Sa 17 svjet­ski pr­vak u tek­von-dou, sa 27 vo­đa pu­ta

Ne­obič­no mi je gle­da­ti ka­ko se mo­ji du­go­go­diš­nji ri­va­li bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net MUJU/JUŽNA KOREJA

Kao bo­rac bio sam ni­ži od kon­ku­re­na­ta, pa sam mo­rao ima­ti pu­no vi­še tak­tič­kih rje­še­nja i bi­ti agil­ni­ji od su­par­ni­ka De­set go­di­na na­kon što je sa 17 go­di­na pos­tao naj­mla­đi hr­vat­ski svjet­ski pr­vak u ne­kom od olim­pij­skih spor­to­va, Fi­lip Gr­gić na pra­gu je od­la­ska u na­tje­ca­telj­sku mi­ro­vi­nu. Ni­je to još služ­be­no, no čim ga ne­ma na ovo­go­diš­njem SP-u u te-kvon-dou, a ni­je oz­li­je­đen, či­ni se da se kraj jed­ne us­pješ­ne ka­ri­je­re (a bio je i dva­put eu­rop­ski do­pr­vak) vi­di.

Od­lu­ku još ni­sam obja­vio

– I da­lje nor­mal­no tre­ni­ram, to mi je ru­ti­na, sa­mo što na­kon OI u Ri­ju ni­sam nas­tu­pao. Usko­ro ću do­ni­je­ti od­lu­ku. Za­pra­vo, od­lu­čio sam, ali od­lu­ku ni­sam obja­vio. Ni­je li okon­ča­nje ka­ri­je­re sa sa­mo 27 go­di­na pre­ra­no? . – Ni­je ako ste sa 17 bi­li svjet­ski pr­vak i ako ste u re­pre­zen­ta­ci­ji pu­nih 10 go­di­na, a to zna­či sva­ki dan po 2-3 tre­nin­ga. Po­sve­tio sam se stu­di­ju na KIF-u i za­vr­šio tri go­di­ne kon­di­cij­ske pri­pre­me i po­tom upi­sao di­plom­ski stu­dij iz te-kvon-doa. Kva­li­tet­na će to bi­ti pod­lo­ga za tre­ner­ski po­ten­ci­jal ko­ji no­si u se­bi i o ko­jem nam je go­vo­rio iz­bor­nik To­ni To­mas. – Ot­ka­ko je elek­tro­ni­ka kro­či­la u naš sport, ne­ma ve­ćeg struč­nja­ka za tak­ti­ku od To­ni­ja. Ja sam bio ni­ži od svih bo­ra­ca i za­to sam mo­rao ima­ti vi­še tak­tič­kih rje­še­nja od os­ta­lih, a mo­rao sam bi­ti i agil­ni­ji i iz­dr­ž­lji­vi­ji. U juž­no­ko­rej­ski Muju, u ko­jem tra­je SP, Gr­ga je u no­voj ulo­zi. – Ov­dje sam kao vo­đa pu­ta. Dra­go mi je da me Sa­vez poslao na SP u ovoj ulo­zi jer mi je važ­no bi­ti pri­su­tan zbog bu­du­će tre­ner­ske ka­ri­je­re. Čud­no mi je gle­da­ti ka­ko se mo­ji do­ju­če­raš­nji ri­va­li bo­re, no pra­tim ih s ve­li­kim za­ni­ma­njem. No, pri­je sve­ga sam na us­lu­zi na­šim na­tje­ca­te­lji­ma. Je­su li mu kon­ku­ren­ti po­vje­ro­va­li da se u Muju ni­je do­šao bo­ri­ti? – Pr­vo su me pi­ta­li ka­da se bo­rim, a ka­da bi vi­dje­li da me ne­ma u ždri­je­bu, on­da bi pi­ta­li je­sam li tre­ner re­pre­zen­ta­ci­je. Re­kao sam im da sam “te­am ma­na­ger” i da sam do­veo re­pre­zen­ta­ci­ju s pu­no potencijala. Naj­ve­će za­ni­ma­nje za se­be, Fi­lip je iz­a­zvao ka­da je imao sa­mo 17 go­di­na. Ta­da se iz Ki­ne vra­tio kao svjet­ski pr­vak. – Ta­da sam bio naj­mla­đi član re­pre­zen­ta­ci­je, a sa­da sam naj­sta­ri­ji. Ni­sam ta­da bio ni op­te­re­ćen ni ras­te­re­ćen, ne­go usre­do­to­čen da ne­što na­pra­vim. Ka­ko do ta­da ni­sam imao ka­det­skih ili ju­ni­or­skih me­da­lja, za mno­ge je bi­lo ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje što sam baš ja osvo­jio svjet­sko zla­to.

A sad bor­ba za mi­ro­vi­nu

S ob­zi­rom na to da se SP odr­ža­va u pos­toj­bi­ni te-kvon-doa, i to u spek­ta­ku­lar­nom Ta­ekwon­do Par­ku, svo­je­vr­s­noj Me­ki za ci­je­li tek­von­da­ški svi­jet, oče­ku­je­te li do­mi­na­ci­ju Ko­re­ja­ca? – Oče­ku­jem. Ipak je to nji­hov na­ci­onal­ni sport. Šte­ta je da pr­vens­tvo ni­je u ne­kom ve­ćem gra­du, no oni pred ci­je­lim svi­je­tom oči­to že­le rek­la­mi­ra­ti svoj spek­ta­ku­lar­ni sport­ski cen­tar, a na ovo pr­vens­tvo sti­gli su bor­ci iz 183 zem­lje. Na­kon što se vra­ti s ovog SP-a, Fi­li­pa, za­jed­no s nje­go­vim na­ci­onal­nim Sa­ve­zom če­ka bor­ba oko to­ga da do­ka­že da je kao svjet­ski pr­vak u olim­pij­skom spor­tu vri­je­dan pra­va na ta­ko­zva­nu sport­sku mi­ro­vi­nu. No, net­ko se do­sje­tio to os­po­ra­va­ti na na­čin da is­ti­če da nje­go­va ta­daš­nja ka­te­go­ri­ja (63 kg) ni­je olim­pij­ska. – To je be­smis­le­no re­ći jer da bis­te se pla­si­ra­li na OI ti­je­kom če­ti­ri go­di­ne skup­lja­te bo­do­ve u svo­joj ka­te­go­ri­ji, a ona se spa­ja s dru­gom tek sva­ke če­ti­ri go­di­ne, u mom slu­ča­ju 63 i 68 kg, a u tu olim­pij­sku do 68 kg ne­ri­jet­ko si­la­ze i oni iz ka­te­go­ri­je do 74 kg – ka­že Gr­gić.

Po­sve­tio sam se stu­di­ju na KIF-u i za­vr­šio tri go­di­ne kon­di­cij­ske pri­pre­me I da­lje tre­ni­ram, to mi je ru­ti­na, ali od OI u Bra­zi­lu vi­še ni­sam nas­tu­pao – ka­že Gr­gić

Fi­lip Gr­gić U Ki­ni je sa 17 go­di­na bio naj­mla­đi svjet­ski pr­vak, a sad je s 27 član de­le­ga­ci­je na­ših u Juž­noj Ko­re­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.