Si­ro­va pre­hra­na pri­pre­ma slav­ne za cr­ve­ni te­pih

Ključ dijete je da hra­na ne bu­de tre­ti­ra­na na tem­pe­ra­tu­ri vi­šoj od 45 stup­nje­va

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ja­na Ba­čić

Broj­ni slav­ni is­pro­ba­li su di­je­tu ko­ja se te­me­lji na si­ro­voj hra­ni. I dok je jed­ni­ma cilj vit­ka li­ni­ja, za dru­ge je ovo put do zdrav­lja Broj­ne poz­na­te zvi­jez­de pri­bje­ga­va­ju br­zim di­je­ta­ma, po­go­to­vo kad tre­ba­ju, pri­mje­ri­ce, sta­ti u ha­lji­nu za cr­ve­ni te­pih. Me­đu slav­ni­ma je oso­bi­to po­pu­lar­na di­je­ta ko­ja se te­me­lji na si­ro­voj hra­ni. Ni­co­le Kid­man, Drew Bar­rymo­re, Gwyneth Pal­trow, De­mi Mo­ore... sve su one is­pro­ba­le pre­hra­nu ko­ja se te­me­lji na uno­su si­ro­vog vo­ća i po­vr­ća, ora­šas­tih plo­do­va i cje­lo­vi­tih ži­ta­ri­ca. Bez ob­zi­ra na na­čin na ko­ji se hra­na kom­bi­ni­ra, važ­no je da ni­jed­na od tih na­mir­ni­ca ne bu­de tre­ti­ra­na na tem­pe­ra­tu­ri ve­ćoj od 45 stup­nje­va. Ti­je­kom dijete ta­ko­đer je važ­no da iz­me­đu jed­nog i dru­gog obro­ka uvi­jek tre­ba pro­ći ba­rem tri sa­ta jer i že­lu­dac tre­ba od­mor.

Mo­je si­ro­ve stras­ti

Dak­le, kad do­ruč­ku­je­te ili ru­ča­te, ne­ma vi­še gric­ka­nja (čak ni zdra­vih na­mir­ni­ca) do idu­ćeg obro­ka ko­ji mo­ra bi­ti ba­rem tri sa­ta kas­ni­je. I na­ša glu­mi­ca Na­da Roc­co pri­bje­gla je si­ro­voj pre­hra­ni, ali u pr­vom re­du ra­di zdrav­lja. Za­hva­lju­ju­ći njoj, tvr­di, iz­li­je­či­la je os­te­opo­ro­zu, po­pra­vi­la krv­nu sli­ku, ri­je­ši­la se aler­gi­ja, ali i mas­nih nas­la­ga. Svo­je is­kus­tvo po­di­je­li­la je u knji­zi “Mo­je si­ro­ve stras­ti” u ko­joj je obja­vi­la i svo­je omi­lje­ne re­cep­te. – Či­ta­ju­ći raz­ne knji­ge i vlas­ti­tim du­go­go­diš­njim is­kus­tvom u pro­uča­va­nju zdra­ve pre­hra­ne, doš­la sam do svog ide­al­nog je­lov­ni­ka: za do­ru­čak pi­jem smo­ot­hie od mik­sa­nog vo­ća i po­vr­ća, na­ve­čer svje­ži sok iz so­kov­ni­ka, a u me­đu­vre­me­nu je­dem pu­no svje­žeg vo­ća i po­vr­ća te je­dan ku­ha­ni obrok od cje­lo­vi­tih ži­ta­ri­ca i ma­hu­nar­ki, s hlad­no­pre­ša­nim ulji­ma i za­či­ni­ma – is­pri­ča­la je jed­nom pri­li­kom na­ša glu­mi­ca te do­da­la da se uvi­jek tru­di na­ba­vi­ti i na­mir­ni­ce or­gan­skog po­dri­je­tla.

Os­po­ra­van Gwyneth

Za po­bje­du nad os­te­opo­ro­zom sve zas­lu­ge pri­pi­sa­la je si­ro­vom ke­lju, za ko­ji ka­že da sa­dr­ži naj­ve­ću ko­li­či­nu naj­k­va­li­tet­ni­jeg kal­ci­ja ko­ji se lako ugra­đu­je u na­še kos­ti, za raz­li­ku od kal­ci­ja u ta­ble­ta­ma ko­ji, umjes­to da oja­ča kos­ti, na­vod­no do­vo­di do stva­ra­nja bu­brež­nih ka­me­na­ca. Ipak, upra­vo je Gwyneth Pal­trow, ko­ja svo­je sta­vo­ve i sa­vje­te o pre­hra­ni objav­lju­je na svo­joj web stra­ni­ci Go­op, bi­la iz­lo­že­na kri­ti­ka­ma ka­ko je, una­toč “ne­po­roč­nom” na­či­nu ži­vo­ta, obo­lje­la od bo­les­ti kos­ti­ju, os­te­ope­ni­je (bla­ži oblik os­te­opo­ro­ze ko­ja oz­na­ča­va ni­ži stu­panj gus­to­će kos­ti­ju ka­rak­te­ris­ti­čan za že­ne u pos­t­me­no­pa­uzi). Pro­fe­sor s ka­nad­skog sve­uči­li­šta Al­ber­ta i znans­tve­nik Ti­mot­hy Ca­ul­fi­eld tvr­di da ne sa­mo da sa­vje­ti slav­nih ne po­ma­žu ne­go su u ve­ći­ni slu­ča­je­va be­smis­le­ni. Ca­ul­fi­eld u svo­joj knji­zi “Is Gwyneth Pal­trow Wrong Abo­ut Everyt­hing?” os­po­ra­va ve­ći­nu glu­mi­či­nih zdrav­s­tve­nih sa­vje­ta. – Mo­žda je ona jed­na od naj­ljep­ših že­na svi­je­ta, no jed­nos­tav­no ni­je struč­na da dru­ge sa­vje­tu­je o zdrav­lju i lje­po­ti – tvr­di znans­tve­nik ko­ji je pro­veo ne­ko­li­ko go­di­na pro­uča­va­ju­ći znans­tve­nu li­te­ra­tu­ru i tes­ti­ra­ju­ći na se­bi sa­vje­te slav­nih oso­ba i nji­hov utje­caj na nje­go­vo, pa ta­ko i na­ša ti­je­la. Is­pro­bao je sa­vje­te ve­ći­ne slav­nih, no po­seb­no mu je za oko za­pe­la Pal­trow, za ko­ju ka­že da su joj svi sa­vje­ti pot­pu­no po­greš­ni i be­smis­le­ni.

Ti­mot­hy Ca­ul­fi­eld tvr­di da na­vi­ka is­pi­ja­nja smo­ot­hi­eja ne rje­ša­va zdrav­s­tve­ne pro­ble­me

DFREE/SHUTTERSTOCK

Pje­vač o svom vjen­ča­nju sa za­ruč­ni­kom Jwa­nom Yo­se­fom (isg)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.