Ra­sko­šan iz­log ta­le­na­ta, a me­đu nji­ma ni­ti jed­ne do­ma­će - špi­ce

Di­na­mo­vo bla­go od 50 mil. eura: Ćo­rić, So­sa, Ben­ko­vić, Mo­ro i Da­ni Ol­mo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Po­s­ljed­nji na­pa­dač­ki ka­pi­ta­lac ko­je­ga smo stvo­ri­li bio je An­drej Kra­ma­rić, ro­đen 1991. En­gle­zi vi­de per­s­pek­tiv­nog Ni­ko­lu Vla­ši­ća u Ar­se­na­lu za ne­ko­li­ko go­di­na

Raz­log za bri­gu je či­nje­ni­ca ka­ko u 1. HNL već odav­no, još od Vr­salj­ka, na vi­di­ku ne­ma klas­no­ga des­no­ga bra­ni­ča, ali ni pra­vo­ga – cen­tar­fo­ra Fo­ot­ball Ma­na­ger, naj­u­tje­caj­ni­ja vi­de­oigri­ca na svi­je­tu, u vlas­niš­tvu en­gle­ske kom­pa­ni­je Sports In­te­rac­ti­ve iz Lon­do­na, s mre­žom od 1300 ska­uta ši­rom svi­je­ta, u svo­jim da­to­te­ka­ma ima po­dat­ke o svim svjet­skim no­go­me­ta­ši­ma, a nje­zi­ne ana­li­tič­ke us­lu­ge, pre­ko sof­tve­ra Pro­zo­ne Re­cru­ite, ko­ris­te ne­ki od naj­ve­ćih no­go­met­nih klu­bo­va. Prema do­sje­ima naj­ve­ćih ta­le­na­ta hr­vat­skog no­go­me­ta, nji­ho­vi do­me­ti u na­do­la­ze­ćim go­di­na­ma bit će klu­bo­vi naj­vi­še svjet­ske ra­zi­ne i ne­ke od njih već us­po­re­đu­ju s naj­ve­ćim hr­vat­skim no­go­me­ta­ši­ma u po­vi­jes­ti. Upra­vo će ne­ki od ‘baby ha­ene­lo­va­ca’ ko­je FM ku­je u zvi­jez­de u na­do­la­ze­ćoj se­zo­ni bi­ti, ka­ko ka­žu En­gle­zi, ‘players to wat­ch’ ili igra­či pod po­ve­ća­lom, mom­ci ko­ji će obi­lje­ži­ti Hr­vat­sku li­gu. Ia­ko su svi oni već po se­zo­nu-dvi­je u va­tri na­ci­onal­no­ga pr­vens­tva, čak i Li­ge pr­va­ka, ovo bi tre­ba­la bi­ti se­zo­na nji­ho­vog saz­ri­je­va­nja, pro­cva­ta i afir­ma­ci­je.

