2Cel­los ras­pro­dao i do­dat­ne kar­te za pul­sku Are­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Ulaz­ni­ca za kon­cert 2Cel­los u pul­skoj Are­ni 2. sr­p­nja vi­še ne­ma u pro­da­ji, ras­pro­da­ne su i po­s­ljed­nje kar­te za tri­bi­ne ko­je su do­dat­no iz­gra­đe­ne ra­di iz­nim­nog in­te­re­sa za ovaj kon­cert. Ovo je sa­mo još je­dan od “sold out” kon­ce­ra­ta ko­je 2Ce­los ni­žu na svo­joj us­pješ­noj tur­ne­ji “SCORE”. Uz Za­gre­bač­ku fil­har- mo­ni­ju, pi­ro­teh­ni­ku i bo­ga­tu pro­duk­ci­ju, ovaj vir­tu­oz­ni duo spre­ma pra­vi spek­takl. U su­bo­tu su 2Cel­los otvo­ri­li svoj ljet­ni dio europ­ske tur­ne­je ras­pro­da­nim kon­cer­tom u Bar­ce­lo­ni, sli­je­de če­ti­ri kon­cer­ta u Ita­li­ji te du­go­oče­ki­va­ni kon­cert u Pu­li ko­ji je ujed­no i je­di­ni kon­cert u Hr­vat­skoj ove go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.