Hr­vat­ski tu­ri­zam plod­no je tlo za sjaj­ne ide­je

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Pri­mje­ri­ce, već ove go­di­ne se za pr­vih pet mje­se­ci za­bi­lje­ži­lo 9,3 mi­li­ju­na no­će­nja, što je za 11 pos­to bo­lji re­zul­tat ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne. Lo­gič­no, op­seg pos­la po­ras­tao je za 11 pos­to i suk­lad­no to­me tre­ba se zna­ti pos­ta­vi­ti. Da­ri­ja Bro­dić (33) iz Kri­že­va­ca to je us­pje­la i s ovom go­di­nom bi nje­na ide­ja na­po­kon tre­ba­la uro­di­ti plo­dom. No, sve je po­če­lo pri­je de­set go­di­na, kad je bi­la na po­s­ljed­njoj go­di­ni stu­di­ja Če­škog je­zi­ka i knji­žev­nos­ti na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Zagreb. Na pr­vu to i tu­ri­zam ne­ma­ju ne­ke po­vez­ni­ce, ali to se tak­vim či­ni sa­mo na pr­vu. - Zim­ski se­mes­tar po­s­ljed­nje go­di­ne pro­ve­li smo u Če­škoj i to mi je bio već tre­ći put da idem u tu zem­lju, je­zik sam na­uči­la i upoz­na­la broj­ne lju­de ko­ji su mi i dan da­nas pri­ja­te­lji. Ne­ke od njih ugos­ti­la sam u Kri­žev­ci­ma te po­ve­la u Za­dar, gdje mi je ži­vio deč­ko, da­naš­nji su­prug. Na­rav­no, svi­ma se svi­dje­lo na oba­li, ali kad su spo­me­nu­li da ih ugod­no iz­ne­na­đu­je što ima mno­go Če­ha po gra­du ide­ja o ono­me što bih mo­gla ra­di­ti u bu­duć­nos­ti po­la­ko se po­če­la ra­đa­ti - za­po­če­la je Da­ri­ja, da­nas tu­ris­tič­ki vo­dič po Za­dru i oko­li­ci, ali i broj­nim oto­ci­ma oko tog pre­kras­nog gra­da, što uklju­ču­je i Kor­na­te. De­ta­lji su naj­bit­ni­ji Na­ime, zna­la je da bi Če­si ite­ka­ko ci­je­ni­li kad bi ih po mjes­tu ko­je su po­sje­ti­li vo­di­la oso­ba ko­ja go­vo­ri nji­hov je­zik, a ujed­no i zna sve što tre­ba zna­ti o tom mjes­tu. Ta­ko­đer, proš­le go­di­ne su Če­si od 15,6 mi­li­ju­na no­će­nja u Hr­vat­skoj či­ni­li čak 6,6 pos­to udje­la, a to je ne­što vi­še od mi­li­jun no­će­nja! Sa­mo, ni­je se tak­vu ide­ju kao Da­ri­ji­na ipak mo­glo is­pu­ni­ti pre­ko no­ći. Proš­le su go­di­ne i go­di­ne pri­je no što je sti­gla do pra­ga nje­ne pot­pu­ne re­ali­za­ci­je. - Iš­la sam do Pra­ga u pri­vat­nom aran­žma­nu ne­ko­li­ko pu­ta, kon­tak­ti­ra­la osob­no ta­moš­nje tu­ris­tič­ke agen­ci­je, spa­ja­la ih s na­ši­ma, vri­jed­no is­pu­nja­va­la sve za­dat­ke ko­je zah­ti­je­va na­ša bi­ro­kra­ci­ja, ali i če­ška. Mo­ra­la sam i za­vr­ši­ti po­seb­ne te­ča­je za tu­ris­tič­kog vo­di­ča... Kad sam sve oba­vi­la, ipak ni­sam mo­gla kre­nu­ti sa­ma u po­sao pa sam kao i do da­naš­njeg da­na to či­ni­la uz su­rad­nju s tu­ris­tič­kim agen­ci­ja­ma obje zem­lje i pri­kup­lja­la po­treb­no is­kus­tvo. A to je važ­no i is­pla­ti se jer na taj na­čin čo­vjek upoz­na lju­de, po­la­ko shva­ti nji­hov na­čin raz­miš­lja­nja i ka­ko im pris­tu­pi­ti. Pri­mje­ri­ce, u po­če­ci­ma sam mis­li­la da je do­volj­no lju­di­ma spo­me­nu­ti ko­je su kul­tur­ne zna­me­ni­tos­ti na ko­jem mjes­tu i po­tom krat­ku po­vi­jest mjes­ta gdje se na­la­zi­mo. Ne, lju­de in­te­re­si­ra sve u pa­ke­tu, da do­bi­ju iz­let i da ih se za­in­tri­gi­ra de­ta­lji­ma ko­je ne mo­gu pro­či­ta­ti u knji­ga­ma, ni­ti se u star­tu či­ne re­le­vant­ni­ma. Kao kad bi­smo bi­li na oto­ku Ug­lja­nu pa bih im rek­la da je ta­mo psi­hi­ja­trij­ska bol­ni­ca. To bi ih za­ni­ma­lo jer či­ni se ap­s­trak­t­nim na ta­ko li­je­pom mjes­tu i okru­že­nju. Kad sam to shva­ti­la od do­ma­ćih lju­di bih saz­na­la mno­ge de­ta­lje o sve­mu što sam mo­gla i to bih ko­ris­ti­la. Doš­lo je do to­ga da su lju­di tra­ži­li upra­vo me­ne da im bu­dem vo­dič jer su me pre­po­ru­či­li biv­ši gos­ti - u jed­nom da­hu pre­pri­ča­la je Da­ri­ja. Vri­je­me za sa­mos­tal­nost Jed­no je vo­di­lo k dru­gom i pre­se­li­la se u Za­dar k su­pru­gu, ko­ji se uklju­čio u ci­je­lu pri­ču po­lo­živ­ši is­pit za ski­pe­ra te uz ne­ko­li­ko pri­ja­te­lja

