Bez ja­kog SDP-a vla­da­ju­ći mo­gu ra­di­ti što ih je vo­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne­za­do­volj­stvo sta­njem u SDP-u tra­je du­lje vri­je­me i Da­vor Ber­nar­dić ga je za­pra­vo sa­mo nas­li­je­dio. No od naj­av­lje­nih du­bin­skih pro­mje­na ko­je SDP-u tre­ba­ju i da­lje ne­ma ni­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.