Pro­fe­so­ri­ca Bran­ka Re­še­tar: In­te­res dje­te­ta je is­pred in­te­re­sa odras­lih

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

– Po in­for­ma­ci­ja­ma iz me­di­ja, je­di­ni pro­pust u split­skom slu­ča­ju jest pro­tok vre­me­na od ot­mi­ce dje­te­ta do do­no­še­nja od­lu­ke o po­vrat­ku dje­te­ta, od­nos­no do pri­sil­ne ovr­he od­lu­ke ko­jom se di­je­te vra­ća u dr­ža­vu iz ko­je je ne­za­ko­ni­to odve­de­no – za­po­či­nje Bran­ka Re­še­tar, pro­fe­so­ri­ca s Prav­nog fa­kul­te­ta u Osi­je­ku. Rok za pod­no­še­nje zah­tje­va za po­vra­tak ne­za­ko­ni­to odve­de­nog ili za­dr­ža­nog dje­te­ta jest, ka­že ona, go­di­nu da­na, a u ro­ku od šest tje­da­na dr­ža­va je duž­na hit­no vra­ti­ti di­je­te u dr­ža­vu iz ko­je je di­je­te ne­za­ko­ni­to odve­de­no. – Otac je od­mah po ot­mi­ci dje­te­ta po­kre­nuo pos­tu­pak po­vrat­ka i us­tra­jao u to­me. Či­ni se da je od hr­vat­skih ti­je­la pre­poz­na­ta i važ­nost pos­tup­nog zbli­ža­va­nja dje­te­ta i oca od ko­jeg se di­je­te zbog pro­te­ka vre­me­na uda­lji­lo, a mo­žda ga i za­bo­ra­vi­lo – nas­tav­lja. A što ako pro­tek­ne rok du­lji od go­di­ne da­na? – Ta­da do po­vrat­ka dje­te­ta ne­će do­ći ako se do­ka­že da se ono pot­pu­no pri­la­go­di­lo no­voj sre­di­ni. Do po­vrat­ka ne­će do­ći ni ako bi to zna­či­lo ri­zik za dje­te­to­vu si­gur­nost i sta­bil­nost, od­nos­no ako ni­je za­jam­če­na sta­bil­nost u zem­lji u ko­ju tre­ba bi­ti vra­će­no. In­te­res dje­te­ta je da ne bu­de iz­lo­že­no fi­zič­koj i psi­hič­koj opas­nos­ti, što ima pred­nost pred pra­vom i in­te­re­si­ma odras­lih oso­ba – is­ti­če. 25 go­di­na za­tvo­ra. Ave­na­ti ka­že ka­ko bi Ni­na Ku­luz tre­ba­la bi­ti u za­tvo­ru, a ne or­ga­ni­zi­ra­ti pro­s­vje­de pot­po­re se­bi. No, kao što ni­je bi­la uhi­će­na ka­da je doš­la u Ita­li­ju na pr­vo ro­či­šte, ta­ko, doz­na­je­mo, ne­će bi­ti uhi­će­na ni ako do­đe u To­ri­no 19. sr­p­nja.

Naj­te­že je dje­ča­ku

Ku­luz je me­di­ji­ma u Hr­vat­skoj rek­la da je pri­je pet go­di­na po­bje­gla od Ave­na­ti­ja zbog zlos­tav­lja­nja i pri­jet­nji. No ne­ma pri­ja­va pro­tiv Ave­na­ti­ja i on tvr­di da ona ne go­vo­ri is­ti­nu. Pru­žio joj je dom, ka­že, ži­vje­li su za­jed­no de­set go­di­na, ima­li su pro­ble­ma sa za­če­ćem, ni­je us­pi­je­va­la os­ta­ti trud­na pa su tra­ži­li po­moć li­ječ­ni­ka. On­da je jed­nog da­na ka­za­la da od­la­zi jer se osje­ća usam­lje­no, tvr­di Ave­na­ti. Ka­da ga se pi­ta za­što maj­ka nje­go­va dje­te­ta ta­ko go­vo­ri o nje­mu, ka­že ka­ko to tre­ba nju pi­ta­ti i da bi ona mo­žda tre­ba­la bi­ti li­je­če­na. Da je iz­re­kao po­ko­ju ruž­nu ri­ječ ovih go­di­na na nje­zin ra­čun, sva­ka­ko je mo­gu­će jer, ka­ko ka­že, što bis­te vi uči­ni­li da vam ot­mu di­je­te? Naj­go­re je sva­ka­ko Ce­sa­reu ko­ji gle­da ruž­ne sce­ne pred ku­ćom u Spli­tu.

“Je­di­ni pro­pust je pro­tok vre­me­na od ot­mi­ce dje­te­ta do od­lu­ke o po­vrat­ku dje­te­ta”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.