Od­bje­gli po­li­ca­jac iz he­li­kop­te­ra ba­cao bom­be na Vr­hov­ni sud

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

Ma­du­ro je od­mah po­di­gao ra­zi­nu sprem­nos­ti voj­ske te pro­gla­sio na­pad po­ku­ša­jem pu­ča i na­sil­nog svr­ga­va­nja vlas­ti u Ve­ne­zu­eli Ber­nard Ka­ra­kaš Po­li­cij­ski he­li­kop­ter ju­čer je pet­na­es­tak mi­nu­ta kru­žio oko zgra­de ve­ne­zu­elan­skog Vr­hov­nog su­da, a po­tom na nje­ga po­čeo ba­ca­ti bom­be. Iz­ba­če­ne su če­ti­ri gra­na­te, a he­li­kop­ter je po­tom od­le­tio u ne­poz­na­tom smje­ru na­kon što je iz zgra­de na nje­ga otvo­re­na palj­ba iz pje­šač­kog na­oru­ža­nja. He­li­kop­te­rom je uprav­ljao po­li­cij­ski pi­lot Os­car Pe­rez ko­ji se jav­nos­ti ne­du­go po­tom obra­tio pu­tem druš­tve­nih mre­ža. – Mi smo ko­ali­ci­ja voj­ni­ka, po­li­ca­ja­ca i ci­vi­la ko­ji su us­ta­li pro­tiv ove zlo­či­nač­ke vla­de – po­ru­čio je u snim­ci Pe­rez sto­je­ći odje­ven u pi­lot­skom kom­bi­ne­zo­nu, dok se iza nje­ga na­la­zi­lo ne­ko­li­ko oso­ba odje­ve­nih u voj­ne odo­re, s ma­ska- ma na li­cu i auto­mat­skim pu­ška­ma u ru­ka­ma. Iako su ve­ne­zu­elan­ske vlas­ti kre­nu­le u po­tra­gu za he­li­kop­te­rom i pi­lo­tom, još se ne zna gdje se oni na­la­ze. Os­car Pe­rez bio je pri­je ovog na­pa­da pi­lot za­pos­len u mi­nis­tar­stvu unu­tar­njih pos­lo­va, no sa­da pre­ras­ta u svo­je­vr­s­nog vo­đu ot­po­ra re­ži­mu pred­sjed­ni­ka Ma­du­ra. Ina­če, Vr­hov­ni sud je ins­ti­tu­ci­ja ko­ju broj­ni Ve­ne­zu­elan­ci vi­de kao Ma­du­rov alat, ins­ti­tu­ci­ja ko­ja pred­sjed­ni­ku bez ikak­ve os­no­ve odo­bra­va sve, pa i nje­go­ve naj­kon­tro­verz­ni­je po­te­ze. Sam Ni­co­las Ma­du­ro žes­to­ko je osu­dio he­li­kop­ter­ski na­pad pro­gla­ša­va­ju­ći ga te­ro­ris­tič­kim či­nom, ali i po­ku­ša­jem pu­ča. Od­mah je po­di­gao ra­zi­nu voj­ne sprem­nos­ti oru­ža­nih sna­ga. – Re­vo­lu­ci­ja je u opas­nos­ti i ne­će­mo do­zvo­li­ti da nem je pre­ot­mu urot­ni­ci – iz­ja­vio je pred­sjed­nik zem­lje ko­ja već ne­ko­li­ko mje­se­ci ba­lan­si­ra na ru­bu gra­đan­skog ra­ta. Sve ovo do­dat­no će pod­gri­ja­ti vru­ću at­mo­sfe­ru.

JENS STOLTENBERG: NATO oče­ku­je da će tro­ško­vi obra­ne po­ras­ti za 4,3 pos­to u Eu­ro­pi i Ka­na­di ti­je­kom 2017. ne zbog SAD-a već zbog vlas­ti­tog in­te­re­sa

Su­ko­bi i pro­s­vje­di u Ca­ra­ca­su tra­ju već ne­ko­li­ko mje­se­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.