Pti­ce u gni­jez­da stav­lja­ju fil­te­re ci­ga­re­ta kao za­šti­tu od pa­ra­zi­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Znans­tve­ni­ci sma­tra­ju ka­ko se ra­di o fas­ci­nant­nom ot­kri­ću ko­je nam po­ka­zu­je da pti­ce od­lič­no ko­ris­te sve što na­đu u po­dru­čju oko se­be Ci­ga­re­te bi, po­ka­za­lo je znans­tve­no is­tra­ži­va­nje, mo­gle ima­ti i jed­nu po­zi­tiv­nu stra­nu. Po­ka­za­lo se na­ime, da grad­ske pti­ce, po­seb­no one ko­je gni­jez­da gra­de u bli­zi­ni ljud­skih ku­ća i sta­no­va, ko­ris­te os­tat­ke ci­ga­re­ta i ugra­đu­ju ih u svo­ja gni­jez­da. Znans­tve­ni­ci s Na­ci­onal­nog sve­uči­li­šta u Mek­si­ku i Sve­uči­li­šta u Lon­do­nu ne­ko­li­ko su go­di­na pro­uča­va­li gni­jez­da grad­skih pti­ca i us­ta­no­vi­li ka­ko su fil­te­ri ci­ga­re­ta pos­ta­li sas­tav­ni dio ve­ći­ne njih i to kao od­lič­na za­šti­ta pro­tiv pa­ra­zi­ta ko­ji su čes­to naj­ve­ći ne­pri­ja­te­lji tek iz­le­glih pti­ća. – Ni­ko­tin i os­ta­li ke­mij­ski ele­men­ti ko­ji se na­la­ze u fil­te­ri­ma ci­ga­re­ta po­ka­za­li su se kao od­lič­no rje­še­nje pro­tiv na­met­ni­ka i pa­ra­zi­ta u gni­jez­di­ma – objas­nio je Cons­tan­ti­no Macías Gar­cia sa Sve­uči­li­šta u Mek­si­ku, a pre­no­si New Sci­en­tist. Do­dao je ka­ko su uoči­li i da os­ta­ci ci­ga­ret­nog fil­te­ra od­bi­ja­ju i kr­pe­lje ko­ji su pti­ći­ma is­i­sa­va­li krv i na­no­si­li ra­ni­ce na ti­je­li­ma. – Ovo ot­kri­će je fas­ci­nant­no, pri­je sve­ga jer nam je ot­kri­lo ka­ko su pti­ce u gra­do­vi­ma spo­sob­ne ko­ris­ti­ti sve dos­tup­ne os­tat­ke i ma­te­ri­ja­le ka­ko bi za­šti­ti­le svo­ja gni­jez­da i po­tom­ke – ka­zao je Ste­ve Por­tu­gal s lon­don­skog sve­uči­li­šta. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo i ka­ko os­ta­ci fil­te­ra ci­ga­re­ta, una­toč či­nje­ni­ci da su is­pu­nje­ni ni­ko­ti­nom ko­ji je u njih ušao kon­zu­ma­ci­jom ci­ga­re­ta te raz­li­či­tim ke­mi­ka­li­ja­ma ko­je čo­vje­ka šti­te upra­vo od ni­ko­ti­na i ka­tra­na, ni­su os­ta­vi­li traj­ne po­s­lje­di­ce po zdrav­lje pti­ca ko­je su nji­ma bi­le okru­že­ne u gni­jez­di­ma. BINGO /26. ko­lo

JERRY FRIEDMAN/CC BY-SA 4.0

Fil­te­re ci­ga­re­ta pti­ce ko­ris­te pro­tiv pa­ra­zi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.