Dvjes­to­ti­njak ki­lo­me­ta­ra uz Unu mo­glo bi pos­ta­ti ri­vi­je­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (rak)•

Pos­lov­na ini­ci­ja­ti­va ‘Pro­jekt Una­land’ is­ti­če i zna­čaj ob­no­ve un­ske pru­ge, što je naj­kra­ća ru­ta od Za­gre­ba prema ja­dran­skoj oba­li

Dvi­je oba­le Une, ukup­ne du­ži­ne 424 ki­lo­me­tra, pre­tvo­ri­ti u ri­vi­je­ru za od­mor, sport i re­kre­aci­ju, a okol­no po­dru­čje u oazu eko­lo­ške pro­izvod­nje hra­ne. A sve to pa­ra­lel­no s na­po­ri­ma da se oži­vi naj­kra­ća tra­sa od Za­gre­ba prema mo­ru, ne­kad slav­na un­ska pru­ga. Ova pos­lov­na ini­ci­ja­ti­va, iza ko­je sto­je Na­ci­onal­ni park Una iz Bi­ha­ća i za­gre­bač­ka udru­ga Du­nav­ska mre­ža, zo­ve se Pro­jekt Una­land, a si­noć je pred­stav­lje­na i u Za­gre­bu. – Ne­dav­ni pot­pi­si mi­nis­ta­ra pro­me­ta Hr­vat­ske i BiH na ini­ci­ja­ti­vu da se os­nu­je za­jed­nič­ko ti­je­lo, ko­je će pri­pre­mi­ti ela­bo­rat o ob­no­vi pru­ge, do­da­tan su vje­tar u le­đa. Za taj po­sao ima oz­bilj­no za­in­te­re­si­ra­nih inves­ti­to­ra, ma­hom iz Ki­ne, a u sklo­pu ini­ci­ja­ti­ve Una­land već je sprem­no vi­še pre­ko­gra­nič­nih ra­zvoj­no-tu­ris­tič­kih pro­je­ka­ta, ko­ji bi se fi­nan­ci­ra­li fon­do­vi EU. Po­ten­ci­ja­li su ve­li­ki, Una je je­dins­tve­na, NP Una već ima oko sto ti­su­ća po­sje­ti­te­lja – ka­že Dra­go­mir Bo­kan iz Du­nav­ske mre­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.