Beyon­cé i Jay Z se­le u obi­telj­sku vi­lu vri­jed­nu 42,8 mi­li­ju­na fun­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Ka­ko bi nji­ho­vi no­vo­ro­đe­ni bli­zan­ci te pe­to­go­diš­nja kći Blue Ivy ras­li u što bo­ljem okru­že­nju, Beyon­cé i Jay Z unaj­mi­li su luk­suz­nu re­zi­den­ci­ju u vri­jed­nos­ti 42,8 mi­li­ju­na fun­ti u Ma­li­buu. Sku­po­cje­na ne­kret­ni­na sa­dr­ži de­set spa­va­ćih so­ba, 14 ku­pa­oni­ca te ve­li­ki “in­fi­nity” ba­zen s be­sko­nač­nim po­gle­dom na ho­ri­zont. Za ci­je­li po­sjed La Vil­la Con­ten­ta slav­ni par iz­dva­ja mje­seč­no 314.500 fun­ti, a u vi­li bi obi­telj tre­ba­la os­ta­ti sve do kra­ja lje­ta. No osim pre­kras­nog in­te­ri­je­ra, vi­la ima i ra­sko­šan vrt s ru­ža­ma te s vi­še od 1000 raz­li­či­tog cvi­je­ća, po­dru­čje s mi­ni pus­ti­njom te te­ni­ske te­re­ne, a za pos­lu­gu ko­ja će im po­ma­ga­ti u pr­vim mje­se­ci­ma re­zi­den­ci­ja ima po­se­ban kom­pleks. Ipak, no­vo­ro­đe­ni bli­zan­ci, ka­ko tvr­de iz­vo­ri, još su za­dr­ža­ni u bol­ni­ci. Na­vod­no zbog ne­što ra­ni­jeg ro­đe­nja i no­vo­ro­đe­nač­ke žu­ti­ce ipak mo­ra­ju bi­ti pod li­ječ­nič­kim nad­zo­rom.

Beyon­ce i Jay Z že­le da bli­zan­ci te pe­to­go­diš­nja Blue Ivy ras­tu u što bo­ljem okru­že­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.