Ri­je­šen pro­blem: Ro­gić i Mo­sić hr­vat­ski će po­la­ga­ti u ve­le­pos­lans­tvu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Dvo­ji­ca pli­va­ča Du­bra­ve ovaj su tje­dan na ju­ni­or­sko­me EP-u u Iz­ra­elu, a ma­tu­ru mo­ra­ju po­lo­ži­ti ka­ko bi ško­lo­va­nje nas­ta­vi­li u SAD-u Ka­ko se uz ma­lo do­bre vo­lje mo­že ri­je­ši­ti i na­iz­gled ne­rje­šiv pro­blem po­ka­zu­je slu­čaj dvo­ji­ce pli­va­ča ma­tu­ra­na­ta. Kris­to­fer Ro­gić i Alen Mo­sić, obo­ji­ca pli­va­či za­gre­bač­ke Du­bra­ve, ima­ju ovaj tje­dan Europ­sko ju­ni­or­sko pr­vens­tvo u Ne­tanyi (Iz­ra­el), ali su i ma­tu­ran­ti i tre­ba­ju po­la­ga­ti hr­vat­ski je­zik na dr­žav­noj ma­tu­ri. Pred­lo­že­no im je da is­pi­tu pris­tu­pe u je­sen­skom ro­ku, pot­kraj ko­lo­vo­za, ali to im ni­je od­go­va­ra­lo jer su do­bi­li pli­vač­ke sti­pen­di­je za ame­rič­ka sve­uči­li­šta (Mo­sić u Char­l­lot­tei, Ro­gić u Ba­ker­sfi­el­du), a pre­da­va­nja im po­či­nju pot­kraj ko­lo­vo­za. I kad su Ro­gić i Mo­sić već raz­miš­lja­li o odus­ta­ja­nju od pr­vens­tva, sti­gla je za njih do­bra vi­jest. Na­ci­onal­ni cen­tar za vanj­sko vred­no­va­nje obra­zo­va­nja odo­brio im je da test iz hr­vat­skog je­zi­ka pi­šu u hr­vat­skom ve­le­pos­lans­tvu u Iz­ra­elu. Pod jed­na­kim uvje­ti­ma pod ko­ji­ma ga pi­šu i os­ta­li pris­tup­ni­ci. Pa će ta­ko njih dvo­ji­ca da­nas naj­pri­je odra­di­ti kva­li­fi­ka­cij­ske utr­ke, a po­tom će po­la­ga­ti hr­vat­ski.

Kris­to­fer Ro­gić da­nas pr­vo pli­va na 200 mje­šo­vi­to, pa od­la­zi na is­pit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.