Majer po­put Pro­si­neč­kog

I po­seb­no­ga mo­ti­va, jer ne­ki od ovih dje­ča­ka pre­ten­di­ra­ju na po­zi­ci­je u A re­pre­zen­ta­ci­ji na Svjet­skom pr­vens­tvu u Ru­si­ji slje­de­će go­di­ne. A tu je, na­rav­no, Dinamo opet u naj­po­volj­ni­joj po­zi­ci­ji, s naj­bo­ga­ti­jim i naj­ra­skoš­ni­jim iz­lo­gom ta­le­na­ta. Po­gle­daj­mo, dak­le, kak­vu per­s­pek­ti­vu za naj­ve­će hr­vat­ske ta­len­te vi­di Fo­ot­ball Ma­na­ger. Pri­mje­ri­ce, Bor­nu So­su već sa­da vi­di kao na­s­ljed­ni­ka Pi­va­ri­ća na po­zi­ci­ji li­je­vo­ga bra­ni­ča na­ci­onal­ne mom­ča­di, prem­da se taj mla­dić još uvi­jek ni­je iz­bo­rio za mjes­to u Di­na­mo­vih pr­vih 11. No, So­sa svo­ju po­bjed­nič­ku kons­truk­ci­ju za ovu se­zo­nu gra­di na Pi­va­ri­će­voj pro­da­ji, što bi mu omo­gu­ći­lo pot­pu­nu ko­mo­ci­ju kod Pe­te­va i mo­gao bi pri­onu­ti stva­ra­nju imi­dža no­vo­ga Jar­ni­ja. FM bi­ra­nim ri­je­či­ma pred­stav­lja i dvo­ji­cu Lo­ko­mo­ti­vi­nih dra­gu­lja: “Lo­vro Majer dje­lu­je im­pre­siv­no, ple­me­ni­ti ve­z­njak bri­ljant­nog smis­la za igru, maj­stor po­put Ro­bi­ja Pro­si­neč­kog”, sto­ji u FMo­voj ba­zi po­da­ta­ka. Evo po­glav­lja i o Lu­ki Iva­nu­še­cu: “Kod Ča­či­ća je već du­go u bi­ljež­ni­ci, de­bi­ti­rao je proš­le zi­me na Chi­na Cu­pu i pos­ti­gao po­go­dak za Hr­vat­sku.” Za­nim­lji­vo, Fo­ot­ball Ma­na­ger ne pri­da­je ve­li­ku važ­nost nes­lu­će­nom vra­tar­skom ta­len­tu Adri­anu Šem­pe­ru ne pre­dvi­đa­ju­ći mu uz­let u zvi­jez­de, ia­ko je taj 19-go­diš­njak naj­ve­ća hr­vat­ska vra­tar­ska per­s­pek­ti­va. No, u ci­je­loj ovoj po­nu­di na­ših ek­s­tra­ta­le­na­ta pod po­ve­ća­lom, Šem­per, kao i pre­os­ta­la dvo­ji­ca igra­ča Lo­ko­mo­ti­ve, u ovom tre­nut­ku naj­da­lje su od unos­nih tran­sfe­ra. Osim ako ne­ko­ga od njih Dinamo ne po­vu­če već ovo­ga lje­ta, nji­ho­va per­s­pek­ti­va još je jed­na se­zo­na na Kaj­ze­ri­ci, pa on­da još jed­na u Di­na­mu, pa tek po­tom pla­sman na ino­zem­no tr­ži­šte. Što je za- pra­vo naj­bo­lja vi­jest za Hr­vat­sku li­gu, jer taj tro­jac ne­što je naj­bo­lje što ona tre­nu­tač­no nu­di, bu­du­ći da je Lokomotiva po­li­gon na ko­je­mu mla­di igra­či do­bi­va­ju naj­vi­še ma­ne­var­skog pros­to­ra. “Uvjer­lji­vo naj­ve­ća hr­vat­ska zvi­jez­da u Ka­ta­ru (na SP-u 2022., nap.a.) tre­bao bi bi­ti Ni­ko­la Vla­šić. Da­naš­nja zvi­jez­da Haj­du­ka važ­na je ka­ri­ka lon­don­skog Ar­se­na­la i po­naj­bo­lji ofen­zi­vac u Eu­ro­pi”, pre­dvi­đa FM blis­ta­vu ka­ri­je­ru naj­ve­ćem ta­len­tu bi­je­lih, pred ko­jim je već če­t­vr­ta se­zo­na u Hr­vat­skoj li­gi i kraj­nje je vri­je­me za naj­z­na­čaj­ni­ji is­ko­rak. Na­rav­no, po­seb­no po­glav­lje pri­če o naj­ve­ćim mla­dim zvi­jez­da­ma Hr­vat­ske li­ge opet pri­pa­da Di­na­mu, vlas­ni­ku naj­ma­nje pe­to­ri­ce ma­lih ge­ni­ja­la­ca, od ko­jih je pri­mje­ri­ce An­te Ćo­rić s tek na­vr­še­nih 20 već ve­te­ran do­ma­će­ga na­tje­ca­nja. Deč­ko iz Sre­diš­ća, ko­ji u Di­na­mu kod Pe­te­va ne bi­lje­ži zna­ča­jan rast ka­ri­je­re, već ima čak 116 nas­tu­pa za pla­ve, a u me­đu­vre­me­nu je iz­gu­bio po­zi­ci­ju re­pre­zen­ta­tiv­ca, dok mu tr­žiš­na vri­jed­nost od de­set mi­li­ju­na eura ne pa­da još od ožuj­ka ove go­di­ne.