Nje­na li­je­pa pri­ča sva­ka­ko mo­že ne­ko­me pos­lu­ži­ti kao mo­tiv da po­ku­ša ne­što slič­no

osi­gu­rao tu­ris­tič­ke iz­le­te bro­dom, a sve to Da­ri­ju je na­ve­lo da i sa­ma pres­ta­ne bi­ti dio tu­đe pri­če već da pot­pu­no po­kre­ne svo­ju... - Is­kus­tvo ima­mo, no­vac smo ušte­dje­li i op­ti­mis­tič­ni smo. A ako i ne za­ži­vi sve sku­pa ove, bu­de do idu­će go­di­ne. Bit­no je da vo­li­mo što ra­di­mo i da su na­ši gos­ti iz Če­ške sret­ni, da ih je sve vi­še i da zna­ju što ih če­ka. Upra­vo to nam je i mo­tiv, ra­di­ti iz go­di­ne u go­di­nu s to­li­ko no­vih lju­di, ko­ji ni­kad ni­su bi­li u Za­dru ili Hr­vat­skoj, a da ih na­pu­šta­ju s to­li­ko nes­kri­ve­nog za­do­volj­stva - is­tak­nu­la je Da­ri­ja. Nje­na li­je­pa pri­ča sva­ka­ko mo­že ne­ko­me pos­lu­ži­ti kao mo­tiv da po­ku­ša ne­što slič­no, ali i da pos­lu­ži kao do­kaz da se ulo­že­ni trud, vri­je­me i iskorištavanje svih pred­nos­ti ko­je se nu­de u tu­ris­tič­kom sek­to­ru, po­seb­no dok je špi­ca tu­ris­tič­ke go­di­ne.

DINO STANIN/PIXSELL

Za­dar je s raz­lo­gom je­dan od naj­ljep­ših hr­vat­skih gra­do­va

HR­VO­JE JELAVIC/PIXSELL

Kor­na­ti ma­lo ko­ga mo­gu os­ta­vi­ti rav­no­duš­ni­ma

DA­MIR SPEHAR/PIXSELL

Tu­ris­ti vo­le kad se raz­gle­da­va­nje oto­ka pre­tvo­ri u za­ba­van iz­let

PRI­VAT­NI ALBUM

Da­ri­ja se ko­ris­ti ne­ko­nven­ci­onal­nim me­to­da­ma, u obi­la­ske vo­di i psa Bo­na, što tu­ris­te odu­šev­lja­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.