Otvo­ri­li 11 ba­ze­na, ure­di­li sa­une, a nu­de se i ma­sa­že

Ba­ze­ni su bi­li za­tvo­re­ni pet mje­se­ci, a za to vri­je­me smo sa­gra­di­li vlas­ti­tu hi­dros­ta­ni­cu – ka­že di­rek­tor to­pli­ca

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Sa­gra­di­li su i nov ulaz u ku­pa­li­šte, pri­laz ba­ze­ni­ma, ob­no­vi­li sa­une, ure­di­li oko­liš, una­pri­je­di­li i uve­li no­ve gas­tro­pun­k­to­ve Na­kon što su pet mje­se­ci bi­li za­tvo­re­ni, ju­čer je otvo­re­no svih 11 ba­ze­na u Bi­zo­vač­kim to­pli­ca­ma kod Osi­je­ka. Ku­pa­či, ta­ko, po­nov­no mo­gu usko­či­ti u naj­ve­ći ba­zen s va­lo­vi­ma u Hr­vat­skoj, ali i u još je­dan vanj­ski te se­dam unu­tar­njih ba­ze­na. Vo­da opet “stru­ji” i kroz dva ter­mal­na ko­ja su za re­ha­bi­li­ta­ci­ju pa­ci­je­na­ta u lje­či­li­štu Bi­zo­vač­kih to­pli­ca.

Za­ba­va za dje­cu

– Ba­ze­ni su bi­li za­tvo­re­ni od sre­di­ne si­ječ­nja, a za to vri­je­me smo sa­gra­di­li vlas­ti­tu hi­dros­ta­ni­cu. Isko­ris­ti­li smo, na­ime, na­ša pri­rod­na bo­gat­stva i ta­ko od sa­da ima­mo vlas­ti­tu vo­du za upo­tre­bu – ot­kri­va Stjep­ko Bu­lić, di­rek­tor tvrt­ke Sun­ča­ne to­pli­ce. Sa­gra­di­li su i no­vu bla­gaj­nu, od­nos­no ulaz u ku­pa­li­šte, no­vi pri­laz ba­ze­ni­ma, ob­no­vi­li sa­une, do­dat­no ure­di­li oko­liš, una­pri­je­di­li i uve­li no­ve gas­tro­pun­k­to­ve. Inves­ti­ci­ja je to ve­ća od dva mi­li­ju­na ku­na. – Oku­pi­li smo sja­jan tim ani­ma­to­ra, ima­mo mi­ni klub za dje­cu, or­ga­ni­zi­ra­mo dje­čje ro­đen­da­ne, ško­lu pli­va­nja, a od­mah uz ba­ze­ne gos­ti se mo­gu opus­ti­ti na ma­sa­ži ili u sa­uni – do­da­je. Uz to, ku­pa­če oče­ku­ju i noć­na ku­pa­nja od 21 pa do je­dan sat iza po­no­ći pet­kom na vanj­skim i unu- tar­njim ba­ze­ni­ma. Dan umi­rov­lje­ni­ka je utor­kom, a ta­da oni ima­ju i po­pust na ulaz­ni­ce i kon­zu­ma­ci­ju. Is­to vri­je­di i za obi­telj­ski dan pet­kom. Na ras­po­re­du su i kon­cer­ti, a se­zo­nu otva­ra Mi­ros­lav Ško­ro 2. sr­p­nja, ci­je­na ulaz­ni­ce je 30 ku­na. Ku­pa­či se ta­ko­đer od 1. sr­p­nja do 15. ko­lo­vo­za mo­gu bes­plat­no do­ves­ti iz Osi­je­ka, i na­trag, na noć­na ku­pa­nja i kon­cer­te. Sun­ce kon­cern ku­pi­lo je po­sr­nu­le Bi­zo­vač­ke to­pli­ce pri­je tri go­di­ne za 14 mi­li­ju­na ku­na. Pro­da­ne su iz tek sed­mog po­ku­ša­ja, bi­le su de­vas­ti­ra­ne i u ste­ča­ju. – Čim je os­no­va­na tvrt­ka Sun­ča­ne to­pli­ce, kre­nu­lo se s pr­vim va­lom inves­ti­ra­nja u ko­jem je ulo­že­no oko 10 mi­li­ju­na ku­na u iz­grad­nju naj­ve­ćeg ba­ze­na s va­lo­vi­ma u Hr­vat­skoj. On je otvo­ren u ko­lo­vo­zu 2015. i ti­me je bi­zo­vač­ki Aqu­apo­lis po­nov­no pos­tao je­dan od za­štit­nih zna­ko­va Sla­vo­ni­je – pod­sje­ća Bu­lić. Iz­gra­đe­no je, po­tom, pot­pu­no no­vo lje­či­li­šte Bi­zo­vač­ke to­pli­ce, “s naj­mo­der­ni­jom teh­no­lo­gi­jom za po­moć pa­ci­jen­ti­ma”. Ta je inves­ti­ci­ja bi­la “te­ška” 22 mi­li­ju­na ku­na. Is­to­dob­no, za­po­če­la je i pot­pu­na re­kons­truk­ci­ja unu­tar­njih ba­ze­na, ko­ji su otvo­re­ni la­ni u ko­lo­vo­zu. Ure­đe­ni su sport­ski te­re­ni i oko­liš, sa­gra­đe­no je dje­čje igra­li­šte. Na ba­ze­ni­ma se or­ga­ni­zi­ra­ju noć­ni par­tyji, ki­no­pro­jek­ci­je i kon­cer­ti. U toj fa­zi ob­no­ve, ulo­že­no je do­dat­nih 20 mi­li­ju­na ku­na. Kad se sve zbro­ji, do­la­zi­mo do ci­fre od 52 mi­li­ju­na ku­na. No, sli­je­de još dvi­je ve­li­ke inves­ti­ci­je, od ukup­no 45 mi­li­ju­na ku­na.

