Od­go­da jer op­tu­že­ni ni­su po­di­gli po­zi­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Op­tuž­no vi­je­će za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da na ko­jem se ju­čer tre­ba­lo od­lu­či­va­ti o pra­vo­moć­nos­ti op­tuž­ni­ce u afe­ri Bun­dek­fest od­go­đe­no je jer sud­ski po­zi­vi ni­su dos­tav­lje­ni op­tu­že­ni­ma, Zden­ku An­tu­no­vi­ću i Te­di­ju Lu­še­ti­ću. Sud je oba­vi­je­šten da je dos­ta­va po­zi­va vra­ća­na s naz­na­kom da su njih dvo­ji­ca oba­vi­je­šte­na o po­šilj­ci, no da je ni­su po­di­gli. Slje­de­će sjed­ni­ca op­tuž­nog vi­je­ća za­ka­za­na je za 6. sr­p­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.