Na­kon mi­ca­nja Ti­ta ne zna se što još tra­že B. Esih i Z. Ha­san­be­go­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak grad­ska@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ban­di­će­va stran­ka oče­ku­je da će pred­sjed­nik Skup­šti­ne bi­ti Dra­go Pr­go­met. Vje­ru­ju da će taj pri­jed­log po­dr­ža­ti i Ne­za­vis­na lis­ta Bru­ne Esih

Ako ne­će sad, ho­će za tri mje­se­ca, a ako ne ni tad, ras­pi­sat će se po­nov­ni iz­bo­ri – o kons­ti­tu­ira­nju Skup­šti­ne go­vo­rio je gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić još proš­log tjed­na, a on­da u po­ne­dje­ljak “za­dao” moć­ni uda­rac. Trg mar­ša­la Ti­ta pre­ime­no­vat će u Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske i jed­nos­tav­no odus­ta­ti od re­fe­ren­du­ma ko­ji je naj­av­lji­vao, a sve za­to da da­nas u grad­skom par­la­men­tu na svo­ju stra­nu do­bi­je 26 po­treb­nih ru­ku za ve­ći­nu. Uvjet s lis­te Bru­ne Esih na taj je na­čin is­pu­nio pa pet zas­tup­ni­ka, uz svo­jih 14, ima, a bu­du­ći da HDZ već ne­ko vri­je­me pred­la­že pre­ime­no­va­nje tr­ga, uz ban­di­ćev­ce će sta­ti i se­dam zas­tup­ni­ka te stran­ke. A baš bi iz nje­nih re­do­va da­nas tre­bao bi­ti oda­bran i pred­sjed­nik Skup­šti­ne jer čel­ne po­zi­ci­je u Ći­ri­lo­me­tod­skoj gra­do­na­čel­nik je ta­ko­đer obe­ćao u za­mje­nu za ru­ke. – Dra­go Pr­go­met – jed­no ime is­ti­ču u Stran­ci ra­da i so­li­dar­nos­ti kao mo­gu­ćeg pr­vog čo­vje­ka Skup­šti­ne, ali, krat­ko do­da­ju, ne tre­ba se ču­di­ti ni bu­de li iz­ne­na­đe­nja. Nji­ma se, me­đu­tim, ne na­da­ju u HDZ-u, u ko­jem su uvje­re­ni da će pred­sjed­nik bi­ti baš iz nji­ho­ve stran­ke jer, ka­ko ka­žu, ako esi­hov­ci “ma­lom ucje­nom” mo­gu do­bi­ti no­vi trg, i nji­ma za “su­rad­nju” tre­ba da­ti “ba­rem ne­što”. Na gla­so­va­nju o pred­sjed­ni­ku ne bi op­će­ni­to tre­ba­lo bi­ti pro­ble­ma, čak ni što se opor­be ti­če, ko­ja bi, me­đu­tim, mo­gla bi­ti po­pri­lič­no ne­uje­di­nje­na. Vi­dje­lo se to već i pri od­lu­ci o pre­ime­no­va­nju Tr­ga mar­ša­la Ti­ta, pro­tiv ko­je su se jas­no iz­ra­zi­li zas­tup­ni­ci iz plat­for­me Zagreb je naš, oni s lis­te SDP-a i HNS-a, dok se lis­ta San­dre Šva­ljek po­di­je­li­la u dvi­je frak­ci­je jer tri HSLS-ova zas­tup­ni­ka na po­pi­su no­vo su ime tr­ga naj­a­vi­li po­dr­ža­ti. A upra­vo svo­je­vr­s­nom nes­la­ga­nju unu­tar lis­ta na­da se “Ban­di­će­vih 14” jer to im da­je pros­to­ra za po­ten­ci­jal­nu “tr­go­vi­nu” s još ko­jim “da” na svo­joj stra­ni. A iako te­oret­ski, pa ni po do­sa­daš­njim iz­ja­va­ma za tri­na­es­to­ro s lis­te SDP-HNS ne do­la­zi u ob­zir su­rad­nja s gra­do­na­čel­ni­ko­vom stran­kom, i tu tek tre­ba vi­dje­ti što će se do­go­di­ti. Jer, pod­sje­ti­mo, če­tve­ro ne­ka­daš­njih HNS-ova­ca, pre­dvo­đe­nih An­kom Mrak-Ta­ri­taš, os­no­vat će vlas­ti­ti klub, bez do­ju­če­raš­njeg stra­nač­kog ko­le­ge To­mis­la­va Sto­ja­ka, ko­jeg bi u svo­jim re­do­vi­ma vo­lje­li vi­dje­ti čak i HDZ-ov­ci. – Pre­las­ci i di­za­nje ru­ku u ovom tre­nut­ku ma­nje su važ­ni. Bit­no je kons­ti­tu­ira­ti Skup­šti­nu jer bez ta­moš­njih od­lu­ka pro­jek­ti se ne­će mo­ći ra­zvi­ja­ti – rek­li su u Ban­di­će­voj stran­ci, a osim zbog tih “pro­je­ka­ta”, gra­do­na­čel­nik je bu­du­ćim su­rad­ni­ci­ma oko Tr­ga mar­ša­la Ti­ta po­pus­tio ka­ko bi oni to na­pra­vi­li i za nje­ga kad se bu­de gla­so­va­lo o pro­ra­ču­nu.

Ban­dić je u grad­skom par­la­men­tu na svo­ju stra­nu do­bio 26 ru­ku po­treb­nih za ve­ći­nu

PATRIK MACEK/PIXSELL

Dru­gi čo­vjek gra­da? No­si­telj HDZ-ove lis­te Dra­go Pr­go­met

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.