Prop­hets Of Ra­ge od­svi­ra­li kon­cert za pam­će­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (sm)

Go­to­vo pet ti­su­ća lju­di na­kon prek­si­noć­njeg kon­cer­ta gru­pe Prop­hets Of Ra­ge je na­kon sat i pol ska­ka­nja i uži­va­nja u do­broj glaz­bi iz­aš­lo na­pu­nje­no ener­gi­jom kak­vu će­mo pam­ti­ti go­di­na­ma jer svje­do­či­li smo vje­ro­jat­no naj­bo­ljem kon­cer­tu u Hr­vat­skoj po­s­ljed­njih go­di­na. Tro­jac iz gru­pe Ra­ge Aga­inst The Mac­hi­ne (Tom Mo­rel­lo, Tim Com­mer­ford i Brad Wil), dvo­jac iz Pu­blic Enemyja (Chuck D i DJ Lord) i B-Re­al iz gru­pe Cy­press Hill pod­sje­ti­li su nas za­što je Ra­ge Aga­inst The Mac­hi­ne je­dan od naj­ve­ćih ben­do­va svih vre­me­na.

NA­DA ROC­CO ka­že ka­ko je, za­hva­lju­ju­ći si­ro­voj pre­hra­ni, iz­li­je­či­la os­te­opo­ro­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.