Mis­te­ri­oz­ne oz­lje­de

Do­bi­je li Ćo­rić pros­tor kod Pe­te­va i osvo­ji li Bu­ga­ri­no­vo po­vje­re­nje, ovo će bi­ti nje­go­va do­sad naj­bo­lja se­zo­na. I taj is­ko­rak tre­bao bi bi­ti vid­ljiv već slje­de­ći tje­dan u pr­vim pri­prem­nim utak­mi­ca­ma. U fo­ku­su će po­nov­no bi­ti i Ćo­ri­ćev vrš­njak Fi­lip Ben­ko­vić, či­ja je ka­ri­je­ra stag­ni­ra­la u proš­loj se­zo­ni zbog ni­za mis­te­ri­oz­nih oz­lje­da. Fi­lip bi, uz An­tu, te Mo­ra i Ol­ma, tre­bao či­ni­ti kra­ljež­ni­cu Di­na­mo­ve mom­ča­di, i ta­ko­đer bi­ti oz­bi­ljan kan­di­dat za SP u Ru­si­ji. Prem­da po­nu­da ta­le­na­ta u Pr­voh HNL ni­kad ni­je bi­la bo­ga­ti­ja, ona ipak bi­lje­ži i oz­bilj­ne ne­dos­tat­ke, na ko­je je ne­dav­no upo­zo­rio i iz­bor­nik Ča­čić. Na pri­mjer, u Hr­vat­skoj no­go­met­noj li­gi već odav­no, još od Ši­me Vr­salj­ka, na vi­di­ku ne­ma klas­no­ga des­no­ga bra­ni­ča, ali ni – cen­tar­fo­ra. Po­s­ljed­nji ka­pi­ta­lac te vr­ste ko­je­ga smo stvo­ri­li bio je An­drej Kra­ma­rić, da­nas već 26-go­diš­njak. Pro­izvod­nja je oči­to neg­dje za­pe­la, što će pot­kri­je­pi­ti i či­nje­ni­ca ka­ko su u po­s­ljed­nje dvi­je se­zo­ne pr­vi top­ni­ci bi­li Ma­ke­do­nac (Nes­to­rov­ski) i Ma­đar (Fu­tacs).

LO­VRO MAJER (19, LOKOMOTIVA) ofen­ziv­ni ve­zist s 23 nas­tu­pa za lo­ko­se, do­bit­nik na­gra­de za naj­bo­lje­ga mla­do­ga igra­ča Hr­vat­ske li­ge u proš­loj se­zo­ni u iz­bo­ru no­go­met­nih pro­fe­si­ona­la­ca

NI­KO­LA MO­RO (19, DINAMO) ofen­ziv­ni i sre­diš­nji vez­ni igrač, 20 nas­tu­pa za pla­ve u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, me­đu os­ta­lim i u Li­gi pr­va­ka u proš­loj se­zo­ni, je­dan u ni­zu mla­dih pre­bje­ga iz Haj­du­ka u Dinamo

BORNA SO­SA (19, DINAMO) li­je­vi bra­nič, do sa­da sa­mo 11 nas­tu­pa za pla­ve u svim na­tje­ca­nji­ma, če­ka pro­da­ju kon­ku­ren­ta Pi­va­ri­ća ka­ko bi iz­bio u pr­vi plan kod tre­ne­ra Ivaj­la Pe­te­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.