Tr­go­vač­ki sud od­bio zah­tje­ve Sber­ban­ka: no­vo je fi­nan­ci­ra­nje Agro­ko­ra za­ko­ni­to

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Sber­bank, toč­ni­je sre­diš­nji­ca ban­ke u Mo­sk­vi, pos­la­la je do­ma­ćim ban­ka­ma, a na­vod­no i os­ta­lim po­ten­ci­jal­nim kre­di­to­ri­ma Agro­ko­ra, do­pis u ko­jem ih po­zi­va da odus­ta­nu od fi­nan­cij­skog aran­žma­na ko­jim bi se Agro­ko­ru odo­bri­lo 480 mi­li­ju­na eura po roll-up mo­de­lu. Do­pis je pos­lan 26. lip­nja, a vje­rov­ni­ci­ma Agro­ko­ra dan je rok od tri da­na da se oči­tu­ju ru­skoj ban­ci. Po­zi­va­ju se na lex Agro­kor, od­nos­no nje­gov čla­nak 40., u ko­jem ne­ma spo­me­na o roll-up mo­de­lu te is­ti­ču da je ta­kav na­čin fi­nan­ci­ra­nja “ile­ga­lan”. Za­to su ula­ga­či­ma po­ru­či­li da ih, “iako zbog vre­men­skih ogra­ni­če­nja ni­su de­talj­no pro­uči­li Kaz­ne­ni za­kon, po­zi­va­ju da pro­uče po­ten­ci­jal­ne obve­ze ko­je bi mo­gle pro­iza­ći iz su­dje­lo­va­nja u tak­vom aran­žma­nu”, ali i da su­dje­lo­va­njem u no­vom fi­nan­ci­ra­nju odus­ta­ju od mo­guć­nos­ti tuž­bi. Vr­lo je iz­gled­no da Sber­bank ne­će fi­nan­ci­ra­ti Agro­kor, što se mo­že ču­ti u ban­kar­skim kru­go­vi­ma, kao ni ma­nja ru­ska ban­ka VTB, ko­ja je ta­ko­đer u vlas­niš­tvu ru­ske dr­ža­ve. Te su dvi­je ban­ke iz­lo­že­ne s oko 1,5 mi­li­jar­di eura u Agro­ko­ru i do­sad su ima­le sta­tus naj­ve­ćeg vje­rov­ni­ka u kon­cer­nu. Roll-up mo­de­lom, ko­ji priz­na­je 480 mi­li­ju­na eura no­vog fi­nan­ci­ra­nja i 480 mi­li­ju­na eura sta­rog du­ga, no­vi će igra­či po­ve­ća­ti svo­je po­zi­ci­je me­đu vje­rov­ni­ci­ma. Ru­si su za­to i lju­ti jer će ula­ga­či­ma ko­ji su ku­po­va­li obvez­ni­ce na 30 pos­to nji­ho­ve vri­jed­nos­ti roll-up priz­na­ti 100 pos­to vri­jed­nos­ti obvez­ni­ce. Dru­gim ri­je­či­ma, za ulo­že­nih 30 mi­li­ju­na eura ku­pi­li su obvez­ni­ce no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti 100 mi­li­ju­na eura i sa­da će s no­vih 100 mi­li­ju­na eura ula­ga­nja do­bi­ti sta­tus vje­rov­ni­ka ko­jem se du­gu­je ukup­no 200 mi­li­ju­na eura prem­da su ulo­ži­li sa­mo 130 mi­li­ju­na eura. Izvan­red­na upra­va Agro­ko­ra vi­še je pu­ta po­zi­va­la ru­ske ban­ke na su­dje­lo­va­nje, pa i re­zer­vi­ra­la kvo­tu od 170 mi­li­ju­na eura u no­vom aran­žma­nu. I da­lje su sprem­ni raz­go­va­ra­ti s Ru­si­ma, ko­je će če­ka­ti do pet­ka. Ipak, iz­gled­no je da će taj iz­nos ipak upi­sa­ti ame­rič­ki fond Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment, ko­ji je obvez­ni­ce Agro­ko­ra ku­pio tek u pr­vom kvar­ta­lu 2017. Do­ma­će ban­ke i inves­ti­to­ri od Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu na­vod­no su do­bi­li po­t­vr­du da roll-up mo­del ni­je ile­ga­lan te da je u skla­du s lex Agro­kor. Za­to se do­ma­će ban­ke ne­će oda­zva­ti na Sber­ban­kov apel za boj­kot fi­nan­ci­ra­nja Agro­ko­ra, već na­mje­ra­va­ju is­ko­ris­ti­ti kvo­tu od 160 mi­li­ju­na eura ko­ja im je da­na u no­vom aran­žma­nu. No­vac će, uz Za­gre­bač­ku ban­ku, da­ti na­vod­no i Er­ste ban­ka, Pri­vred­na ban­ka Zagreb, ali i još ne­ko­li­ko ma­njih ba­na­ka u Hr­vat­skoj, ko­je ni­su pre­tje­ra­no iz­lo­že­ne u Agro­ko­ru. Ru­sko ne po­ru­ka je, ka­ko se mo­že ču­ti, da su is­crp­lje­na sva os­ta­la sred­stva i da će vje­ro­jat­no tra­ži­ti dru­ge na­či­ne da na­pla­te svo­ja po­tra­ži­va­nja. Či­nje­ni­ca da je do­pis pre­ma ban­ka­ma išao di­rek­t­no iz Mo­sk­ve do­ka­zu­je da se vrh ban­ke uklju­čio u na­pla­tu 1,5 mi­li­jar­di eura i da ne­će la­ko is­pus­ti­ti iz ru­ku taj no­vac. Tek kad se zbro­je sve traž­bi­ne, kra­jem ko­lo­vo­za bit će poz­na­to ko­li­ki je uku­pan dug Agro­ko­ra, a po­tom će bi­ti os­no­va­no i stal­no vi­je­će vje­rov­ni­ka u ko­jem će Ru­si ima­ti tek pe­ti­nu ukup­nog utje­ca­ja.

Do­ma­će ban­ke na­vod­no su od Tr­go­vač­kog su­da do­bi­le po­t­vr­du da je roll-up le­ga­lan pa su­dje­lu­ju u kre­di­tu

RU­SI DALI ROK OD TRI DA­NA: Sber­bank je iz Mo­sk­ve pos­lao pi­smo svim ula­ga­či­ma tvr­de­ći da se ula­skom u no­vi aran­žman odri­ču pra­va na tuž­be i dali rok od tri da­na da im se pri­dru­že u boj­ko­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.