Va­tro­gas­ci se že­lje­li na­ša­li­ti pa os­li­je­pi­li gra­do­na­čel­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Od iz­rav­nog uda­ra mla­za vo­de u li­ce gra­do­na­čel­nik Rad­nji­ce na za­pa­du Polj­ske go­to­vo je pot­pu­no iz­gu­bio vid na oba oka Ne­prik­lad­na ša­la mla­dih va­tro­ga­sa­ca na za­pa­du Polj­ske za­vr­ši­la je tra­gič­no. Oni su na­ime že­lje­li Ma­re­ka Ce­bu­lu, gra­do­na­čel­ni­ka gra­da Rad­nji­ce, iz ša­le za­li­ti va­tro­gas­nim šmr­ko­vi­ma, no od ja­či­ne mla­za iz vo­de­nog to­pa gra­do­na­čel­nik je iz­gu­bio vid. Ti­je­kom pros­la­ve u gra­du dvo­ji­ca mla­dih va­tro­ga­sa­ca uhva­ti­la su gra­do­na­čel­ni­ka is­pod ru­ku, a tre­ći ga je po­lio mla­zom vo­de iz­rav­no u li­ce. – Li­ce gra­do­na­čel­ni­ka pre­pla­vi­la je krv. Vo­da mu je iz­bi­la kon­tak­t­ne le­će iz oči­ju – ka­zao je je­dan od oče­vi­da­ca glu­pe ša­le, obja­vi­la je polj­ska te­le­vi­zi­ja TVN24. Gra­do­na­čel­ni­ka su od­mah pre­vez­li u bol­ni­cu gdje se li­ječ­ni­ci bo­re da mu vra­te vid na oba oka, s ob­zi­rom na to da na jed­no za sa­da ne vi­di, dok su mu na dru­gom mo­ra­li ši­va­ti ka­pak. Va­tro­gas­ni za­po­vjed­nik obja­vio je ka­ko su mla­di va­tro­gas­ci ko­ji zlo­upo­ra­bi­li opas­nu opre­mu – sus­pen­di­ra­ni. De­set­lje­ći­ma su bri­fin­zi za no­vi­na­re ko­je su u Bi­je­loj ku­ći or­ga­ni­zi­ra­li glas­no­go­vor­ni­ci ame­rič­kih pred­sjed­ni­ka bi­li otvo­re­ni za te­le­vi­zij­ske ka­me­re i fo­to­re­por­te­re. No, i to­me je iz­gle­da s no­vim sta­nov­ni­kom Bi­je­le ku­će do­šao kraj. Ba­rem što se po­je­di­nih bri­fin­ga ti­če. Je­dan od tak­vih do­go­dio se pri­je ne­ko­li­ko da­na, no me­di­ji su od­lu­či­li od­mah po­ka­za­ti što mis­le o ovak­voj prak­si pa je ta­ko te­le­vi­zij­ska ku­ća CNN pos­la­la pro­fe­si­onal­nog cr­ta­ča iz sud­ni­ca, Bil­la Hen­ne­ssyja, da “na­cr­ta” kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re jer je ad­mi­nis­tra­ci­ja pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa za­bra­ni­la pris­tup ka­me­ra­ma. CNN je poslao Hen­ne­ssyja u ču­ve­nu me­dij­sku so­bu u za­pad­nom kri­lu Bi­je­le ku­će. Umjes­to da iz­vje­šta­va uži­vo pu­tem ka­me­ra, ame­rič­ka me­dij­ska ku­ća pre­ni­je­la je audi­os­nim­ku kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ko­ju je vo­dio glas­no­go­vor­nik Bi­je­le ku­će Sean Spicer.

Ša­la mla­dih va­tro­ga­sa­ca otiš­la je u po­greš­nom smje­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.