje, po­ru­ču­ju tu­ris­tič­ki vo­di­či na pri­jed­log no­vog za­ko­na o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu

Sa­mo dvi­je ri­je­či – tro­jan­ski konj – ima­ju tu­ris­tič­ki vo­di­či za rje­še­nje ko­je je Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma osmis­li­lo ka­ko bi iz­jed­na­či­lo nji­hov i sta­tus stra­nih vo­di­ča. Do­ma­ći, na­ime, već du­lje upo­zo­ra­va­ju da su u ne­rav­no­prav­nom po­lo­ža­ju bu­du­ći da za vo­đe­nje gru­pa na za­šti­će­nim lo­ka­li­te­ti­ma mo­ra­ju, uz op­ći struč­ni is­pit po­lo­ži­ti i do­dat­ni, za za­šti­će­ne cje­li­ne, dok stran­ci­ma do­dat­na edu­ka­ci­ja ni­je uvjet. Pri­jed­lo­gom Za­ko­na o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu, ko­ji je tre­nu­tač­no u jav­noj ras­pra­vi, pre­dvi­đa se, pak, for­mal­no iz­jed­na­ča­va­nje sta­tu­sa, ali se s po­pi­sa za­šti­će­nih lo­ka­li­te­ta pred­la­že bri­sa­nje svih jav­nih po­vr­ši­ne, grad­skih tr­go­va, šu­ma, par­ko­va i slič­no. – Pa što bi on­da os­ta­lo na po­pi­su za­šti­će­nih lo­ka­li­te­ta? Mo­žda je­di­no mu­ze­ji, ili čak ni to bu­du­ći da su i to jav­no dos­tup­ne us­ta­no­ve!? – Ra­zo­ča­ra­ni smo i iz­i­gra­ni. Iz Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma su obe­ća­va­li da će pri­hva­ti­ti na­še zah­tje­ve i, u ko­nač­ni­ci, za­šti­ti vo­dič­ku stru­ku. Umjes­to to­ga, prema pri­jed­lo­gu Za­ko­na ko­ji je u jav­noj ras­pra­vi, stra­ni bi tu­ris­tič­ki vo­di­či ubu­du­će mo­gli vo­di­ti i na svim mjes­ti­ma za ko­je je na­ma, po sta­rom, tre­bao do­dat­ni is­pit. U Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji za­šti­će­ni su lo­ka­li­te­ti, re­ci­mo, sta­ro­grad­ska jez­gra Du­brov­ni­ka, otok Lo­krum, sre­di­šte Cav­ta­ta i sl. Na sa­daš­njem po­pi­su za­šti­će­nih lo­ka­li­te­ta mo­žda se uis­ti­nu mo­gu na­ći mjes­ta ko­ja ne zas­lu­žu­ju taj sta­tus, ali ima mjes­ta i ko­ja bi tek tre­ba­lo uvr­sti­ti na tu lis­tu. Po­put Mlje­ta, re­ci­mo. Pos­to­je­ća prak­sa ni­je do­bra, ali ovo što se sad pred­la­že još je go­re rje­še­nje – ka­že Mar­ko Sjekavica, pred­sjed­nik po­naj­ve­će do­ma­će udru­ge vo­di­ča, Druš­tva vo­di­ča Du­brov­nik s če­ti­ris­to­ti­njak čla­no­va. Ni­su ne­za­do­volj­ni sa­mo du­bro­vač­ki vo­di­či. Oš­tre re­ak­ci­je, pro­s­vjed­na pi­smam naj­av­lju­ju i vo­di­či duž oba­le sma­tra­ju­ći da je i sam taj­ming za jav­nu ras­pra­vu ne­ko­rek­tan: “Jav­na ras­pra­va usred lje­ta? U je­di­no vri­je­me u go­di­ni kad ra­di­mo i ima­mo pri­li­ku za­ra­di­ti!”

Pa što bi os­ta­lo na po­pi­su za­šti­će­nih lo­ka­li­te­ta? Sa­mo mu­ze­ji ili čak ni to bu­du­ći su i oni jav­no dos­tup­ni MAR­KO SJEKAVICA Druš­tvo vo­di­ča Du­brov­nik

Pri­jed­lo­gom za­ko­na o pru­ža­nju tu­ris­tič­kih us­lu­ga po­seb­no su ne­za­do­volj­ni vo­di­či u Du­brov­ni­ku, ko­jih je vi­še od 400

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.