Osi­jek na­kon pet go­di­na kre­će u eu­rop­ski iz­a­zov

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

No­go­me­ta­ši Osi­je­ka u če­t­vr­tak igra­ju pro­tiv UE San­ta Co­lo­me u pr­vom pret­ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja Europ­ske li­ge. Tre­ner Osi­je­ka Zo­ran Ze­kić ne do­pu­šta pod­cje­nji­va­nje pro­tiv ‘no­go­met­nog pa­tulj­ka’. – Ne smi­je­mo na­pra­vi­ti glu­post, ne­ma­mo pra­vo bi­ti ba­ha­ti jer je od na­še zad­nje europ­ske utak­mi­ce proš­lo pet go­di­na. Oče­ku­jem pro­tiv­ni­ka ko­ji će bi­ti za­tvo­ren, s de­set igra­ča iza lop­te. Zna­mo da će ne­dos­ta­tak kva­li­te­te po­ku­ša­ti na­dok­na­di­ti agre­siv­noš­ću. I za­to, što se mi bu­de­mo br­že kre­ta­li, što bu­de bio br­ži pro­tok lop­te, imat će ma­nje pri­li­ka uda­ra­ti nas – ka­zao je Zo­ran Ze­kić. (gđ)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.