Ni­je vi­đe­na od iz­bi­ja­nja afe­re Dnev­ni­ce

Na nje­zi­noj adre­si bo­ra­vi­šta u Vu­ko­va­ru ži­vi dru­ga obi­telj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić, Bra­ni­mir Bra­da­rić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

U sta­nu bli­zu Treš­nje­vač­kog pla­ca San­dra Zelj­ko, ka­ko ka­zu­ju nje­zi­ni su­sje­di, vi­še od de­set go­di­na ži­vi s maj­kom i ses­trom – Ni­sam ju uop­će vi­dje­la ot­ka­ko je iz­bi­la ta afe­ra. Pri­je sam je zna­la sres­ti u pro­la­zu u uli­ci ili na stu­bi­štu u zgra­di, ali zad­njih mje­se­ci je ne­ma – ka­že sta­nar­ka jed­nog od šest sta­no­va ko­li­ko ih ima u oma­njoj zgra­di u za­gre­bač­koj So­kol­grad­skoj uli­ci po­kraj Treš­nje­vač­kog pla­ca. To je adre­sa ko­ju je na is­pi­ti­va­nju u USKOK-u is­tra­ži­te­lji­ma os­ta­vi­la San­dra Zelj­ko, biv­ša ad­mi­nis­tra­tiv­na taj­ni­ca u Vla­di RH. USKOK je za­jed­no s To­mis­la­vom Sa­uc­hom sum­nji­či da je pre­ko fik­tiv­nih na­lo­ga i va­ra­ju­ći na dnev­ni­ci­ma pro­ra­čun ošte­ti­la za oko mi­li­jun ku­na. I do­is­ta, na in­ter­fo­nu je pla­vim slo­vi­ma is­pi­sa­no pre­zi­me “Zelj­ko”, baš kao i na po­štan­skom san­du­či­ću u ko­jem se mo­že vi­dje­ti i ne­ko­li­ko rek­lam­nih le­ta­ka. Uz pre­zi­me “Zelj­ko” na san­du­či­ću su na­pi­sa­na još dva pre­zi­me­na.

Ne­ma je ni na pos­lu

– U sta­nu na dru­gom ka­tu osim San­dre Zelj­ko žive i nje­zi­na ses­tra i maj­ka, mis­lim da su to na po­štan­skom san­du­či­ću nji­ho­va pre­zi­me­na. Za­nim­lji­vo je ka­ko u zad­nje vri­je­me ni­ti njih ne vi­đam čes­to kao pri­je. Ko­li­ko du­go ov­dje žive? Pa naj­ma­nje de­set go­di­na – ka­zu­je su­sje­da. I sa­mi smo ne­ko­li­ko pu­ta po­ku­ca­li na ulaz­na vra­ta sta­na, ali od­go­vo­ra s dru­ge stra­ne ni­je bi­lo. Te­ško je pro­ci­je­ni­ti je li zbog to­ga što ni­ko­ga ni­je bi­lo do­ma ili se tek nit­ko ni­je že­lio ja­vi­ti, no s dru­ge stra­ne vra­ta čuo se la­vež psa. Na fik­s­ni broj te­le­fo­na nit­ko ni­je od­go­va­rao iako smo zva­li u sva do­ba da­na. San­dra Zelj­ko je 7. ožuj­ka iz Vla­de pre­mje­šte­na na no­vo rad­no mjes­to – u Ured za raz­mi­ni­ra­nje gdje je do­bi­la po­sao ad­mi­nis­tra­tiv­nog re­fe­ren­ta u Je­di­ni­ci za sred­stva fon­do­va EU. Na upit do­la­zi li San­dra Zelj­ko re­dov­no na po­sao, iz Ure­da su od­go­vo­ri­li ka­ko se “gos­po­đa Zelj­ko tre­nu­tač­no na­la­zi na bo­lo­va­nju, ali nam pre­ma odred­ba­ma Za­ko­na o za­šti­ti osob­nih po­da­ta­ka ne mo­gu re­ći od ka­da ni zbog če­ga”. Po­tra­ga za San­drom Zelj­ko ni u Vu­ko­va­ru ni­je da­la re­zul­ta­ta. San­dra Zelj­ko, ko­ja je do Do­mo­vin­skog ra­ta ži­vje­la u vu­ko­var­skom na­se­lju Olaj­ni­ca, ni­je u sta­nu ko­ji joj se vo­di pre­bi­va­li­šte. U to­me sta­nu već de­se­tak go­di­na ži­vi obi­telj Da­mi­ra N. – Mi kao obi­telj do­bi­li smo od Ure­da za stam­be­no zbri­nja­va­nje ovaj stan i u nje­mu ži­vi­mo ne­kih de­se­tak go­di­na. Zna­mo da je ovo stan u ko­jem je ži­vje­la San­dra Zelj­ko, ali ona ov­dje ne do­la­zi ni­ti se jav­lja – ka­zao je Da­mir N. ko­jeg smo za­tek­li u sta­nu.

Iz­bje­gla ak­ci­ju MUP-a?

Vi­še in­for­ma­ci­ja o San­dri Zelj­ko ne­ma­ju ni­ti nje­zi­ni ne­ka­daš­nji su­sje­di s ula­za 3. na­se­lja Olaj­ni­ca. Oni s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ka­žu ka­ko s nje­zi­nom obi­te­lji ni­su u kon­tak­tu go­di­na­ma kao i da ona uop­će vi­še ne do­la­zi u svoj biv­ši stan. Uos­ta­lom, ne­ma ni­ti za­što jer je stan do­di­je­ljen dru­goj obi­te­lji. Sto­ga je još čud­ni­je ka­ko MUP-ova ak­ci­ja pro­vje­re pre­bi­va­li­šta, ko­jom je pro­češ­ljan ci­je­li Vu­ko­var, ni­je za­hva­ti­la i San­dru Zelj­ko ko­ja u Vu­ko­va­ru ne ži­vi dva­de­se­tak go­di­na. Iako do nje ne mo­gu do­ći ins­ti­tu­ci­je, to je ipak poš­lo za ru­kom no­vi­na­ri­ma No­ve TV ko­ji­ma je u krat­koj iz­ja­vi ka­za­la: “Ovo je pr­vi glas da me net­ko po­ku­ša­va pro­na­ći. Do­sad sam uvi­jek bi­la dos­tup­na za sve što su pra­vo­sud­ne ins­ti­tu­ci­je od me­ne tra­ži­le, ta­ko sam i sa­da dos­tup­na na adre­si ko­ju sam im da­la.”

Iz sta­na na adre­si ko­ju je da­la USKOK-u ču­je se la­vež psa, ali na ku­ca­nje i po­zi­ve ne­ma od­go­vo­ra

Sa­uc­ha i Zelj­ko sum­nji­če se da su pro­ra­čun ošte­ti­li za oko mi­li­jun ku­na

No­vo rad­no mjes­to Zelj­ko je du­go ra­di­la u Vla­di, a u ožuj­ku je pre­mje­šte­na u Ured za raz­mi­ni­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.