Re­kons­truk­ci­ja ho­te­la

Ho­tel Ter­mia za­tvo­ren je u si­ječ­nju i če­ka ga re­kons­truk­ci­ja, pro­ci­je­nje­na na 25 mi­li­ju­na ku­na. Pos­tat će ta­ko ho­tel s če­ti­ri zvjez­di­ce, umjes­to do­sa­daš­nje dvi­je. – U za­vr­š­noj su fa­zi iz­ra­da pro­jek­ta, tro­škov­ni­ka i po­prat­ne do­ku­men­ta­ci­je za ob­no­vu ho­te­la, a na­kon to­ga sli­je­di pri­kup­lja­nje po­nu­da, oda­bir iz­vo­đa­ča te sa­ma ob­no­va. Vr­lo je te­ško pre­dvi­đa­ti ko­li­ko će ob­no­va tra­ja­ti jer se na gra­đe­vi­ni od otvo­re­nja ni­šta ni­je do­dat­no ra­di­lo i ula­ga­lo pa će­mo tek ka­da ra­do­vi za­poč­nu zna­ti ne­što kon­kret­ni­je – ka­že naš su­go­vor­nik. Pla­ni­ra­no je i do­da­va­nje no­vih atrak­ci­ja i ba­ze­na, a ta bi inves­ti­ci­ja tre­ba­la iz­no­si­ti oko 20 mi­li­ju­na ku­na.

Or­ga­ni­zi­rat će se i kon­cer­ti, a pr­vi je Mi­ros­la­va Ško­re 1. sr­p­nja Sun­ce kon­cern ku­pi­lo je Bi­zo­vač­ke to­pli­ce pri­je tri go­di­ne za 14 mi­li­ju­na ku­na

SUN­ČA­NE TO­PLI­CE

Vo­da opet “stru­ji” i kroz dva ter­mal­na ba­ze­na za re­ha­bi­li­ta­ci­ju pa­ci­je­na­ta u lje­či­li­štu Bi­zo­vač­kih to­pli­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.